Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokskogsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 9–10 mm. En vackert, kontrastrikt tecknad gräsminerarmal med brunsvarta framvingar, på mitten försedda med ett krämfärgat tvärband som vidgar sig något mot bakkanten. Fransarna är vita vid spetsen utanför en svartaktig delningslinje. Arten liknar ganska mycket lundskaftingminerarmal Elachista gangabella, men denna art saknar de ljusa fransarna vid vingspetsen. Denna karaktär är oftast svår att se, i synnerhet på slitna djur. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).
Utbredning
Länsvis förekomst för bokskogsgräsmal Observationer i Sverige för bokskogsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den är funnen i Centraleuropa inklusive England. I Danmark är den funnen i ett brett band från nordöstra Själland till södra Jylland. Dess nordgräns går genom Skåne, där den har påträffats på flera platser. Den rapporterades som ny för landet 1965 genom fynd i Skåne, Gärdslöv 20.VI.1964 (I. Svensson leg.) där den fortfarande av allt att döma finns kvar. Ca 1990 påträffades den också i Bökeberg norr om Svedala. Arten är lokal och i allmänhet sällsynt, men här och där kan den vissa år anträffas i något större numerär.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från en handfull lokaler i Skåne där den lever i mörk lundskog. Arten lever troligen på flera gräsarter exempelvis hundäxing (Dactylis glomerata). Fjärilens miljöer är i dagsläget inte hotade och någon minskning har inte kunnat påvisas. Dock är utbredningsområdet litet, antalet lokaler få och arten är lätt igenkänlig, varför mörkertalet förmodligen är litet. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4600 (400-4600) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-32) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Bokskogsgräsminerarmal finner man i bokskogar, som dess namn anger, helst i partier som är omväxlande beskuggade av träden. Larven gör långsträckta minor i blad av hundäxing Dactylis glomerata. I litteraturen anges också lundskafting Brachypodium silvaticum som värdväxt. Larven lever i maj i minan då den förpuppar sig. Fjärilen kläcks i mitten av juni och flyger ca en månad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hundäxing
· hundäxing
· lentåtel
· lentåtel
· lundskafting
· lundskafting
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista unifasciella (Haworth, 1828) - bokskogsgräsmal Synonymer bokskogsgräsminerarmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från en handfull lokaler i Skåne där den lever i mörk lundskog. Arten lever troligen på flera gräsarter exempelvis hundäxing (Dactylis glomerata). Fjärilens miljöer är i dagsläget inte hotade och någon minskning har inte kunnat påvisas. Dock är utbredningsområdet litet, antalet lokaler få och arten är lätt igenkänlig, varför mörkertalet förmodligen är litet. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4600 (400-4600) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-32) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Vingbredd 9–10 mm. En vackert, kontrastrikt tecknad gräsminerarmal med brunsvarta framvingar, på mitten försedda med ett krämfärgat tvärband som vidgar sig något mot bakkanten. Fransarna är vita vid spetsen utanför en svartaktig delningslinje. Arten liknar ganska mycket lundskaftingminerarmal Elachista gangabella, men denna art saknar de ljusa fransarna vid vingspetsen. Denna karaktär är oftast svår att se, i synnerhet på slitna djur. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokskogsgräsmal

Länsvis förekomst och status för bokskogsgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokskogsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den är funnen i Centraleuropa inklusive England. I Danmark är den funnen i ett brett band från nordöstra Själland till södra Jylland. Dess nordgräns går genom Skåne, där den har påträffats på flera platser. Den rapporterades som ny för landet 1965 genom fynd i Skåne, Gärdslöv 20.VI.1964 (I. Svensson leg.) där den fortfarande av allt att döma finns kvar. Ca 1990 påträffades den också i Bökeberg norr om Svedala. Arten är lokal och i allmänhet sällsynt, men här och där kan den vissa år anträffas i något större numerär.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista unifasciella(Haworth, 1828) - bokskogsgräsmal
  Synonymer
  bokskogsgräsminerarmal

Bokskogsgräsminerarmal finner man i bokskogar, som dess namn anger, helst i partier som är omväxlande beskuggade av träden. Larven gör långsträckta minor i blad av hundäxing Dactylis glomerata. I litteraturen anges också lundskafting Brachypodium silvaticum som värdväxt. Larven lever i maj i minan då den förpuppar sig. Fjärilen kläcks i mitten av juni och flyger ca en månad.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· hundäxing - Dactylis glomerata (Viktig)
· lentåtel - Holcus mollis (Har betydelse)
· lundskafting - Brachypodium sylvaticum (Har betydelse)
Avverkning av bokskog påverkar arten negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Med gällande lagar skyddas till stor del de skånska bokskogarna, men man bör utse något eller ett par referensområden för att kunna följa artens utveckling.

Emmet, A.M, et al. 1996 in The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E. Schmidt, 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. scand., Vol. 6. Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista unifasciella, (Haworth, 1828) - bokskogsgräsmal
  Synonymer
  bokskogsgräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.