Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  borstnålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tubulicrinis hirtellus
Borstnålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp med porös och aningen borstig fruktkropp. Liksom övriga arter i släktet så har arten tjockväggiga så kallade lyocystider. Hos denna art är de spetsiga och övergången från den tjockväggiga till den relativt långa tunnväggiga delen av cystiden sker abrupt. Sporerna är cylindriska till något spolformade. Den bör inte kunna förväxlas med någon annan Tubulicrinis-art.
Utbredning
Länsvis förekomst för borstnålskinn Observationer i Sverige för borstnålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad ett tiotal gånger i Sverige från Västergötland upp till Lule lappmark. Några av fynden är från senare tid och arten kan sannolikt hittas i många av barrskogsreservaten i Svealand och Norrland. I Norge verkar arten vara vanligare än i Sverige och den har rapporterats från mer än 50 platser. I Finland har den däremot bara hittats två gånger. Arten förekommer också sällsynt i barrskogsområden i höglänt terräng i övriga Europa samt i Kanada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare multnade grova barrträdslågor, speciellt av tall som rötats av klibbticka eller andra svampar som orsakar kubisk röta. Arten har sin tyngdpunkt i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet på död ved. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (8-5000). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Ekologi
Nedbrytare som växer på multnande lågor, framförallt tall men också gran, lärk, ädelgran och i något enstaka fall lövved. Arten har sin tyngdpunkt i äldre, naturskogsartad eller plockhuggen skog med god tillgång på död ved. Fruktkroppar anträffas främst på grova lågor som befinner sig i senare stadium av nedbrytning. Arten klarar exponering och kan överleva en hyggesfas om lågorna den växer på förblir intakta.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Tubulicrinaceae, Släkte Tubulicrinis (stiftskinn), Art Tubulicrinis hirtellus (Bourdot & Galzin) J.Erikss. - borstnålskinn Synonymer Peniophora hirtella Bourdot & Galzin

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare multnade grova barrträdslågor, speciellt av tall som rötats av klibbticka eller andra svampar som orsakar kubisk röta. Arten har sin tyngdpunkt i gammal naturskogsartad eller plockhuggen skog med kontinuitet på död ved. Oansenlig art med stort mörkertal. Missgynnas av att mängden av lämplig grov död ved i lämpliga äldre skogsmiljöer har minskat. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. avverkningar av äldre tallskogar och genom sönderkörning av grov död ved i samband med avverkning och markberedning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (8-5000). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp med porös och aningen borstig fruktkropp. Liksom övriga arter i släktet så har arten tjockväggiga så kallade lyocystider. Hos denna art är de spetsiga och övergången från den tjockväggiga till den relativt långa tunnväggiga delen av cystiden sker abrupt. Sporerna är cylindriska till något spolformade. Den bör inte kunna förväxlas med någon annan Tubulicrinis-art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för borstnålskinn

Länsvis förekomst och status för borstnålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för borstnålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad ett tiotal gånger i Sverige från Västergötland upp till Lule lappmark. Några av fynden är från senare tid och arten kan sannolikt hittas i många av barrskogsreservaten i Svealand och Norrland. I Norge verkar arten vara vanligare än i Sverige och den har rapporterats från mer än 50 platser. I Finland har den däremot bara hittats två gånger. Arten förekommer också sällsynt i barrskogsområden i höglänt terräng i övriga Europa samt i Kanada.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis hirtellus(Bourdot & Galzin) J.Erikss. - borstnålskinn
  Synonymer
  Peniophora hirtella Bourdot & Galzin

Nedbrytare som växer på multnande lågor, framförallt tall men också gran, lärk, ädelgran och i något enstaka fall lövved. Arten har sin tyngdpunkt i äldre, naturskogsartad eller plockhuggen skog med god tillgång på död ved. Fruktkroppar anträffas främst på grova lågor som befinner sig i senare stadium av nedbrytning. Arten klarar exponering och kan överleva en hyggesfas om lågorna den växer på förblir intakta.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av omvandling av äldre tallskog och barrblandskog till dödvedsfattig kulturskog och av att lågor förstörs vid avverkning och markberedning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler där arten förekommer bör undantas från skogsbruk. Om avverkning ändå tillåts skall man undvika att förstöra grova lågor. Det är angeläget att fler områden med äldre skog inventeras grundligt så att ett bättre underlag för beräkning av populationsstorlekar för vedboende svampar kan erhållas.
Utländska namn: NO – kelonålehinne; FI – sironeulakka

Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo. (BILD s. 1563, mikrokaraktärer)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Tubulicrinaceae  
 • Släkte
  Tubulicrinis - stiftskinn 
 • Art
  Tubulicrinis hirtellus, (Bourdot & Galzin) J.Erikss. - borstnålskinn
  Synonymer
  Peniophora hirtella Bourdot & Galzin
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson och Stephen Manktelow 2013