Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  borsttåg

Organismgrupp Kärlväxter Juncus squarrosus
Borsttåg Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Borsttåg är en flerårig art, som blommar i juni-juli. Arten kännetecknas av en toppställd blomställning på en styv, bladlös och 2-5 dm hög stjälk. Det nedre stödbladet är kortare än blomställningen (Snogerup 2011). Blomman har trubbiga, bruna kalkblad, och utvecklar en glänsande gulbrun och relativt stor (ca 5 mm lång) fruktkapsel. Borsttåg karaktäriseras av sina utspärrade, styva, trådlika och rännformiga blad som sitter samlade vid stråbasen i täta, hårt packade tuvor. Tuvor uppträder ofta tillsammans i större bestånd, som kan omfatta en yta om en eller flera kvadratmeter. Det tuvade växtsättet och de styva bladen gör att borsttåg knappast kan förväxlas med någon annan svensk art.
Utbredning
Länsvis förekomst för borsttåg Observationer i Sverige för borsttåg
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Borsttåg har ett utbredningsområde, som omfattar sydvästra Sverige, från Skåne/Blekinge (Fröberg 2006, Tyler m.fl. 2007) med nordostgräns genom Småland (Edqvist & Karlsson 2007), till Västergötland och Vänern-området i norr (Bertilsson m.fl. 2002, Löfgren 2013). Arten saknas i landets östra och norra delar, med undantag för enstaka förekomster i västra Jämtland som ”spiller över” från det norska utbredningsområdet. Borsttåg har en sydvästlig, suboceanisk utbredning i Norden (Georgson m.fl. 1997, Blomgren m.fl. 2011) och förekommer allmänt i västra delen av Norge och Danmark. Arten finns i övrigt på de Brittiska öarna, där den är vanlig, och i västra Europa norr om Pyrenéerna och Alperna (Hultén & Fries 1986).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Borsttåg verkar, likt flera andra arter i fukthedar och magra gräsmarker i sydvästra Sverige, ha minskat under senare halvan av 1900-talet, sannolikt till följd av minskad hävd och igenväxning. Minskningstakten baseras på data från Skåne och Bohuslän. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Ekologi
Borsttåg tillhör sydvästra Sveriges fuktiga, öppna näringsfattiga betesmarker; främst fukthedar på fuktig, mager torv- eller sandjord och ljunghedar, gärna vid gångstigar. Arten är kalkskyende och växtplatsen kännetecknas av magra jordar med låga pH-värden. Arten tillhör landets naturbetesmarker. I fukthedar växer borsttåg tillsammans klockljung Erica tetralix, myrlilja Narthecium ossifragum och ibland med andra rödlistade arter som granspira Pedicularis sylvatica, klockgentiana Gentiana pneumonanthe och strandlummer Lycopodiella inundata.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Juncaceae (tågväxter), Släkte Juncus (tåg), Art Juncus squarrosus L. - borsttåg Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Borsttåg verkar, likt flera andra arter i fukthedar och magra gräsmarker i sydvästra Sverige, ha minskat under senare halvan av 1900-talet, sannolikt till följd av minskad hävd och igenväxning. Minskningstakten baseras på data från Skåne och Bohuslän. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Konventioner Typisk art i 4010 Fukthedar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 4030 Torra hedar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Borsttåg är en flerårig art, som blommar i juni-juli. Arten kännetecknas av en toppställd blomställning på en styv, bladlös och 2-5 dm hög stjälk. Det nedre stödbladet är kortare än blomställningen (Snogerup 2011). Blomman har trubbiga, bruna kalkblad, och utvecklar en glänsande gulbrun och relativt stor (ca 5 mm lång) fruktkapsel. Borsttåg karaktäriseras av sina utspärrade, styva, trådlika och rännformiga blad som sitter samlade vid stråbasen i täta, hårt packade tuvor. Tuvor uppträder ofta tillsammans i större bestånd, som kan omfatta en yta om en eller flera kvadratmeter. Det tuvade växtsättet och de styva bladen gör att borsttåg knappast kan förväxlas med någon annan svensk art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för borsttåg

Länsvis förekomst och status för borsttåg baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för borsttåg

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Borsttåg har ett utbredningsområde, som omfattar sydvästra Sverige, från Skåne/Blekinge (Fröberg 2006, Tyler m.fl. 2007) med nordostgräns genom Småland (Edqvist & Karlsson 2007), till Västergötland och Vänern-området i norr (Bertilsson m.fl. 2002, Löfgren 2013). Arten saknas i landets östra och norra delar, med undantag för enstaka förekomster i västra Jämtland som ”spiller över” från det norska utbredningsområdet. Borsttåg har en sydvästlig, suboceanisk utbredning i Norden (Georgson m.fl. 1997, Blomgren m.fl. 2011) och förekommer allmänt i västra delen av Norge och Danmark. Arten finns i övrigt på de Brittiska öarna, där den är vanlig, och i västra Europa norr om Pyrenéerna och Alperna (Hultén & Fries 1986).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Juncaceae - tågväxter 
 • Släkte
  Juncus - tåg 
 • Art
  Juncus squarrosusL. - borsttåg

Borsttåg tillhör sydvästra Sveriges fuktiga, öppna näringsfattiga betesmarker; främst fukthedar på fuktig, mager torv- eller sandjord och ljunghedar, gärna vid gångstigar. Arten är kalkskyende och växtplatsen kännetecknas av magra jordar med låga pH-värden. Arten tillhör landets naturbetesmarker. I fukthedar växer borsttåg tillsammans klockljung Erica tetralix, myrlilja Narthecium ossifragum och ibland med andra rödlistade arter som granspira Pedicularis sylvatica, klockgentiana Gentiana pneumonanthe och strandlummer Lycopodiella inundata.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Borsttåg har försvunnit från många växtplatser och under många tiotals år minskat inom hela sitt utbredningsområde. Arten har försvunnit när hävden minskat eller upphört och öppna marker omvandlats till igenväxningsmarker eller skogsmark. Borsttåg försvinner när naturbetesmarker gödslas, kalkas, omvandlas till kulturbetesmark eller odlas upp (Ekstam & Forshed 1992).

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Beteshävden ska behållas och hot i form av tillförsel av kemiska ämnen och förändrad markanvändning måste motverkas.
Artnamnet squarrosus betyder utspärrad och syftar uppenbart på bladen.

Bertilsson, A., Aronsson, L.-E., Bohlin, A., Börjesson, G., Geijer, M. & Sahlin, E. 2002. Västergötlands flora. SBF-förlaget, Lund.

Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.). 2011. Bohusläns flora. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Ekstam, U. & Forshed, N. 1992. Om hävden upphör. Naturvårdsverket, Solna.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K., Johansson, B., Johansson, Y., Kuylenstierna, J., Lenfors, I. & Nilsson, N.-G. 1997. Hallands flora. SBF-förlaget, Lund.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Koeltz Scientific Books, Königstein.

Löfgren, L. 2013. Närkes flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Snogerup, S. 2011. Juncaceae i Norden 4. Perenna arter med förblad. Sektionerna Juncotypus och Steirochloa. Svensk Botanisk Tidskrift 105: 274-298.

Tyler, T., Olsson, K.-A., Johansson, H. & Sonesson, M. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lunds Botaniska Förening, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Juncaceae - tågväxter 
 • Släkte
  Juncus - tåg 
 • Art
  Juncus squarrosus, L. - borsttåg
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.