Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bräsmabärfis

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Eurydema dominulus
Bräsmabärfis Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bräsmabärfisen är kontrastrikt och vackert tecknad i rött (orangerött) och svart. Ben, antenner och huvud är svarta. Mellankroppen röd med två-tre par svarta fläckar. Skutell och täckvingar tecknade i svart och rött. Kroppslängd 5–8 mm. Kan förväxlas med Eurydema ornatum som dock har en mörkrödare färg men en liknande teckning.
Utbredning
Länsvis förekomst för bräsmabärfis Observationer i Sverige för bräsmabärfis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på flera lokaler i Götaland. Den har försvunnit på många återbesökta lokaler, men sentida fynd främst i Småland tyder på kvarvarande förekomster. Arten har varit utbredd i Danmark men har även där minskat kraftigt och betraktas där som starkt hotad (EN). Förekommer även i Finland där den är bedömd som sårbar (VU). Världsutbredningen omfattar Tyskland, England, Baltikum, Mellaneuropa och österut mot Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Världsutbredningen omfattar Tyskland, England, Baltikum, Mellaneuropa och österut mot Kina. Arten är i Sverige funnen på flera lokaler Skåne-Småland-Västergötland. Arten har försvunnit på flera lokaler men har fortfarande förekomster främst i Småland. Förekommer ofta på varma fuktiga ängar, kärr och skogsbryn Lever på korsblommiga växter, främst Cardamine. Arten är framförallt drabbad av igenväxning av lämpliga lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
Ekologi
Bräsmabärfisen suger på fröna av korsblommiga växter, främst på släktet brässma, Cardamine. Arten ses oftast på varma fuktiga ängar, kärr och skogsbryn. Den är i Tyskland vanligt förekommande på fuktiga lokaler, där den på förutom brässma är funnen på hamnkrassing (Cornopus didymus), trav (Arabis), och stillfrö (Descurainia spohia). Vuxna individer övervintrar i förna i skogsmark och kommer fram i maj. Äggen läggs i två parallella rader om 6 ägg vardera och den nya generationen som blir vuxen i augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bäckbräsma
· bäckbräsma
· ängsbräsma
· ängsbräsma
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Pentatomidae (bärfisar), Släkte Eurydema, Art Eurydema dominulus (Scopoli, 1763) - bräsmabärfis Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Världsutbredningen omfattar Tyskland, England, Baltikum, Mellaneuropa och österut mot Kina. Arten är i Sverige funnen på flera lokaler Skåne-Småland-Västergötland. Arten har försvunnit på flera lokaler men har fortfarande förekomster främst i Småland. Förekommer ofta på varma fuktiga ängar, kärr och skogsbryn Lever på korsblommiga växter, främst Cardamine. Arten är framförallt drabbad av igenväxning av lämpliga lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
Bräsmabärfisen är kontrastrikt och vackert tecknad i rött (orangerött) och svart. Ben, antenner och huvud är svarta. Mellankroppen röd med två-tre par svarta fläckar. Skutell och täckvingar tecknade i svart och rött. Kroppslängd 5–8 mm. Kan förväxlas med Eurydema ornatum som dock har en mörkrödare färg men en liknande teckning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bräsmabärfis

Länsvis förekomst och status för bräsmabärfis baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bräsmabärfis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på flera lokaler i Götaland. Den har försvunnit på många återbesökta lokaler, men sentida fynd främst i Småland tyder på kvarvarande förekomster. Arten har varit utbredd i Danmark men har även där minskat kraftigt och betraktas där som starkt hotad (EN). Förekommer även i Finland där den är bedömd som sårbar (VU). Världsutbredningen omfattar Tyskland, England, Baltikum, Mellaneuropa och österut mot Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Eurydema  
 • Art
  Eurydema dominulus(Scopoli, 1763) - bräsmabärfis

Bräsmabärfisen suger på fröna av korsblommiga växter, främst på släktet brässma, Cardamine. Arten ses oftast på varma fuktiga ängar, kärr och skogsbryn. Den är i Tyskland vanligt förekommande på fuktiga lokaler, där den på förutom brässma är funnen på hamnkrassing (Cornopus didymus), trav (Arabis), och stillfrö (Descurainia spohia). Vuxna individer övervintrar i förna i skogsmark och kommer fram i maj. Äggen läggs i två parallella rader om 6 ägg vardera och den nya generationen som blir vuxen i augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bäckbräsma - Cardamine amara (Viktig)
· ängsbräsma - Cardamine pratensis (Viktig)
Arten är framförallt drabbad av utdikning och igenväxning av lämpliga lokaler. Flera tidigare kända lokaler är idag förstörda.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Skydda och hävda på lämpligt sätt kvarvarande lokaler. Återställ lämpliga våtmarker.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Eurydema  
 • Art
  Eurydema dominulus, (Scopoli, 1763) - bräsmabärfis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.