Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bredhornad grusvinge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Thinobius brevipennis
Bredhornad grusvinge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En endast 0,9 mm lång, mycket smal och platt art med parallella sidor och påfallande långa antenner. Halsskölden och huvudet är ungefär lika breda som täckvingarna. Kroppen är brunsvart och på översidan finns en tät och ganska lång behåring. Täckvingarna täcker ungefär halva bakkroppen. Thinobius-arterna är svåra att skilja åt och en specialist bör utföra en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för bredhornad grusvinge Observationer i Sverige för bredhornad grusvinge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad i Skåne, på Gotland, i Norrbotten samt i Torne lappmark. Mycket få fynd är kända, men arten är troligen starkt förbisedd på grund av sin litenhet och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen sträcker sig från Europa över Mellanöstern till Kina och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös sand och siltig sand vid stränder av vattensamlingar. De svenska fynden är gjorda i grustag med vattensamlingar i botten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
Ekologi
Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös sand och siltig sand vid stränder av vattensamlingar. De svenska fynden är gjorda i grustag med vattensamlingar i botten. Arten påträffas nära vattenlinjen och förekommer främst på ställen där vattnet avsatt lite organiskt material på den för övrigt "sterila" mineraljorden. Huruvida arten lever som rovdjur på alla små hoppstjärtar som finns i sanden eller om den lever av grönalger i sanden vet vi inte. Bästa sättet att fånga denna art liksom flera andra arter som lever på likadant sätt är att lägga sanden från strax över vattenytan runt gölarna i en balja med vatten och röra ner sanden samt iaktta allt vad som flyter upp på ytan av vattnet. Denna art flyter genom sin behåring högt upp på vattenytan och tar snabbt till vingarna och försvinner.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Thinobius, Art Thinobius brevipennis Kiesenwetter, 1850 - bredhornad grusvinge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös sand och siltig sand vid stränder av vattensamlingar. De svenska fynden är gjorda i grustag med vattensamlingar i botten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv)).
En endast 0,9 mm lång, mycket smal och platt art med parallella sidor och påfallande långa antenner. Halsskölden och huvudet är ungefär lika breda som täckvingarna. Kroppen är brunsvart och på översidan finns en tät och ganska lång behåring. Täckvingarna täcker ungefär halva bakkroppen. Thinobius-arterna är svåra att skilja åt och en specialist bör utföra en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bredhornad grusvinge

Länsvis förekomst och status för bredhornad grusvinge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bredhornad grusvinge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad i Skåne, på Gotland, i Norrbotten samt i Torne lappmark. Mycket få fynd är kända, men arten är troligen starkt förbisedd på grund av sin litenhet och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen sträcker sig från Europa över Mellanöstern till Kina och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Thinobius  
 • Art
  Thinobius brevipennisKiesenwetter, 1850 - bredhornad grusvinge

Lever underjordiskt i fuktig, vegetationslös sand och siltig sand vid stränder av vattensamlingar. De svenska fynden är gjorda i grustag med vattensamlingar i botten. Arten påträffas nära vattenlinjen och förekommer främst på ställen där vattnet avsatt lite organiskt material på den för övrigt "sterila" mineraljorden. Huruvida arten lever som rovdjur på alla små hoppstjärtar som finns i sanden eller om den lever av grönalger i sanden vet vi inte. Bästa sättet att fånga denna art liksom flera andra arter som lever på likadant sätt är att lägga sanden från strax över vattenytan runt gölarna i en balja med vatten och röra ner sanden samt iaktta allt vad som flyter upp på ytan av vattnet. Denna art flyter genom sin behåring högt upp på vattenytan och tar snabbt till vingarna och försvinner.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Grustag är inga stabila miljöer utan flera rödlistade insekter som är knutna till denna miljö måste ha kontinuerlig drift så att småbiotoper i form av vattensamlingar o.dyl. hela tiden nybildas. Få grustag kan numera garantera detta och flera arter försvinner därför från grustagen. Då driften upphör växer ofta grustagen snabbt igen och djuren skuggas ut. Många grustag restaureras och vattensamlingar fylls ofta igen. I många grustag undviker man att bryta grus så djupt att vattensamlingar bildas.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Man bör undanta vissa grustag helt från restaurering. Vid de grustag som har vattensamling mera konstant bör man genom försiktig grävning hålla grustagen öppna samt skapa nya grusstränder runt vattensamlingarna när grustäkten upphör.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 102.

Huggert, L. & Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr.93: 57–58.

Lundberg, S. 1971. Återfynd av några intressanta skalbaggsarter (Thinobius brevipennis Kies., Atheta trybomi J.

Sahlb., Atheta wiréni Brd. och Phyllotreta zimmermani (Crotch.). Ent. Tidskr. 92: 267–270.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 15–20.

Palm, T. 1961. Svensk Insektfauna 9, Skalbaggar, Kortvingar, Band 2: 15–16.

Palm, T. & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Ent. Tidskr. 114: 161–172.

Sörensson, M. 1982. Inventering av Träkumla – Stånga grustag. Länsstyrelsen i Gotlands län 1982.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Oxytelinae - grävkortvingar 
 • Tribus
  Thinobiini  
 • Släkte
  Thinobius  
 • Art
  Thinobius brevipennis, Kiesenwetter, 1850 - bredhornad grusvinge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.