Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bredskaftad fläckmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum euryphyllum
Bredskaftad fläckmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bredskaftad fläckmaskros hör till gruppen fläckmaskrosor, Taraxacum sektionen Naevosa. Stjälken blir 10–20 cm hög, men varierar efter betestryck och näringsförhållanden. Bladen är håriga, tydligt fläckiga och har en kort och bred ändlob. Bladskaftet har breda vingar, vilket skiljer arten från de övriga i sektionen. Korgarna är medelstora och blommorna bär sparsamt med pollen. Blomningen sker i maj-juni. Förökningen sker med frön bildade på könlös väg, s k apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika. Emellertid har apollina former påträffats. Dessa har inte skilt sig i andra egenskaper från exemplar med pollen och därför inte kunnat ges status av egen art.
Utbredning
Länsvis förekomst för bredskaftad fläckmaskros Observationer i Sverige för bredskaftad fläckmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bredskaftad fläckmaskros är funnen i västra Sverige från Skåne till Värmland och Dalarna samt Småland och Östergötland. Moderna fynd finns endast från Skåne, Bohuslän, Halland, Västergötland, Småland och Östergötland. I Danmark bedöms arten vara tämligen allmän i Jylland och på östra Själland. Arten är också funnen i Norge och Finland, samt i England, Tyskland och Nederländerna. I Sverige är den starkt vikande och endast ett 40-tal fyndplatser, varav de flesta i Bohuslän, är kända från senare år.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bredskaftad fläckmaskros är en mycket hotad art. I Bohuslän där de överlägset flesta lokalerna finns, är den överallt hotad pga av upphört bete i de betade ravinerna. Det är bara i denna miljö arten finns och dess existens är helt avhängig hävden i dessa åraviner. Förekomsterna i Västergötland är naturbetesmarker - en ständigt minskande naturtyp. I Östergötland är de fåtaliga lokalerna ännu hävdade. Arten brukar dessutom vara mycket fåtalig på sina lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (150-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (63-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bredskaftad fläckmaskros växer främst i naturbetesmarker, men även på skuggigare ståndorter som i gles skog och skogsgläntor. Den gynnas emellertid av bete men tål knappast handelsgödsling.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum euryphyllum (Dahlst.) Hjelt - bredskaftad fläckmaskros Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bredskaftad fläckmaskros är en mycket hotad art. I Bohuslän där de överlägset flesta lokalerna finns, är den överallt hotad pga av upphört bete i de betade ravinerna. Det är bara i denna miljö arten finns och dess existens är helt avhängig hävden i dessa åraviner. Förekomsterna i Västergötland är naturbetesmarker - en ständigt minskande naturtyp. I Östergötland är de fåtaliga lokalerna ännu hävdade. Arten brukar dessutom vara mycket fåtalig på sina lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (150-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (63-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Bredskaftad fläckmaskros hör till gruppen fläckmaskrosor, Taraxacum sektionen Naevosa. Stjälken blir 10–20 cm hög, men varierar efter betestryck och näringsförhållanden. Bladen är håriga, tydligt fläckiga och har en kort och bred ändlob. Bladskaftet har breda vingar, vilket skiljer arten från de övriga i sektionen. Korgarna är medelstora och blommorna bär sparsamt med pollen. Blomningen sker i maj-juni. Förökningen sker med frön bildade på könlös väg, s k apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika. Emellertid har apollina former påträffats. Dessa har inte skilt sig i andra egenskaper från exemplar med pollen och därför inte kunnat ges status av egen art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bredskaftad fläckmaskros

Länsvis förekomst och status för bredskaftad fläckmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bredskaftad fläckmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bredskaftad fläckmaskros är funnen i västra Sverige från Skåne till Värmland och Dalarna samt Småland och Östergötland. Moderna fynd finns endast från Skåne, Bohuslän, Halland, Västergötland, Småland och Östergötland. I Danmark bedöms arten vara tämligen allmän i Jylland och på östra Själland. Arten är också funnen i Norge och Finland, samt i England, Tyskland och Nederländerna. I Sverige är den starkt vikande och endast ett 40-tal fyndplatser, varav de flesta i Bohuslän, är kända från senare år.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Naevosa - fläckmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum euryphyllum(Dahlst.) Hjelt - bredskaftad fläckmaskros

Bredskaftad fläckmaskros växer främst i naturbetesmarker, men även på skuggigare ståndorter som i gles skog och skogsgläntor. Den gynnas emellertid av bete men tål knappast handelsgödsling.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Naturbetesmarkerna har minskat starkt i frekvens jämfört med förr. Igenväxning och behandling med konstgödsel har tidigare varit de största hoten. Även om en viss återhämtning skett i vården av odlingslandskapet, finns det all anledning att framledes följa utvecklingen.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Ekologin hos bredskaftad fläckmaskros bör studeras närmare. Några bestånd bör övervakas i syfte att mäta artens reaktion på förändringar som beror på luftföroreningar. Detta är viktigt då arten har sin huvudpopulation i områden som är hårt drabbade av såväl gödande som försurande atmosfäriskt nedfall.
Bredskaftad fläckmaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför den naturligtvis kan vara till viss del förbisedd. Detta gäller särskilt exemplar som vuxit i skugga, som då kan få mycket otydliga bladfläckar.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Christiansen, M. P. 1940. Er de danske Mælkebøtter Kosmopoliter? og andre spørgsmaal vedrørende Mælkebøtter. Bot. Tidsskr. 45: 152–160.

Dahlstedt, H. 1911. Nya östsvenska Taraxaca. Ark. f. Bot. 10:6.

Kallen, H.W. & C., Sackwitz & Öllgaard, H. 2003. Die Gattung Taraxacum Wiggers in Norddeutchland, 1 teil. Botanischer Rundbrief 37: 5–89.

Tutin, T. G. et al 1980. Flora Europaea, vol. 4 Cambridge.

Øllgaard, H. 1980. I. Hansen, K. (red.) Dansk feltflora. s. 536–578. Gyldendal.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996. Rev. Hans Rydberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Naevosa - fläckmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum euryphyllum, (Dahlst.) Hjelt - bredskaftad fläckmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 1996. Rev. Hans Rydberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.