Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  boknopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma placidum
Boknopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Boknopping har en hatt 1,5–4 cm, ej hygrofan eller genomskinligt strimmig, den är grå eller gråbrun och fint fjällig över hela ytan. Lamellerna är nedlöpande med tand, först vita, sedan rosa av sporerna. Foten är cylindrisk, blå eller blågrå, silvrigt fibrig. Lukt och smak är mjölartad. Sporer är 8–11 x 6–7 µm och kantiga. Boknoppingen hör till en grupp som har söljor på hyferna i motsats till de flesta noppingar. En närstående art är stålnopping (Entoloma lampropus). Den skiljer sig främst genom att vara mörkare och växa på öppen betesmark etc. Två andra arter i samma grupp och som också kan växa på murken ved är pricknopping (Entoloma dichroum) och tvåfärgsnopping (E. tjallingiorum Noordel.). De är robustare än boknoppingen och skiljer sig också mikroskopiskt.
Utbredning
Länsvis förekomst för boknopping Observationer i Sverige för boknopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Boknoppingen förekommer i bokskogsregionen i södra Sverige men förefaller vara sällsynt. De flesta fynden är inte oväntat gjorda i Skåne, därutöver finns enstaka lokaler i Blekinge, Småland och södra Västergötland. Ett fynd har också gjorts i Sundsjöåsens NR i Medelpad 1999, vilket är långt från tidigare känd utbredning. Man kan därför misstänka att boknoppingen är mer spridd än man har trott och att mörkertalet är högt även om få aktuella lokaler är kända. Arten uppges som ”ret sjælden” i Danmark och ett fynd har gjorts i sydöstra Norge. Enligt Noordeloos förekommer arten sällsynt men vitt spridd i de delar av Europa där det växer bok. Den är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare som växer på marken i bokskog och blandad ädellövskog, sällsynt även i granskog på kalkrik mark. Synes vara knuten till biologiskt rika skogsbestånd. Status och hotbild oklar men uppenbarligen sällsynt och med mycket liten population.. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
I litteraturen uppges vanligen att arten växer på eller nära murkna stubbar av bok. I den tyska rödlistan nämns ”lövträd, särskilt bok” vilket rimligtvis innebär att den är funnen även på andra trädslag. Noordeloos skriver också att marken skall vara kalkrik, men några av de svenska fynden (t.ex. Femsjö i Småland) tyder inte på att den är kalkberoende. Det finns ingen uppgift om hur växtplatsen i Medelpad såg ut, men det fanns naturligtvis ingen bok där.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma placidum (Fr.:Fr.) Noordel. - boknopping Synonymer Entoloma placidum (Fr. : Fr.) Zerova, Agaricus placidus Fr.:Fr., Leptonia placida (Fr.:Fr.) P.Kumm.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare som växer på marken i bokskog och blandad ädellövskog, sällsynt även i granskog på kalkrik mark. Synes vara knuten till biologiskt rika skogsbestånd. Status och hotbild oklar men uppenbarligen sällsynt och med mycket liten population.. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Boknopping har en hatt 1,5–4 cm, ej hygrofan eller genomskinligt strimmig, den är grå eller gråbrun och fint fjällig över hela ytan. Lamellerna är nedlöpande med tand, först vita, sedan rosa av sporerna. Foten är cylindrisk, blå eller blågrå, silvrigt fibrig. Lukt och smak är mjölartad. Sporer är 8–11 x 6–7 µm och kantiga. Boknoppingen hör till en grupp som har söljor på hyferna i motsats till de flesta noppingar. En närstående art är stålnopping (Entoloma lampropus). Den skiljer sig främst genom att vara mörkare och växa på öppen betesmark etc. Två andra arter i samma grupp och som också kan växa på murken ved är pricknopping (Entoloma dichroum) och tvåfärgsnopping (E. tjallingiorum Noordel.). De är robustare än boknoppingen och skiljer sig också mikroskopiskt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för boknopping

Länsvis förekomst och status för boknopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för boknopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Boknoppingen förekommer i bokskogsregionen i södra Sverige men förefaller vara sällsynt. De flesta fynden är inte oväntat gjorda i Skåne, därutöver finns enstaka lokaler i Blekinge, Småland och södra Västergötland. Ett fynd har också gjorts i Sundsjöåsens NR i Medelpad 1999, vilket är långt från tidigare känd utbredning. Man kan därför misstänka att boknoppingen är mer spridd än man har trott och att mörkertalet är högt även om få aktuella lokaler är kända. Arten uppges som ”ret sjælden” i Danmark och ett fynd har gjorts i sydöstra Norge. Enligt Noordeloos förekommer arten sällsynt men vitt spridd i de delar av Europa där det växer bok. Den är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma placidum(Fr.:Fr.) Noordel. - boknopping
  Synonymer
  Entoloma placidum (Fr. : Fr.) Zerova
  Agaricus placidus Fr.:Fr.
  Leptonia placida (Fr.:Fr.) P.Kumm.

I litteraturen uppges vanligen att arten växer på eller nära murkna stubbar av bok. I den tyska rödlistan nämns ”lövträd, särskilt bok” vilket rimligtvis innebär att den är funnen även på andra trädslag. Noordeloos skriver också att marken skall vara kalkrik, men några av de svenska fynden (t.ex. Femsjö i Småland) tyder inte på att den är kalkberoende. Det finns ingen uppgift om hur växtplatsen i Medelpad såg ut, men det fanns naturligtvis ingen bok där.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Artens ekologi och hotbild är till stor del okänd eller osäker. Hot mot arten kan möjligen presiceras när arterns ekologi blivit bättre känd. Lokaler av arten bör skyddas från biotopförändringar tills bättre kunskap finns.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser bör bevaras i befintligt skick. Åtminstone några av dem är belägna i naturreservat. Arten bör eftersökas för att få en bättre bild av utbredning och frekvens. Dess ekologi och hotbild bör undersökas.

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. Libreria editrice Giovanna Biella. Saronno.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. s. 381.

Vesterholt, J. & Brandt-Pedersen, T. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21:14–33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma placidum, (Fr.:Fr.) Noordel. - boknopping
  Synonymer
  Entoloma placidum (Fr. : Fr.) Zerova
  Agaricus placidus Fr.:Fr.
  Leptonia placida (Fr.:Fr.) P.Kumm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.