Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  boksavblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Brachyopa panzeri
Boksavblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av flera rödbruna arter med något mörkare ryggsköld och i stort sett naket antennborst. Förekommer sällsynt i Skåne i anslutning till äldre savande lövträd.

Längd 6-9 mm. Hela flugan är övervägande gulbrun. Antennborstets behåring är kortare än borstets bredd vid basen. Tredje antennsegmentet har en relativt stor, rund sinnesgrop strax ovanför nederkanten. Mitt på ryggskölden finns (åtminstone hos hanen) en dominerande mörk teckning som upptar mer än hälften av dess yta. Ryggsköldens behåring är kort, något bakåtliggande och övervägande ljus; i främre halvan normalt enfärgat ljus, i bakre halvan med större andel svarta hår. Skutell framtill otydligt, ljust pudrad, med svart behåring på den centrala delen men utan svarta borst längs bakkanten. Åtminstone tergiterna 2 och 3 har en långsträckt mittfläck, ibland dessutom mörkare bakkant och sidor. Vingarna är så långa att flugans längd inklusive de bakåtfällda vingarna kan bli upp till 12 mm. Hanens lingula är lång och smal.
Arten är nästan identisk med den över stora delar av Sverige förekommande Brachyopa dorsata, som dock har något längre och i större utsträckning svart behåring på ryggskölden, svarta borst längs skutellens bakkant och ofta en något mindre sinnesgrop på tredje antennsegmentet. Dessutom är hanens lingula kortare och bredare hos B. dorsata än hos B. panzeri. Det finns flera snarlika arter, men dessa känns igen antingen genom sin storlek eller på att antennborstets behåring är lång.
Utbredning
Länsvis förekomst för boksavblomfluga Observationer i Sverige för boksavblomfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är boksavblomfluga endast känd genom sentida fynd från Skåne (Dörröds fälad 1985, Veberöd 1990 och Skarhult 1999) och från Stenbrohult i Småland 2006. Tidigare svårigheter med bestämning av arten, i kombination med att den i viss mån troligen är förbisedd, medför att dess eventuella förekomst norr om Skåne är dåligt känd. Om arten är under expansion eller, mer troligt, på tillbakagång får framtida studier utvisa. Dess begränsade förekomst i Danmark (se nedan) får dock ses som ett oroande tecken. I övriga Norden är arten endast känd från Danmark, där den har påträffats på ett begränsat antal platser på östra Jylland, Själland och Mön. Litteraturuppgifter om fynd i Finland har visat sig vara felaktiga. Fynduppgifterna från övriga Europa är knappast heller alltid tillförlitliga. Arten uppges förekomma i lövskogsbältet ner till Centralmassivet i Frankrike, Schweiz och Österrike samt österut genom Tjeckien och Rumänien till nordvästra och centrala Ryssland. Fynden är dock fåtaliga, och såväl Brachyopa panzeri som dess nära släkting B. dorsata uppges på flera håll vara hotade. Världsutbredningen omfattar även Mongoliet och området norr om Vladivostok i östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har ca 10 kända aktuella förekomster i Skåne och Småland (1984-2011). Larven lever framför allt på stubbar av bok, lönn och alm, men har också påträffats på savflöde på hästkastanj. Habitatet anges vara mycket skuggig ädellövskog, en naturtyp för vilken minskningen avstannat areellt under senaste decenniet. Alminslaget i dessa skogar har däremot minskat, vilket sannolikt haft negativ effekt på flugans livsmiljö eftersom äldre almar ofta är starkt savande. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (12000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Boksavblomfluga förekommer i anslutning till lövskog och alléer med äldre savande lövträd. På norra Själland är arten känd från lokaler med stubbar av bok Fagus sylvatica, tysklönn Acer pseudoplatanus och almar Ulmus spp., men den har också hittats på savande hästkastanj Aesculus hippocastanum. Gamla poppelridåer längs vattendrag uppges vara artens huvudsakliga habitat i Mellaneuropa. I litteraturen uppges den besöka blommor av slån Prunus spinosa och viden Salix spp. Flygtiden varar från maj till början av juli. De svenska fynden härrör från perioden mellan 22 maj och 19 juni. Larven och dess biologi är okänd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Brachyopa, Art Brachyopa panzeri Goffe, 1945 - boksavblomfluga Synonymer Panzers savblomfluga, Panzers trädsavblomfluga

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har ca 10 kända aktuella förekomster i Skåne och Småland (1984-2011). Larven lever framför allt på stubbar av bok, lönn och alm, men har också påträffats på savflöde på hästkastanj. Habitatet anges vara mycket skuggig ädellövskog, en naturtyp för vilken minskningen avstannat areellt under senaste decenniet. Alminslaget i dessa skogar har däremot minskat, vilket sannolikt haft negativ effekt på flugans livsmiljö eftersom äldre almar ofta är starkt savande. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (12000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
En av flera rödbruna arter med något mörkare ryggsköld och i stort sett naket antennborst. Förekommer sällsynt i Skåne i anslutning till äldre savande lövträd.

Längd 6-9 mm. Hela flugan är övervägande gulbrun. Antennborstets behåring är kortare än borstets bredd vid basen. Tredje antennsegmentet har en relativt stor, rund sinnesgrop strax ovanför nederkanten. Mitt på ryggskölden finns (åtminstone hos hanen) en dominerande mörk teckning som upptar mer än hälften av dess yta. Ryggsköldens behåring är kort, något bakåtliggande och övervägande ljus; i främre halvan normalt enfärgat ljus, i bakre halvan med större andel svarta hår. Skutell framtill otydligt, ljust pudrad, med svart behåring på den centrala delen men utan svarta borst längs bakkanten. Åtminstone tergiterna 2 och 3 har en långsträckt mittfläck, ibland dessutom mörkare bakkant och sidor. Vingarna är så långa att flugans längd inklusive de bakåtfällda vingarna kan bli upp till 12 mm. Hanens lingula är lång och smal.
Arten är nästan identisk med den över stora delar av Sverige förekommande Brachyopa dorsata, som dock har något längre och i större utsträckning svart behåring på ryggskölden, svarta borst längs skutellens bakkant och ofta en något mindre sinnesgrop på tredje antennsegmentet. Dessutom är hanens lingula kortare och bredare hos B. dorsata än hos B. panzeri. Det finns flera snarlika arter, men dessa känns igen antingen genom sin storlek eller på att antennborstets behåring är lång.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för boksavblomfluga

Länsvis förekomst och status för boksavblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för boksavblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är boksavblomfluga endast känd genom sentida fynd från Skåne (Dörröds fälad 1985, Veberöd 1990 och Skarhult 1999) och från Stenbrohult i Småland 2006. Tidigare svårigheter med bestämning av arten, i kombination med att den i viss mån troligen är förbisedd, medför att dess eventuella förekomst norr om Skåne är dåligt känd. Om arten är under expansion eller, mer troligt, på tillbakagång får framtida studier utvisa. Dess begränsade förekomst i Danmark (se nedan) får dock ses som ett oroande tecken. I övriga Norden är arten endast känd från Danmark, där den har påträffats på ett begränsat antal platser på östra Jylland, Själland och Mön. Litteraturuppgifter om fynd i Finland har visat sig vara felaktiga. Fynduppgifterna från övriga Europa är knappast heller alltid tillförlitliga. Arten uppges förekomma i lövskogsbältet ner till Centralmassivet i Frankrike, Schweiz och Österrike samt österut genom Tjeckien och Rumänien till nordvästra och centrala Ryssland. Fynden är dock fåtaliga, och såväl Brachyopa panzeri som dess nära släkting B. dorsata uppges på flera håll vara hotade. Världsutbredningen omfattar även Mongoliet och området norr om Vladivostok i östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Brachyopa  
 • Art
  Brachyopa panzeriGoffe, 1945 - boksavblomfluga
  Synonymer
  Panzers savblomfluga
  Panzers trädsavblomfluga

Boksavblomfluga förekommer i anslutning till lövskog och alléer med äldre savande lövträd. På norra Själland är arten känd från lokaler med stubbar av bok Fagus sylvatica, tysklönn Acer pseudoplatanus och almar Ulmus spp., men den har också hittats på savande hästkastanj Aesculus hippocastanum. Gamla poppelridåer längs vattendrag uppges vara artens huvudsakliga habitat i Mellaneuropa. I litteraturen uppges den besöka blommor av slån Prunus spinosa och viden Salix spp. Flygtiden varar från maj till början av juli. De svenska fynden härrör från perioden mellan 22 maj och 19 juni. Larven och dess biologi är okänd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning av gamla skogar med lång kontinuitet samt bortagande av sjuka, skadade och äldre lövträd såsom alm Ulmus, ask Fraxinus, bok Fagus, ek Quercus, lönn Acer, hästkastanj Aesculus etc.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara gamla lövskogar och gamla lövträd och sörj för god succession. Låt fallna eller ev. fällda gamla parkträd multna på plats eller närmast lämpliga plats. För att kunna uttala sig om specifika åtgärder behöver artens biologi, utbredning och utbredningshistorik klarläggas.
Namngivning: Brachyopa panzeri Goffe, 1945. J. Soc. Br. Entomol. 2:278 (ny benämning för Musca conica Panzer, [1798]). Synonym: Musca conica Gmelin, 1790) [yngre homonym].

Etymologi: panzeri (lat.) = Panzers, efter den tyske entomologen G. W. F. Panzer (1755–1829).

Uttal: [Brakyópa pánzeri]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Barkemeyer, W. 1994. Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera: Syrphidae). Niedersächsisches Landesamt für Ökologie.

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Järfälla.

Bartsch, H. 1997. Efterlysta, ovanliga, förbisedda och några andra intressanta norrländska blomflugor (Diptera, Syrphidae). Natur i Norr 16: 69–94.

Bygebjerg, R. 2001. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 1994–1999. Ent. Meddr. 69: 49–64.

Doczkal, D., Schmid, U., Ssymank, A., Stuke, H., Treiber, R., Hauser, M. 1993. Rote Liste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Baden-Württembergs. Natur und Landschaft 68: 608–617.

Goot, V.S. van der 1981. De zweefvliegen van Nordwest-Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van de Benelux. Bibl. K. Ned. Natuurhist. Ver, Amsterdam. 32.

Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P & Dirickx, H. G. 1992. Liste faunistique des syrphidae de Suisse (Diptera). - Miscellenea Faunistica Helvetiae 1. Centre Suisse de cartographie de la faune.

Pellman, H. 1998. Die Gattung Brachyopa Meigen, 1822 (Insecta, Diptera, Syrphidae) in entomologischen Sammlungen sächsischer Museen und die Möglichkeit der Artunterscheidung anhand der Genitialien der Männchen.

Rotheray, G. E. 1993. Colour Guide to Hoverfly Larvae (Dipterea, Syrphidae). Dipterists Digest 9.

Röder, G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands. Erna Bauer Verlag, Keltern Weiler.

Sarthou, J-P. & Speight, M.C.D. 1997. Inventaire faunistique des Diptères Syrphidae et Microdontidae du sud-ouest de la France. Bulletin de la Société entomologique de France 102: 457–480.

Speight, M. C. D. 1989. The Council of Europe and the Conservation of Diptera. Diptera Digest 2: 3–7.

Speight, M.C.D. 1994. Revision des syrphides de la faune de France: II - Les Microdontidae et les Syrphidae Melisiinae (in part.) (Diptera, Syrphidoidae). Bulletin de la Société de France, 99: 181–190.

Speight, M.C.D. 1996. Syrphidae (Diptera) of Central France. Volucella 2: 20–35.

Speight, M.C.D. 2000. Species accounts of European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental and Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol.20. Syrph the Net publications, Dublin.

Speight, M.C.D. & Castella, E. 2000. Range and Status data for European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental & Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S.

(eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol. 21, Syrph the Net publications, Dublin.

Ssymank, A. 1994. Indikatorarten der Fauna für historisch alte Wälder. NNA-Berichte 3: 134–141.

Stackelberg, A.A. 1988.49. Family Syrphidae. In Bei-Benko, G. Ya. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, vol. V. Diptera and Siphonaptera, Part II:11-147 Amarind Publishing Co. New Delhi.

Stuke, J.-H., Wolf D. & Malar F. 1998. Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). Niedersächsisches Landesamt für Ökologi. Hildesheim.

Ståhls, G. 1995. Additions and deletions to Syrphidae (Diptera) of Finland. Entomol. Fennica 6: 7–9.

Thompson, F.C. 1980. The problem of old names as illustrated by Brachyopa ”conica Pancer”, with a synopsis of Palaearctic Brachyopa Meigen (Diptera: Syrphidae). Ent. Scand. 11: 209–216.

Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv 6.

Verlinden, L & Decleer, K. 1987. The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their Faunistics: Frequency, distribution, phenology. Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen. Brussel.

Verlinden, L. 1991. Zweefvliegen (Syrphidae). Fauna van Belgie. Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen. Brussel.

Violovith, N.A. 1983. Sibirian Syrphidae. Transl. Inst. v.Tax. Zoöl. Univ. van Amsterdam 43.

Wolf, D. 1998. Zur Schwebfliegenfauna des Berliner Raums (Dipstera, Syrphidae). Volucella 3: 87–132.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Brachyopa  
 • Art
  Brachyopa panzeri, Goffe, 1945 - boksavblomfluga
  Synonymer
  Panzers savblomfluga
  Panzers trädsavblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).