Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokskogslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Carabus intricatus
Bokskogslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av våra största jordlöpare (25–38mm). Kroppsformen är påfallande långsträckt och tillplattad med smal halssköld och långsmalt utdraget huvud; även ben och antenner är mycket långa och slanka. Färgen är svart med starkt blå metallglans på halssköld och täckvingar. Täckvingarna har en grov skulptur, bestående av i längsrader ordnade korn.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokskogslöpare Observationer i Sverige för bokskogslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från ett begränsat område på Linderödsåsen i östra Skåne. Den omnämndes som svensk redan av Linné, vilket betvivlades ända tills arten återfanns 1942 vid Forsakar nära Degeberga och 1949 vid Stenshuvud. Bokskogslöparen har sedan dess påträffats regelbundet inom båda dessa områden, men den totala förekomstarealen är mycket begränsad. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark (dels på Bornholm, dels inom ett begränsat område på Jylland) och i Baltikum. I övrigt förekommer den i Mellan- Syd- och Sydosteuropa, i Medelhavsområdet uppdelad i flera underarter. Bokskogslöparen har i Mellaneuropa under detta århundrade trängts tillbaka kraftigt söderut, så att endast ett fåtal förekomster finns kvar norr om Mains. Den betecknas i Danmark som sårbar, i Tyskland som ”vulnerable”.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten är knuten till lövraviner (främst bok-) med tjockt förnalager. Endast känd från två mycket begränsade områden i östra Skåne, vid Degeberga och vid Stenshuvud. Saknar flygförmåga, och har därför begränsad spridningsförmåga. Artens isolerade förekomst på ett par mycket begränsade lokaler gör den sårbar för biotopförändringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (80-140) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (16-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).
Ekologi
Ett rovdjur, som lever av andra evertebrater såväl på marken som på trädstammar. I Sverige och Danmark är arten knuten till fuktiga lövskogar, främst bokskogsraviner med tjockt förnalager. I Mellaneuropa påträffas den i mer öppna biotoper såsom glesa skogar och skogsbryn, även i vinodlingar, till och med i parker och villaträdgårdar. Arten anges i Mellaneuropa vara dagaktiv, och påträffas där ofta vid savande träd, rutten svamp och liknande. Larvutvecklingen sker under sommaren. Fullbildade skalbaggar påträffas året om, vanligast under vår och höst. Arten övervintrar under mossa eller lös bark på stubbar och lågor, eller i murken ved. Den saknar liksom flertalet av släktets arter flygförmåga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· blötdjur
· blötdjur
· leddjur
· leddjur
· ringmaskar
· ringmaskar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Carabus, Art Carabus intricatus Linnaeus, 1760 - bokskogslöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är knuten till lövraviner (främst bok-) med tjockt förnalager. Endast känd från två mycket begränsade områden i östra Skåne, vid Degeberga och vid Stenshuvud. Saknar flygförmåga, och har därför begränsad spridningsförmåga. Artens isolerade förekomst på ett par mycket begränsade lokaler gör den sårbar för biotopförändringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (80-140) km² och förekomstarean (AOO) till 24 (16-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)). Global rödlistningskategori: LC/nt (1994).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 6. Bestämmelsen gäller hela landet
Global rödlistning LR/NT (1996)
En av våra största jordlöpare (25–38mm). Kroppsformen är påfallande långsträckt och tillplattad med smal halssköld och långsmalt utdraget huvud; även ben och antenner är mycket långa och slanka. Färgen är svart med starkt blå metallglans på halssköld och täckvingar. Täckvingarna har en grov skulptur, bestående av i längsrader ordnade korn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokskogslöpare

Länsvis förekomst och status för bokskogslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokskogslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från ett begränsat område på Linderödsåsen i östra Skåne. Den omnämndes som svensk redan av Linné, vilket betvivlades ända tills arten återfanns 1942 vid Forsakar nära Degeberga och 1949 vid Stenshuvud. Bokskogslöparen har sedan dess påträffats regelbundet inom båda dessa områden, men den totala förekomstarealen är mycket begränsad. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark (dels på Bornholm, dels inom ett begränsat område på Jylland) och i Baltikum. I övrigt förekommer den i Mellan- Syd- och Sydosteuropa, i Medelhavsområdet uppdelad i flera underarter. Bokskogslöparen har i Mellaneuropa under detta århundrade trängts tillbaka kraftigt söderut, så att endast ett fåtal förekomster finns kvar norr om Mains. Den betecknas i Danmark som sårbar, i Tyskland som ”vulnerable”.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Carabus  
 • Art
  Carabus intricatusLinnaeus, 1760 - bokskogslöpare

Ett rovdjur, som lever av andra evertebrater såväl på marken som på trädstammar. I Sverige och Danmark är arten knuten till fuktiga lövskogar, främst bokskogsraviner med tjockt förnalager. I Mellaneuropa påträffas den i mer öppna biotoper såsom glesa skogar och skogsbryn, även i vinodlingar, till och med i parker och villaträdgårdar. Arten anges i Mellaneuropa vara dagaktiv, och påträffas där ofta vid savande träd, rutten svamp och liknande. Larvutvecklingen sker under sommaren. Fullbildade skalbaggar påträffas året om, vanligast under vår och höst. Arten övervintrar under mossa eller lös bark på stubbar och lågor, eller i murken ved. Den saknar liksom flertalet av släktets arter flygförmåga.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· blötdjur - Mollusca (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
· ringmaskar - Annelida (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Brinck, P. 1943. En linneansk insekt återfunnen i Skåne. Skånes Natur.

Jørum, P. 1989. Bøgeskovsløberen (Carabus intricatus) – en løbebille der er truet i Skandinavien. Flora og Fauna 95 (1): 9-16. Århus.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Carabus  
 • Art
  Carabus intricatus, Linnaeus, 1760 - bokskogslöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.