Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius anserinus
Bokspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bokspindling är en rätt stor och kraftig spindelskivling inom gruppen Phlegmacium med ljust smutsgul, något inväxt fibrig hatt. Lamellerna är blåtonade som unga. Foten har en blålila ton, särskilt uppåt, och en kantad bulb vid basen. Hatthuden har en bitter smak.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokspindling Observationer i Sverige för bokspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokspindling är en sydlig art, som är funnen på relativt många ställen i Skåne. Utanför Skåne finns den med säkerhet bara på enstaka lokaler i Blekinge och Bohuslän. Sammanlagt 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre ängsbokskog. Minskningen bedöms fortgå framöver. I övriga Norden förekommer arten här och var i Danmark samt på en lokal i sydöstra Norge. Den är också uppgiven från Finland. I södra och mellersta Europa, inklusive England, är det en relativt vanlig och spridd art. Det är oklart om det har skett någon minskning i dessa områden på grund av luftföroreningar, som har varit fallet för många andra mykorrhizasvampar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok, bland djupt lövtäcke på torr, kalkrik mark i äldre ädellövskog, helst ängsbokskog. Total population i landet bedöms ha minskat påtagligt sedan 1960 p.g.a. slutavverkning av äldre ängsbokskog. I dagsläget bedöms dock minskningstakten som lägre. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (100-400) km². Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza, vanligen med bok men ibland också med ek. På den bohuslänska lokalen växer den under ek på skalgrusunderlag, liksom på den norska lokalen. I Frankrike sägs den växa mest med bok, men även med ek. Alla lokaler har det gemensamt att marken är väldränerad och kalkrik. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius anserinus (Velen.) Rob. Henry - bokspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, bland djupt lövtäcke på torr, kalkrik mark i äldre ädellövskog, helst ängsbokskog. Total population i landet bedöms ha minskat påtagligt sedan 1960 p.g.a. slutavverkning av äldre ängsbokskog. I dagsläget bedöms dock minskningstakten som lägre. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (100-400) km². Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Bokspindling är en rätt stor och kraftig spindelskivling inom gruppen Phlegmacium med ljust smutsgul, något inväxt fibrig hatt. Lamellerna är blåtonade som unga. Foten har en blålila ton, särskilt uppåt, och en kantad bulb vid basen. Hatthuden har en bitter smak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokspindling

Länsvis förekomst och status för bokspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokspindling är en sydlig art, som är funnen på relativt många ställen i Skåne. Utanför Skåne finns den med säkerhet bara på enstaka lokaler i Blekinge och Bohuslän. Sammanlagt 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre ängsbokskog. Minskningen bedöms fortgå framöver. I övriga Norden förekommer arten här och var i Danmark samt på en lokal i sydöstra Norge. Den är också uppgiven från Finland. I södra och mellersta Europa, inklusive England, är det en relativt vanlig och spridd art. Det är oklart om det har skett någon minskning i dessa områden på grund av luftföroreningar, som har varit fallet för många andra mykorrhizasvampar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius anserinus(Velen.) Rob. Henry - bokspindling

Arten bildar mykorrhiza, vanligen med bok men ibland också med ek. På den bohuslänska lokalen växer den under ek på skalgrusunderlag, liksom på den norska lokalen. I Frankrike sägs den växa mest med bok, men även med ek. Alla lokaler har det gemensamt att marken är väldränerad och kalkrik. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning, kraftig gallring eller markberedning i bokskog utgör de främsta hoten. Luftföroreningar med kvävenedfall och markförsurning utgör ett hot på sikt. Bebyggelse eller annan exploatering kan också spoliera vissa lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bokspindlingens nuvarande förekomst och frekvens i Skåne bör utredas. Rika lokaler måste säkerställas. Artens uppträdande brukar sammanfalla med förekomst av andra sällsynta svampar och därför är det lämpligt att på sikt skydda fler områden av nämnda typ av bokskog på väldränerad och kalkrik mark.
Utländska namn: NO: Halmgul slørsopp, DK: Bøge-slørhat, FI: Pyökkiseitikki.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B52. Härnösand.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius anserinus, (Velen.) Rob. Henry - bokspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.