Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokskogsrödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus rufipennis
Bokskogsrödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 10-14 mm lång knäppare som är svart med livligt röda täckvingar. Halssköldens bakhörn är spetsiga. Arten är mycket lik flera andra rödvingade Ampedus-arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokskogsrödrock Observationer i Sverige för bokskogsrödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Kalmar län. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Mellan- och Sydeuropa och Nordafrika österut till Kaukasus och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten utvecklas främst i ganska lös, vitrötad bokved och föredrar grövre lågor och hålträd. Den är i Sverige dessutom påträffad i en grov björklåga samt i lönn. I Danmark och Mellaneuropa är arten även känd från andra lövträd och det föreligger dessutom något fynd från barrträd. Larven lever delvis som rovdjur på andra larver i veden. I Sverige är arten främst funnen i bokbestånd med ett rikt inslag av grov död ved. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i ganska lös, vitrötad bokved, huvudsakligen i grövre lågor och hålträd. Arten är i Sverige dessutom påträffad i en grov björklåga samt i lönn. I Danmark och Mellaneuropa är arten även känd från andra lövträd och det föreligger dessutom något fynd från barrträd. I Sverige är arten främst funnen i bokbestånd med ett rikt inslag av grov död ved. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Utvecklingstiden sträcker sig över flera år. Förpuppningen sker på senhösten och den nykläckta skalbaggen övervintrar i puppkammaren för att redan i början av maj påträffas sittande på de döda stammarna eller i den omgivande vegetationen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· lönnar
· lönnar
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) - bokskogsrödrock Synonymer Elater rufipennis (Stephens, 1830)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten utvecklas främst i ganska lös, vitrötad bokved och föredrar grövre lågor och hålträd. Den är i Sverige dessutom påträffad i en grov björklåga samt i lönn. I Danmark och Mellaneuropa är arten även känd från andra lövträd och det föreligger dessutom något fynd från barrträd. Larven lever delvis som rovdjur på andra larver i veden. I Sverige är arten främst funnen i bokbestånd med ett rikt inslag av grov död ved. Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-250). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 10-14 mm lång knäppare som är svart med livligt röda täckvingar. Halssköldens bakhörn är spetsiga. Arten är mycket lik flera andra rödvingade Ampedus-arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokskogsrödrock

Länsvis förekomst och status för bokskogsrödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokskogsrödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Kalmar län. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Mellan- och Sydeuropa och Nordafrika österut till Kaukasus och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus rufipennis(Stephens, 1830) - bokskogsrödrock
  Synonymer
  Elater rufipennis (Stephens, 1830)

Larvutvecklingen sker främst i ganska lös, vitrötad bokved, huvudsakligen i grövre lågor och hålträd. Arten är i Sverige dessutom påträffad i en grov björklåga samt i lönn. I Danmark och Mellaneuropa är arten även känd från andra lövträd och det föreligger dessutom något fynd från barrträd. I Sverige är arten främst funnen i bokbestånd med ett rikt inslag av grov död ved. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Utvecklingstiden sträcker sig över flera år. Förpuppningen sker på senhösten och den nykläckta skalbaggen övervintrar i puppkammaren för att redan i början av maj påträffas sittande på de döda stammarna eller i den omgivande vegetationen.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· lönnar - Acer (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten är knuten till bokskogslokaler med inslag av grov död ved.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De flesta lokaler där arten förekommer åtnjuter inte något lagligt skydd i dagens läge. Det vore därför angeläget att freda flertalet av dem så snart som möjligt. I vart fall bör skogsbruket ta stor hänsyn till döda lövträd, främst bok, inom dessa områden. Man bör bland annat spara vissa skärmträd av bok så att de får ingå som naturvårdsträd och stå kvar och dö i de nya, uppväxande bestånden.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Meddel. 33(1): 213.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar, 8. Ent. Tidskr. 84: 247.

Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1997. Förändringar i utbredningen av sydliga vedknäppare. Ent. Tidskr. 118: 83.

Martin, O. 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskog i Danmark. Ent. Medd. 57(1–2).

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 16.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 242.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus rufipennis, (Stephens, 1830) - bokskogsrödrock
  Synonymer
  Elater rufipennis (Stephens, 1830)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.