Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brandnäva

Organismgrupp Kärlväxter Geranium lanuginosum
Brandnäva Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brandnävan är mycket lik och närbesläktad med svedjenäva, Geranium bohemicum. Den är en ett- eller ibland tvåårig, upp till 50 cm hög ört. Om den är tvåårig utvecklas första året endast en bladrosett. Hela växten är långhårig och körtelhårig, förutom bladens ovansidor vilka oftast är kala. Den har en stark och obehaglig lukt. Stjälken har oftast röda ledknutar. Bladen liknar svedjenävans men har smalare och djupare flikar. Blommorna är blåviolett, 5-taliga och kronbladen är något längre än foderbladen. Den blommar i juli-september. De smågropiga, rödbruna fröna gror först när de blir uppvärmda till 40–50º C. Troligen måste groningsbetingelserna vara likartade som för svedjenävan för att groning skall ske. Den skiljs från den liknande svedjenävan G. bohemicum på de röda märkena (vita hos brandnäva), kronblad med vit bas, smalare bladflikar samt de gropiga fröna.
Utbredning
Länsvis förekomst för brandnäva Observationer i Sverige för brandnäva
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brandnävan förekommer mycket sällsynt i sydöstra och mellersta Sverige från Småland upp till Uppland och på några lokaler i Västergötland och Dalsland. Antalet lokaler har troligen minskat under senare tid beroende på brist på lämpliga ståndorter. Efter 2000 finns det endast fynd från Småland, Södermanland och Uppland. Går man tillbaka till 1985 så har den också setts i Västergötland, Dalsland och Öland (rabattogräs). Världsutbredningen är märklig, då arten förutom i Sverige endast förekommer i Medelhavsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i sydöstra Sverige. Ettårig art med långlivad fröbank. Minskar främst genom en sakta minskande fröbank till följd av avtagande frekvens av skogsbränder. Brandnäva omfattas av åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora som är under framtagande. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii,v); C2a(i)).
Ekologi
Brandnävan växer på brandplatser, vid kolbottnar och på annan vegetationsfri mark som nyligen omrörts och blivit uppvärmd av solen, t ex markberedningsfläckar och vägkanter. Karaktäristiskt är att arten uppträder plötsligt och sedan försvinner, vilket kan förklaras med dess speciella miljökrav och att fröna kan behålla sin livsduglighet under lång tid. Arten spreds troligen förr delvis med människan, bl a genom det då vanliga svedjebruket.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Geraniales (näveordningen), Familj Geraniaceae (näveväxter), Släkte Geranium (nävor), Art Geranium lanuginosum Lam. - brandnäva Synonymer Geranium deprehensum (E. G. Almq.) Lindm., Geranium bohemicum ssp. deprehensum

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i sydöstra Sverige. Ettårig art med långlivad fröbank. Minskar främst genom en sakta minskande fröbank till följd av avtagande frekvens av skogsbränder. Brandnäva omfattas av åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora som är under framtagande. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii,v); C2a(i)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Brandnävan är mycket lik och närbesläktad med svedjenäva, Geranium bohemicum. Den är en ett- eller ibland tvåårig, upp till 50 cm hög ört. Om den är tvåårig utvecklas första året endast en bladrosett. Hela växten är långhårig och körtelhårig, förutom bladens ovansidor vilka oftast är kala. Den har en stark och obehaglig lukt. Stjälken har oftast röda ledknutar. Bladen liknar svedjenävans men har smalare och djupare flikar. Blommorna är blåviolett, 5-taliga och kronbladen är något längre än foderbladen. Den blommar i juli-september. De smågropiga, rödbruna fröna gror först när de blir uppvärmda till 40–50º C. Troligen måste groningsbetingelserna vara likartade som för svedjenävan för att groning skall ske. Den skiljs från den liknande svedjenävan G. bohemicum på de röda märkena (vita hos brandnäva), kronblad med vit bas, smalare bladflikar samt de gropiga fröna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brandnäva

Länsvis förekomst och status för brandnäva baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brandnäva

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brandnävan förekommer mycket sällsynt i sydöstra och mellersta Sverige från Småland upp till Uppland och på några lokaler i Västergötland och Dalsland. Antalet lokaler har troligen minskat under senare tid beroende på brist på lämpliga ståndorter. Efter 2000 finns det endast fynd från Småland, Södermanland och Uppland. Går man tillbaka till 1985 så har den också setts i Västergötland, Dalsland och Öland (rabattogräs). Världsutbredningen är märklig, då arten förutom i Sverige endast förekommer i Medelhavsområdet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Geraniales - näveordningen 
 • Familj
  Geraniaceae - näveväxter 
 • Släkte
  Geranium - nävor 
 • Art
  Geranium lanuginosumLam. - brandnäva
  Synonymer
  Geranium deprehensum (E. G. Almq.) Lindm.
  Geranium bohemicum ssp. deprehensum

Brandnävan växer på brandplatser, vid kolbottnar och på annan vegetationsfri mark som nyligen omrörts och blivit uppvärmd av solen, t ex markberedningsfläckar och vägkanter. Karaktäristiskt är att arten uppträder plötsligt och sedan försvinner, vilket kan förklaras med dess speciella miljökrav och att fröna kan behålla sin livsduglighet under lång tid. Arten spreds troligen förr delvis med människan, bl a genom det då vanliga svedjebruket.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Att kolning och svedjebruk upphört liksom att arealen skogsmark som utsätts för skogsbrand eller hyggesbränning kraftigt reducerats har medfört att antalet lämpliga lokaler starkt minskat.
På lokaler där arten växt finns säkerligen levande frön i jorden. Dessa kan aktiveras genom avbränning av större eller mindre ytor eller genom omrörning av markytan. På skogsmark där brandnävan tidigare funnits är hyggesbränning eller markberedning önskvärd efter en slutavverkning. Ett åtgärdsprogram för brandnäva ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Hybriden med svedjenäva G. bohemicum, tidigare enbart framställd på konstlad väg, blev 1985 påträffad i naturen i Småland, en osäker rapport föreligger från Västergötland. Utländska namn – NO: Brannstorkenebb, DK: Svensk Storkenæb.

Andersson, A. & Christoffersson, I. 1993. Skogsbränderna 1992–1993. Parnassia 6 (2): 15–19.

Andersson, P.-A. 1978. Floristik i Dalsland. Svensk Bot. Tidskr. 72: 51–64.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Bohlin, A. 1996. En möjlig hybrid mellan svedjenäva och brandnäva. Svensk Bot. Tidskr. 90: 273–276.

Dahlgren, K.V.O., 1962. Om Geranium lanuginosum Lam. Svensk Bot. Tidskr. 56: 175–182.

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1): 4–15.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A: 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Frostberg, K. 2006. brandnäva Geranium lanuginosum funnen i Uppland 2005. Daphne 17: 2–3.

Granström, A. & Schimmel, J. 1993. Heat effects on seeds and rhizomes of a selection of boreal forest plants and potential reaction to fire. Oecologia 94: 307–313.

Johansson, U. 1991. Iaktagelser av brandnäva och svedjenäva. Daphne 2: 17–20.

Johansson, U. 2000. Brand- och svedjenäva i Tyresta åren 1999 och 2000. Daphne 11: 63–70.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L-Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 121–132. Svensk Bot. Tidskr. 76: 135–145.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Stenstorp, S. & Nelin, G. 1977. Kärlväxtfloran kring Virserum. Svensk Bot. Tidskr. 70: 275–291.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Per Milberg 1996, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Geraniales - näveordningen 
 • Familj
  Geraniaceae - näveväxter 
 • Släkte
  Geranium - nävor 
 • Art
  Geranium lanuginosum, Lam. - brandnäva
  Synonymer
  Geranium deprehensum (E. G. Almq.) Lindm.
  Geranium bohemicum ssp. deprehensum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Per Milberg 1996, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.