Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus mesotephrus
Bokvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bokvaxskivling är en ganska liten, gråbrun vaxskivling med hatt som är mörk i mitten, ljusare utåt kanten och klibbig. Foten är något bruntonad och även den klibbig.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokvaxskivling Observationer i Sverige för bokvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En bokskogsart, som förekommer sällsynt i södra Sverige. Förhållandevis många fynd har gjorts i de relativt små bokbestånden i Bohuslän och arten bör rimligen kunna finnas med ungefär samma frekvens över hela bokskogsregionen. Eftersom arten är relativt liten och oansenlig kan den ha förbisetts. Den är sällsynt och rödlistad i Danmark men ej känd från övriga nordiska länder. I mellersta Europa är arten ganska spridd men mindre allmän och rödlistad i bl.a. Tyskland
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bok i rik och näringsfattig bokskog. Förefaller inte vara kalkkrävande och förekommer främst i Västsveriges bokområden. Relativt vanlig i Bohuslän men sällsynt i övriga landet. Har totalt sett liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (400-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (20-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (108-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med bok. Den förefaller ha ganska små anspråk på markförhållanden eftersom flera av växtplatserna utgörs av smärre bokbestånd på mager, bergig mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome - bokvaxskivling Synonymer Hygrophorus mesotephrus Berk., bokvaxing

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i rik och näringsfattig bokskog. Förefaller inte vara kalkkrävande och förekommer främst i Västsveriges bokområden. Relativt vanlig i Bohuslän men sällsynt i övriga landet. Har totalt sett liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (400-3600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (90). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (20-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (108-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bokvaxskivling är en ganska liten, gråbrun vaxskivling med hatt som är mörk i mitten, ljusare utåt kanten och klibbig. Foten är något bruntonad och även den klibbig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokvaxskivling

Länsvis förekomst och status för bokvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En bokskogsart, som förekommer sällsynt i södra Sverige. Förhållandevis många fynd har gjorts i de relativt små bokbestånden i Bohuslän och arten bör rimligen kunna finnas med ungefär samma frekvens över hela bokskogsregionen. Eftersom arten är relativt liten och oansenlig kan den ha förbisetts. Den är sällsynt och rödlistad i Danmark men ej känd från övriga nordiska länder. I mellersta Europa är arten ganska spridd men mindre allmän och rödlistad i bl.a. Tyskland
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus mesotephrusBerk. & Broome - bokvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus mesotephrus Berk.
  bokvaxing

Arten bildar mykorrhiza med bok. Den förefaller ha ganska små anspråk på markförhållanden eftersom flera av växtplatserna utgörs av smärre bokbestånd på mager, bergig mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kraftiga gallringar eller andra förändringar av miljön i bokskog är skadliga för arten. På sikt kan även luftföroreningar ha en negativ inverkan på markförhållandena och därmed medföra artens försvinnande.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Bokskog får inte ersättas med annat trädslag. På kända växtplatser måste kraftig gallring av bok undvikas. Gran bör hindras från att tränga in i bestånden.
Utländska namn – DK: Askegrå sneglehat.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus mesotephrus, Berk. & Broome - bokvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus mesotephrus Berk.
  bokvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.