Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokkantlav

Organismgrupp Lavar Lecanora glabrata
Bokkantlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål, som kan bli mycket stor, ofta 1 kvadratdecimeter eller mer. Apothecier är 0,3–1,5 mm breda och sitter glest spridda på bålen. Disken är platt, glänsande och har en fylligt brun till vinröd nyans. Kanten är matt gråvit, tunn, slät och innehåller små kristaller. Arten är lik flera andra kantlavar Lecanora och kan ibland vara svår att skilja från dessa utan mikroskopiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokkantlav Observationer i Sverige för bokkantlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokkantlav förekommer från Skåne till Bohuslän men saknas på Öland och Gotland. Den förekommer på omkring 600 lokaler, har en utpräglat sydvästlig tyngdpunkt och är vanligast i Halland (drygt 400 lokaler), västra Kronobergs län och Skåne län. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 50% av sina gamla lokaler. Den finns även i Norge och Danmark (rödlistad). Totalutbredningen omfattar stora delar av Europa och östra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på slät bark av bok. Förekommer på c. 600 lokaler men mot flertalet lokaler finns ett hot genom att gamla bokskogar inte nyskapas eller föryngras och prognosen är en fortsatt tillbakagång. Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (14400-21600). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (600-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2400-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (15-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Bokkantlav förekommer både i rena bokskogar och i blandskogar med bok, ek eller gran. Arten växer huvudsakligen på slät bark av medelålders till gamla bokar, mer sällsynt på avenbok. Den förekommer främst i halvskuggiga till skuggiga biotoper med hög luftfuktighet. På platser med gynnsamt lokalklimat kan arten dominera stora delar av trädstammarna från knähöjd upp till ca tre meter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecanora (kantlavar), Art Lecanora glabrata (Ach.) Malme - bokkantlav Synonymer Lecanora subfusca var. glabrata Ach.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på slät bark av bok. Förekommer på c. 600 lokaler men mot flertalet lokaler finns ett hot genom att gamla bokskogar inte nyskapas eller föryngras och prognosen är en fortsatt tillbakagång. Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (14400-21600). Antalet lokalområden i landet skattas till 750 (600-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2400-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (15-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9110 Näringsfattig bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål, som kan bli mycket stor, ofta 1 kvadratdecimeter eller mer. Apothecier är 0,3–1,5 mm breda och sitter glest spridda på bålen. Disken är platt, glänsande och har en fylligt brun till vinröd nyans. Kanten är matt gråvit, tunn, slät och innehåller små kristaller. Arten är lik flera andra kantlavar Lecanora och kan ibland vara svår att skilja från dessa utan mikroskopiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokkantlav

Länsvis förekomst och status för bokkantlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokkantlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokkantlav förekommer från Skåne till Bohuslän men saknas på Öland och Gotland. Den förekommer på omkring 600 lokaler, har en utpräglat sydvästlig tyngdpunkt och är vanligast i Halland (drygt 400 lokaler), västra Kronobergs län och Skåne län. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 50% av sina gamla lokaler. Den finns även i Norge och Danmark (rödlistad). Totalutbredningen omfattar stora delar av Europa och östra Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora glabrata(Ach.) Malme - bokkantlav
  Synonymer
  Lecanora subfusca var. glabrata Ach.

Bokkantlav förekommer både i rena bokskogar och i blandskogar med bok, ek eller gran. Arten växer huvudsakligen på slät bark av medelålders till gamla bokar, mer sällsynt på avenbok. Den förekommer främst i halvskuggiga till skuggiga biotoper med hög luftfuktighet. På platser med gynnsamt lokalklimat kan arten dominera stora delar av trädstammarna från knähöjd upp till ca tre meter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Även om det finns många lokaler finns ett hot mot flertalet lokaler genom att skogarna avverkas och att gamla bokskogar inte nyskapas eller föryngras. Prognosen är en fortsatt tillbakagång.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara äldre bokbestånd i områden med lång kontinuitet av bok.
Utländska namn – DK: Bøge-kantskivelav.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora glabrata, (Ach.) Malme - bokkantlav
  Synonymer
  Lecanora subfusca var. glabrata Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.