Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bredhornad ögonbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Vanonus brevicornis
Bredhornad ögonbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,3 mm lång skalbagge med kraftiga ben. Huvudet är stort med påfallande stora ögon. Kroppen är ljusare brun med svart huvud.
Utbredning
Länsvis förekomst för bredhornad ögonbagge Observationer i Sverige för bredhornad ögonbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd genom två fynd i Skåne (Hallands Väderö 1950, Ljunghusen 1979) och ett i östra Småland (nära Kalmar 1981). Närmast i Danmark, vidare utbredd i Västeuropa från Storbritannien österut till Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved. Endast känd genom två fynd i Skåne (Hallands Väderö 1950, Ljunghusen 1979) och ett i östra Småland (nära Kalmar 1981). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved. I Sverige är arten funnen vid håvning i tallskog och på syllsvamp på en tallstubbe. Ytterligare ett exemplar är påträffad vid bilhåvning. I Danmark är arten funnen vid bankning av en död hasselgren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Aderidae (ögonbaggar), Släkte Vanonus, Art Vanonus brevicornis (Perris, 1869) - bredhornad ögonbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved. Endast känd genom två fynd i Skåne (Hallands Väderö 1950, Ljunghusen 1979) och ett i östra Småland (nära Kalmar 1981). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,3 mm lång skalbagge med kraftiga ben. Huvudet är stort med påfallande stora ögon. Kroppen är ljusare brun med svart huvud.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bredhornad ögonbagge

Länsvis förekomst och status för bredhornad ögonbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bredhornad ögonbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom två fynd i Skåne (Hallands Väderö 1950, Ljunghusen 1979) och ett i östra Småland (nära Kalmar 1981). Närmast i Danmark, vidare utbredd i Västeuropa från Storbritannien österut till Tjeckien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Vanonus  
 • Art
  Vanonus brevicornis(Perris, 1869) - bredhornad ögonbagge

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker förmodligen i trädsvamp eller i svampangripen död ved. I Sverige är arten funnen vid håvning i tallskog och på syllsvamp på en tallstubbe. Ytterligare ett exemplar är påträffad vid bilhåvning. I Danmark är arten funnen vid bankning av en död hasselgren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Troligen brist. Artens biologi är praktiskt taget okänd. Dock är bristen på död ved och avverkningen av äldre lövskogsbestånd troliga hotorsaker.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevarande av de lokaler där arten påträffas, och om möjligt förbättring av kunskaperna om den.

Lohse, G. A & Lucht, W. H 1992. Die Käfer Mitteleuropas suppl. 2:186. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Aderidae - ögonbaggar 
 • Tribus
  Aderini  
 • Släkte
  Vanonus  
 • Art
  Vanonus brevicornis, (Perris, 1869) - bredhornad ögonbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.