Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bredhornad smalpraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Agrilus laticornis
Bredhornad smalpraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindriskt byggd skalbagge som blir 4–6 mm lång. Färgen är olivgrön till bronsgrön, halsskölden är ofta svartgrön. De yttersta antennlederna är mycket kraftigt utvidgade åt ena sidan vilket skiljer den från andra smalpraktbaggar, som den mycket liknar. Främst gäller detta liten ekpraktbagge (Agrilus angustulus).
Utbredning
Länsvis förekomst för bredhornad smalpraktbagge Observationer i Sverige för bredhornad smalpraktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad från Skåne till de Mälarnära delarna av Uppland och Västmanland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Israel.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker under barken på nyligen döda, klena ekgrenar. Hassel är även uppgiven som värdväxt. Påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under barken på nyligen döda klena ekgrenar. Hassel är även uppgiven som värdväxt för arten. Larvutvecklingen tar ett år. Förpuppningen sker en bit ner i splintveden. Angreppen påträffas enbart i solexponerade grenar. Den fullbildade skalbaggen påträffas från juni till mitten av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Agrilus, Art Agrilus laticornis (Illiger, 1803) - bredhornad smalpraktbagge Synonymer Agrilus scaberrimus Ratzeburg, 1837, kamhornad smalpraktbagge

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under barken på nyligen döda, klena ekgrenar. Hassel är även uppgiven som värdväxt. Påträffad från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En långsmal, cylindriskt byggd skalbagge som blir 4–6 mm lång. Färgen är olivgrön till bronsgrön, halsskölden är ofta svartgrön. De yttersta antennlederna är mycket kraftigt utvidgade åt ena sidan vilket skiljer den från andra smalpraktbaggar, som den mycket liknar. Främst gäller detta liten ekpraktbagge (Agrilus angustulus).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bredhornad smalpraktbagge

Länsvis förekomst och status för bredhornad smalpraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bredhornad smalpraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad från Skåne till de Mälarnära delarna av Uppland och Västmanland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Israel.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus laticornis(Illiger, 1803) - bredhornad smalpraktbagge
  Synonymer
  Agrilus scaberrimus Ratzeburg, 1837
  kamhornad smalpraktbagge

Larvutvecklingen sker under barken på nyligen döda klena ekgrenar. Hassel är även uppgiven som värdväxt för arten. Larvutvecklingen tar ett år. Förpuppningen sker en bit ner i splintveden. Angreppen påträffas enbart i solexponerade grenar. Den fullbildade skalbaggen påträffas från juni till mitten av augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
Denna art och närbesläktade smalpraktbaggar angriper gärna grenmaterial som ligger ute på färska avverkningsytor. Flisning av detta material är ett hot mot arten. Lagrar man ihopsamlat hyggesavfall under sommaren kan detta material äggbeläggas av den bredhornade smalpraktbaggen. Transporteras detta material bort och flisas på annan plats innebär även detta ett hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara vissa mängder av hyggesavfall av ek och hassel i samband med avverkningar. Lagras grenvirke över sommaren bör man lägga kvar de översta lagren av grenar på plats innan resten fraktas bort.

Bilý, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark.. Fauna Ent. Scand. Vol. 10: 76–77.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 6: 232.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 228.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie Bd. 2: 101.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 252.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus laticornis, (Illiger, 1803) - bredhornad smalpraktbagge
  Synonymer
  Agrilus scaberrimus Ratzeburg, 1837
  kamhornad smalpraktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.