Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  borstriska

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lactarius mairei
Borstriska Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Borstriska är en medelstor, ljust gulbrun riska. Hatten är tydligt borsthårig i kanten och har mörkare fläckar, som bildar mer eller mindre tydliga, koncentriska band. Lamellerna är täta och vita med rödaktig nyans. Foten är ljus. Mjölksaften är oföränderligt vit och smaken mycket skarp.
Utbredning
Länsvis förekomst för borstriska Observationer i Sverige för borstriska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art som i Sverige bara är känd från Öland och Gotland samt Skåne. Två fyndplatser är kända i Danmark. Arten beskrevs första gången från Marocko och är senare funnen här och var i Europa, t.ex. Tyskland, Tjeckien och England. Den förefaller dock inte vara vanlig. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Tyskland (akut hotad).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek i ek- och hasselblandskog samt hagmark och löväng på kalkrik mark. En värmekrävande, exklusiv art som är lätt att känna igen. Arten är i Sverige känd från Öland, Gotland och en lokal i Skåne. Liten population och förekomstarea och få mycel på varje känd lokal. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (18240-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (112-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
En mykorrhizasvamp, som troligen är obligat bunden till ek. På Öland och Gotland växer den gärna på halvöppen mark i betade hagar eller i lövängar men förekommer också i sluten ädellövskog. Den växer alltid på kalkunderlag och är sannolikt värmekrävande. Även söderut uppges den växa under olika ekarter, t.ex. Quercus faginea i Marocko.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Lactarius (riskor), Art Lactarius mairei Malençon - borstriska Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i ek- och hasselblandskog samt hagmark och löväng på kalkrik mark. En värmekrävande, exklusiv art som är lätt att känna igen. Arten är i Sverige känd från Öland, Gotland och en lokal i Skåne. Liten population och förekomstarea och få mycel på varje känd lokal. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (18240-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (112-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Borstriska är en medelstor, ljust gulbrun riska. Hatten är tydligt borsthårig i kanten och har mörkare fläckar, som bildar mer eller mindre tydliga, koncentriska band. Lamellerna är täta och vita med rödaktig nyans. Foten är ljus. Mjölksaften är oföränderligt vit och smaken mycket skarp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för borstriska

Länsvis förekomst och status för borstriska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för borstriska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art som i Sverige bara är känd från Öland och Gotland samt Skåne. Två fyndplatser är kända i Danmark. Arten beskrevs första gången från Marocko och är senare funnen här och var i Europa, t.ex. Tyskland, Tjeckien och England. Den förefaller dock inte vara vanlig. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark och Tyskland (akut hotad).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius maireiMalençon - borstriska

En mykorrhizasvamp, som troligen är obligat bunden till ek. På Öland och Gotland växer den gärna på halvöppen mark i betade hagar eller i lövängar men förekommer också i sluten ädellövskog. Den växer alltid på kalkunderlag och är sannolikt värmekrävande. Även söderut uppges den växa under olika ekarter, t.ex. Quercus faginea i Marocko.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning och ändrad markanvändning, som innebär att växtplatserna ändrar karaktär och får ett annat mikroklimat är troligen det främsta hotet. Dessutom är upphörande hävd med åtföljande igenväxning eller beskogning ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fortsatt bete och hävd av lövängar på Öland och Gotland är väsentligt för denna och för flera andra arter. För artens trivsel bör eken gynnas.
Utländska namn – DK: Børstehåret mælkehat, FI: Harjasrousku.

Boertmann, D. 1981. B¢rstehårest Mælkehat (Lactarius mairei), en ny mælkehat i Danmark. Svampe 4: 79–80.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Eriksson, G. 1976. Anteckningar om svampfynd på Gotland, Sverige. Friesia 11: 126–134.

Krieglsteiner, G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West). Band 1, Teil A. Stuttgart.

Lundell, S., Nannfeldt, J.A. & Holm, L. 1981. Fungi Exsiccati Suecici n. 3099.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius mairei, Malençon - borstriska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.