Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  borsttåtelskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Amblytylus albidus
Borsttåtelskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Borsttåtelskinnbaggen är en långsmal ängsskinnbagge. Släktet Amblytylus skiljs från andra släkten genom att huvudet är utdraget framtill. Ovansidan är vitaktig till ljust rosa-brun, med tät och fin behåring. Halsskölden har breda, bruna längsränder som fortsätter ut på täckvingarna. Benen är ljusgula med mörka tarser. Antennerna är rödbruna med mörkare 4:e led. Väl kamouflagerad på sina värdväxter. Kroppslängd 5–6 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för borsttåtelskinnbagge Observationer i Sverige för borsttåtelskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Borsttåtelskinnbagge är i Sverige funnen i Skåne (flera lokaler), Blekinge, och Öland. Arten har sin nordligaste utbredning i södra Sverige, annars utbredd över större delen av Europa bort mot Svarta havet. Är närmast funnen i Danmark. Betraktas som lokalt vanlig i tex Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är utbredd över större delen av Europa bort mot Svarta havet. Arten har sin nordligaste utbredning i södra Sverige och är funnen i Skåne, Blekinge, och på Öland. Flertalet lokaler finns i Skåne, men mycket lokalt. Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering, exploatering och igenväxning.Vi har få sentida fynd men arten bedöms finnas kvar på ett antal lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (10000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Borsttåtelskinnbaggen är funnen på sandiga lokaler på gräsarter som losta (Bromus) och borsttåtel (Corynephorus canescens). Typiska biotoper för arten är sandhedar och dyner. Övervintrar som ägg. Nymfer ses på våren och adulter i juli-augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· borsttåtel
· borsttåtel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Amblytylus, Art Amblytylus albidus (Hahn, 1834) - borsttåtelskinnbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är utbredd över större delen av Europa bort mot Svarta havet. Arten har sin nordligaste utbredning i södra Sverige och är funnen i Skåne, Blekinge, och på Öland. Flertalet lokaler finns i Skåne, men mycket lokalt. Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering, exploatering och igenväxning.Vi har få sentida fynd men arten bedöms finnas kvar på ett antal lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (10000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)).
Borsttåtelskinnbaggen är en långsmal ängsskinnbagge. Släktet Amblytylus skiljs från andra släkten genom att huvudet är utdraget framtill. Ovansidan är vitaktig till ljust rosa-brun, med tät och fin behåring. Halsskölden har breda, bruna längsränder som fortsätter ut på täckvingarna. Benen är ljusgula med mörka tarser. Antennerna är rödbruna med mörkare 4:e led. Väl kamouflagerad på sina värdväxter. Kroppslängd 5–6 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för borsttåtelskinnbagge

Länsvis förekomst och status för borsttåtelskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för borsttåtelskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Borsttåtelskinnbagge är i Sverige funnen i Skåne (flera lokaler), Blekinge, och Öland. Arten har sin nordligaste utbredning i södra Sverige, annars utbredd över större delen av Europa bort mot Svarta havet. Är närmast funnen i Danmark. Betraktas som lokalt vanlig i tex Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Amblytylus  
 • Art
  Amblytylus albidus(Hahn, 1834) - borsttåtelskinnbagge

Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Borsttåtelskinnbaggen är funnen på sandiga lokaler på gräsarter som losta (Bromus) och borsttåtel (Corynephorus canescens). Typiska biotoper för arten är sandhedar och dyner. Övervintrar som ägg. Nymfer ses på våren och adulter i juli-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· borsttåtel - Corynephorus canescens (Viktig)
Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering och exploatering för sommarstugebebyggelse. De degenererar även pga kväve-nedfall som stimulerar igenväxning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Artens utbredning och status bör följas noga.

Gaun, S. 1974. Blomsteræger. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschlands 75: 1-294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Amblytylus  
 • Art
  Amblytylus albidus, (Hahn, 1834) - borsttåtelskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.