Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokporlav

Organismgrupp Lavar Varicellaria velata
Bokporlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bokporlav har en upp till några cm stor, grå till ljusgrå, något sprucken, slät till skrynklig, relativt tjock bål med vit kant. Bålen reagerar K–, KC+ rött och C+ rött. Apothecierna har en tjock kant, är upp till 1 mm breda, 1(–3) per bålvårta och förekommer mer eller mindre rikligt. Disken är rosa men oftast täckt av en vit, tjock, C+ röd pruina. I varje sporsäck finns en eller sällan två sporer som är 150–280 × 60–90 µm. Soral saknas. Arten kan förväxlas med snöbollslav Pertusaria hemisphaerica, som dock aldrig är fertil men rikligt sorediös, och med violettgrå porlav Pertusaria multipuncta, som har en annan K-reaktion och apothecier dolda i sorediösa vårtor.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokporlav Observationer i Sverige för bokporlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från västkusten med totalt 13 lokaler i Skåne, Halland och Bohuslän. Flest lokaler finns i Halland. De två skånska lokalerna är belägna i naturreservat medan de flesta halländska och det bohuslänska saknar skydd. På en av dessa växer dessutom arten på en liggande, avbruten stam, på vilken den inte kan klara sig någon längre tid. Totalt är den bara sedd på ett 20-tal träd. Arten är inte känd från Danmark utan finns sedan först i Tyskland, på Brittiska öarna och i Portugal samt dessutom i Syd- och Nordamerika, Nordafrika, Asien och Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Är känd från 14 lokaler längs Västkusten men totalt är den bara sedd på omkring 25 träd. Växer på gamla bokstammar men på en lokal även på ek. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (38-46). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (14-17). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6080 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (56-68) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten är funnen på gamla bokstammar men på en lokal även på ek. Växtplatserna skiljer sig något från varandra. De flesta utgörs av högstammiga bokskogar medan den en lokal (Brunnby, Kullaberg) består av låga och knotiga krattbokar och krattekar i halvöppet läge på en klippavsats ovanför havet. Hög luftfuktighet är dock utmärkande för alla lokalerna. Den bohuslänska lokalen utgörs av en smal remsa bokskog på en golfbana och är för arten ovanligt öppen. Enligt Almborn (1948) kräver arten milda vintrar. Arten uppträder bara i ett fåtal exemplar på varje lokal.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Pertusariales, Familj Ochrolechiaceae, Släkte Varicellaria, Art Varicellaria velata (Turner) I.Schmitt & Lumbsch - bokporlav Synonymer Parmelia velata Turner, Pertusaria velata (Turner) Nyl.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Är känd från 14 lokaler längs Västkusten men totalt är den bara sedd på omkring 25 träd. Växer på gamla bokstammar men på en lokal även på ek. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (38-46). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (14-17). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6080 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (56-68) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Åtgärdsprogram Fastställt
Bokporlav har en upp till några cm stor, grå till ljusgrå, något sprucken, slät till skrynklig, relativt tjock bål med vit kant. Bålen reagerar K–, KC+ rött och C+ rött. Apothecierna har en tjock kant, är upp till 1 mm breda, 1(–3) per bålvårta och förekommer mer eller mindre rikligt. Disken är rosa men oftast täckt av en vit, tjock, C+ röd pruina. I varje sporsäck finns en eller sällan två sporer som är 150–280 × 60–90 µm. Soral saknas. Arten kan förväxlas med snöbollslav Pertusaria hemisphaerica, som dock aldrig är fertil men rikligt sorediös, och med violettgrå porlav Pertusaria multipuncta, som har en annan K-reaktion och apothecier dolda i sorediösa vårtor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokporlav

Länsvis förekomst och status för bokporlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokporlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från västkusten med totalt 13 lokaler i Skåne, Halland och Bohuslän. Flest lokaler finns i Halland. De två skånska lokalerna är belägna i naturreservat medan de flesta halländska och det bohuslänska saknar skydd. På en av dessa växer dessutom arten på en liggande, avbruten stam, på vilken den inte kan klara sig någon längre tid. Totalt är den bara sedd på ett 20-tal träd. Arten är inte känd från Danmark utan finns sedan först i Tyskland, på Brittiska öarna och i Portugal samt dessutom i Syd- och Nordamerika, Nordafrika, Asien och Australien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Ochrolechiaceae  
 • Släkte
  Varicellaria  
 • Art
  Varicellaria velata(Turner) I.Schmitt & Lumbsch - bokporlav
  Synonymer
  Parmelia velata Turner
  Pertusaria velata (Turner) Nyl.

Arten är funnen på gamla bokstammar men på en lokal även på ek. Växtplatserna skiljer sig något från varandra. De flesta utgörs av högstammiga bokskogar medan den en lokal (Brunnby, Kullaberg) består av låga och knotiga krattbokar och krattekar i halvöppet läge på en klippavsats ovanför havet. Hög luftfuktighet är dock utmärkande för alla lokalerna. Den bohuslänska lokalen utgörs av en smal remsa bokskog på en golfbana och är för arten ovanligt öppen. Enligt Almborn (1948) kräver arten milda vintrar. Arten uppträder bara i ett fåtal exemplar på varje lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
De svenska fynden utgör artens absoluta nordgräns i Europa och den är troligen känslig för förändringar i miljö och klimat. På de oskyddade lokalerna är skogsbruk ett starkt hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De oskyddade lokalerna bör ges ett skydd.

Åtgärdsprogram Fastställt

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fritz, Ö. 1998. Nya och intressanta lavfynd från södra Sverige, särskilt Halland. Graphis Scripta 9: 11–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Pertusariales  
 • Familj
  Ochrolechiaceae  
 • Släkte
  Varicellaria  
 • Art
  Varicellaria velata, (Turner) I.Schmitt & Lumbsch - bokporlav
  Synonymer
  Parmelia velata Turner
  Pertusaria velata (Turner) Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.