Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brandmögelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Corticaria cucujiformis
Brandmögelbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,2 mm lång skalbagge med långsträckt kroppsform och med tydliga punktrader på täckvingarna. Halsskölden är relativt liten och har tandade sidor. Antennernas tre yttersta leder bildar en klubba. Färgen är brunsvart med ljusare ben och antenner. Arten skiljs från sina närmaste släktingar, som förekommer på liknande sätt (ofta flera arter tillsammans), särskilt på sin platta kroppsform.
Utbredning
Länsvis förekomst för brandmögelbagge Observationer i Sverige för brandmögelbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Funnen vid Överkalix i Norrbotten (1960-talet), Malå i Lycksele Lappmark (1940-talet) och Arvidsjaur i Pite Lappmark (1950-talet). Några svenska fynd efter 1966 är ej kända. Arten är även funnen i östra Finland. Den har troligen en holarktisk utbredning eftersom den även finns i Nordamerika, varifrån den är beskriven. Enligt Löbl & Smetana (2007) är C. planula identisk med C. cucujiformis, som är utbredd i medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden av arten är gjorda på svamp på brända björkar och sälgar en kort tid efter brand (ca ett år). Möjligen är larvutvecklingen knuten till skiktdyna (Daldinia loculata). Endast känd från tre lokaler, Överkalix i Norrbotten, Malå i Lycksele Lappmark och Arvidsjaur i Pite Lappmark. Ej funnen efter 1966. En Natura 2000-art. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. De svenska fynden av arten är gjorda på vad som uppfattats som svampen Trichoderma lignorum på brända björkar och sälgar en kort tid efter brand (ca ett år). Den har hittats tillsammans med bland annat den brandberoende fuktbaggen Cryptophagus corticinus som är knuten till skiktdyna (Daldinia loculata). Möjligen är även brandmögelbaggen knuten till skiktdyna, som har ett Trichoderma-likt stadium under bark, innan de typiska runda, glänsande och svarta fruktkropparna framträder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· björkskiktdyna
· björkskiktdyna
· skiktdynor
· skiktdynor
· svampdynor
· svampdynor
Dött träd
Dött träd
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Corticaria, Art Corticaria cucujiformis Reitter, 1881 - brandmögelbagge Synonymer Corticaria strandi Palm, 1949, nec Roubal, 1934, Corticaria planula Fall, 1899

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. De svenska fynden av arten är gjorda på svamp på brända björkar och sälgar en kort tid efter brand (ca ett år). Möjligen är larvutvecklingen knuten till skiktdyna (Daldinia loculata). Endast känd från tre lokaler, Överkalix i Norrbotten, Malå i Lycksele Lappmark och Arvidsjaur i Pite Lappmark. Ej funnen efter 1966. En Natura 2000-art. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2
Åtgärdsprogram Fastställt
En 1,9–2,2 mm lång skalbagge med långsträckt kroppsform och med tydliga punktrader på täckvingarna. Halsskölden är relativt liten och har tandade sidor. Antennernas tre yttersta leder bildar en klubba. Färgen är brunsvart med ljusare ben och antenner. Arten skiljs från sina närmaste släktingar, som förekommer på liknande sätt (ofta flera arter tillsammans), särskilt på sin platta kroppsform.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för brandmögelbagge

Länsvis förekomst och status för brandmögelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brandmögelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen vid Överkalix i Norrbotten (1960-talet), Malå i Lycksele Lappmark (1940-talet) och Arvidsjaur i Pite Lappmark (1950-talet). Några svenska fynd efter 1966 är ej kända. Arten är även funnen i östra Finland. Den har troligen en holarktisk utbredning eftersom den även finns i Nordamerika, varifrån den är beskriven. Enligt Löbl & Smetana (2007) är C. planula identisk med C. cucujiformis, som är utbredd i medelhavsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria cucujiformisReitter, 1881 - brandmögelbagge
  Synonymer
  Corticaria strandi Palm, 1949, nec Roubal, 1934
  Corticaria planula Fall, 1899

Biologin är dåligt känd. De svenska fynden av arten är gjorda på vad som uppfattats som svampen Trichoderma lignorum på brända björkar och sälgar en kort tid efter brand (ca ett år). Den har hittats tillsammans med bland annat den brandberoende fuktbaggen Cryptophagus corticinus som är knuten till skiktdyna (Daldinia loculata). Möjligen är även brandmögelbaggen knuten till skiktdyna, som har ett Trichoderma-likt stadium under bark, innan de typiska runda, glänsande och svarta fruktkropparna framträder.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkskiktdyna - Daldinia loculata s. lat. (Viktig)
· skiktdynor - Daldinia (Viktig)
· svampdynor - Trichoderma (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Arten hotas genom bekämpning av skogsbränder. Den kan vara beroende av mycket täta brandintervall, eftersom den enbart är hittad året närmast efter brand.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Återfinns arten bör skogsområden med stort lövinslag i närheten aktivt brännas med täta intervall mellan bränder. Skjutfält och järnvägssträckningar med lokalt rikliga skogsbränder i Västerbottens pch Norrbottens län kan ha medgett överlevnad fram till idag, och bör undersökas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Lundberg, S. 1968. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 11. Ent. Tidskr. 89: 242–247.

Palm, T. 1949. Eine neue Corticaria aus Lappland. Ent. Tidskr. 70: 109–110.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria cucujiformis, Reitter, 1881 - brandmögelbagge
  Synonymer
  Corticaria strandi Palm, 1949, nec Roubal, 1934
  Corticaria planula Fall, 1899
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999, Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.