Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bolmörtsjordloppa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Psylliodes hyoscyami
Bolmörtsjordloppa Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,8 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med grönaktig eller bronsfärgad metallglans, ben och antenner brungula med mörkare lår. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för bolmörtsjordloppa Observationer i Sverige för bolmörtsjordloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bolmörtsjordloppan förekom tidigare i Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland och vid Stockholm. Arten har minskat starkt under 1900-talet, och är under efterkrigstiden endast påträffad på Öland och Gotland. De senaste fynden gjordes vid Högsrum 1984 och vid Etelhem 1966, men under 2005 återfanns arten talrikt på en lokal på Öland. Arten är funnen i alla våra grannländer inklusive Baltikum, men är överallt starkt minskande. Den är rödlistad som försvunnen i både Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på bolmört på torra, öppna marker. Förr i spridda landskap från Skåne till Uppland, sentida fynd endast på Öland. Bolmört är sporadisk i sitt uppträdande och kan överleva lång tid i fröbanken för att sedan uppträda när marken störs. Jordloppan däremot har en ettårig utveckling, och kräver kontinuerlig tillgång till värdväxten i ett landskapsperspektiv. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på unga plantor av bolmört, Hyoscyamus niger, på torra och öppna, störda marker såsom gårdsmiljöer, avfallsplatser eller annan ruderatmark. Larven utvecklas under sommaren i de tjocka bladnervernas basala delar. Förpuppning sker i jorden, och fullbildade individer påträffas främst i maj–juni, då fortplantning och äggläggning äger rum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bolmört
· bolmört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Psylliodes, Art Psylliodes hyoscyami (Linnaeus, 1758) - bolmörtsjordloppa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på bolmört på torra, öppna marker. Förr i spridda landskap från Skåne till Uppland, sentida fynd endast på Öland. Bolmört är sporadisk i sitt uppträdande och kan överleva lång tid i fröbanken för att sedan uppträda när marken störs. Jordloppan däremot har en ettårig utveckling, och kräver kontinuerlig tillgång till värdväxten i ett landskapsperspektiv. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,5–3,8 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med grönaktig eller bronsfärgad metallglans, ben och antenner brungula med mörkare lår. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bolmörtsjordloppa

Länsvis förekomst och status för bolmörtsjordloppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bolmörtsjordloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bolmörtsjordloppan förekom tidigare i Skåne, Halland, Småland, Öland, Gotland och vid Stockholm. Arten har minskat starkt under 1900-talet, och är under efterkrigstiden endast påträffad på Öland och Gotland. De senaste fynden gjordes vid Högsrum 1984 och vid Etelhem 1966, men under 2005 återfanns arten talrikt på en lokal på Öland. Arten är funnen i alla våra grannländer inklusive Baltikum, men är överallt starkt minskande. Den är rödlistad som försvunnen i både Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes hyoscyami(Linnaeus, 1758) - bolmörtsjordloppa

Lever på unga plantor av bolmört, Hyoscyamus niger, på torra och öppna, störda marker såsom gårdsmiljöer, avfallsplatser eller annan ruderatmark. Larven utvecklas under sommaren i de tjocka bladnervernas basala delar. Förpuppning sker i jorden, och fullbildade individer påträffas främst i maj–juni, då fortplantning och äggläggning äger rum.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bolmört - Hyoscyamus niger (Viktig)
Artens starka tillbakagång står säkerligen i samband med värdväxtens allmänna minskning, som en följd av ökad hygien kring gårdar och samhällen. Bolmörten hör till de skräpmarksväxter som minskat starkast under senare tid. Den kan överleva lång tid som frö, medan bolmörtsjordloppan måste ha kontinuerlig tillgång till sin värdväxt. Den är därför beroende av att på avstånd kunna kolonisera uppdykande bestånd av bolmört. När bolmörten blir alltför ovanlig uppstår en kritisk gräns där jordloppan inte längre kan leva kvar.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på ytterligare lokaler, kanske främst på Öland och Gotland.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes hyoscyami, (Linnaeus, 1758) - bolmörtsjordloppa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.