Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  briljantmossa

Organismgrupp Mossor Entodon concinnus
Briljantmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bildar glänsande gulgröna till brungröna mattor av nedliggande till uppstigande skott med blek stam. Skotten är 3-8 cm långa och mer eller mindre regelbundet fjädergrenade i ett plan. Stambladen är upprätta och löst tryckta mot varandra. Bladen är raka och mer eller mindre kupade. De är äggrunda till omvänt äggrunda och smalnar i övre delen kort och brett av till en rundat trubbig spets. Ibland finns en kort påsatt spets eller så är bladspetsen något huvformig. Nerven är dubbel och mycket kort, eller saknas ibland helt. Bladkanten är helbräddad, ibland tillbakaböjd närmast basen, men i övrigt plan. Cellerna i bladmitten är 46-82 × 5-7 µm och tjockväggiga. De ganska tydligt avgränsade bashörnsgrupperna är äggrunda längs bladkanten och består av många relativt små, kvadratiska eller kort rektangulära celler, åtminstone delvis i 2-3 cell-lager. Arten är skildkönad. Sporkapslar har inte hittats i Skandinavien.
Briljantmossa kan ibland ha tydligt platta skott som påminner om spjutmossa Calliergonella cuspidata. Den senare har dock tydligt avgränsade bashörnsgrupper av tunnväggiga, uppsvällda celler och växer normalt i blötare miljöer än briljantmossa. Briljantmossa kan även likna den mycket allmänna väggmossa Pleurozium schreberi, men denna har röd stam. Pösmossa Pseudoscleropodium purum har en enkel nerv som når åtminstone till halva bladet.
Utbredning
Länsvis förekomst för briljantmossa Observationer i Sverige för briljantmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i Västergötland, Uppland och Gotland. Dessutom finns arten i fjällen från Jämtland till Torne lappmark (Krusenstjerna 1945).
I övriga Norden förekommer arten sällsynt i Danmark, på Färöarna och något mer spridd i Norge och på Island. I övriga Europa förekommer arten från Irland i väster till Uralbergen i öster och är rödlistad i ett fåtal länder i östra Europa (Hodgetts 2015). Dessutom förekommer den i Asien och Nordamerika till norra Sydamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten förekommer sällsynt i fjällen och i betesmarker i Uppland och i Västergötland. En fortgående minskning av arten bedöms i den södra delen av utbredningsområdet då kvaliteten och ytan försämras på ängs- och betesmarker ( jmf t.ex. Jordbruksverket rapport 2013:32). Sporkapslar har inte hittats i Skandinavien. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (120-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1900 (24-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer på marken och på jordtäckt sten i torra till friska miljöer i mer eller mindre kalkrika områden. Den kan ibland växa i gräsmattor eller på kyrkogårdsmurar Ofta återfinns den på torrängar och alvarmark i södra Sverige. I fjällen växer den ofta på marken i kalkrika sluttningar upp till lågalpin region. Där kan den växa tillsammans med Abietinella abietina, Ditrichum flexicaule, Hypnum bambergeri och Syntrichia norvegica (Mårtensson 1956).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Entodontaceae, Släkte Entodon (briljantmossor), Art Entodon concinnus (De Not.) Paris - briljantmossa Synonymer falsk väggmossa, Entodon concinnus (De Not.) Par., Hypnum concinnum De Not.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten förekommer sällsynt i fjällen och i betesmarker i Uppland och i Västergötland. En fortgående minskning av arten bedöms i den södra delen av utbredningsområdet då kvaliteten och ytan försämras på ängs- och betesmarker ( jmf t.ex. Jordbruksverket rapport 2013:32). Sporkapslar har inte hittats i Skandinavien. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (120-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1900 (24-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Bildar glänsande gulgröna till brungröna mattor av nedliggande till uppstigande skott med blek stam. Skotten är 3-8 cm långa och mer eller mindre regelbundet fjädergrenade i ett plan. Stambladen är upprätta och löst tryckta mot varandra. Bladen är raka och mer eller mindre kupade. De är äggrunda till omvänt äggrunda och smalnar i övre delen kort och brett av till en rundat trubbig spets. Ibland finns en kort påsatt spets eller så är bladspetsen något huvformig. Nerven är dubbel och mycket kort, eller saknas ibland helt. Bladkanten är helbräddad, ibland tillbakaböjd närmast basen, men i övrigt plan. Cellerna i bladmitten är 46-82 × 5-7 µm och tjockväggiga. De ganska tydligt avgränsade bashörnsgrupperna är äggrunda längs bladkanten och består av många relativt små, kvadratiska eller kort rektangulära celler, åtminstone delvis i 2-3 cell-lager. Arten är skildkönad. Sporkapslar har inte hittats i Skandinavien.
Briljantmossa kan ibland ha tydligt platta skott som påminner om spjutmossa Calliergonella cuspidata. Den senare har dock tydligt avgränsade bashörnsgrupper av tunnväggiga, uppsvällda celler och växer normalt i blötare miljöer än briljantmossa. Briljantmossa kan även likna den mycket allmänna väggmossa Pleurozium schreberi, men denna har röd stam. Pösmossa Pseudoscleropodium purum har en enkel nerv som når åtminstone till halva bladet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för briljantmossa

Länsvis förekomst och status för briljantmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för briljantmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i Västergötland, Uppland och Gotland. Dessutom finns arten i fjällen från Jämtland till Torne lappmark (Krusenstjerna 1945).
I övriga Norden förekommer arten sällsynt i Danmark, på Färöarna och något mer spridd i Norge och på Island. I övriga Europa förekommer arten från Irland i väster till Uralbergen i öster och är rödlistad i ett fåtal länder i östra Europa (Hodgetts 2015). Dessutom förekommer den i Asien och Nordamerika till norra Sydamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Entodontaceae  
 • Släkte
  Entodon - briljantmossor 
 • Art
  Entodon concinnus(De Not.) Paris - briljantmossa
  Synonymer
  falsk väggmossa
  Entodon concinnus (De Not.) Par.
  Hypnum concinnum De Not.

Arten växer på marken och på jordtäckt sten i torra till friska miljöer i mer eller mindre kalkrika områden. Den kan ibland växa i gräsmattor eller på kyrkogårdsmurar Ofta återfinns den på torrängar och alvarmark i södra Sverige. I fjällen växer den ofta på marken i kalkrika sluttningar upp till lågalpin region. Där kan den växa tillsammans med Abietinella abietina, Ditrichum flexicaule, Hypnum bambergeri och Syntrichia norvegica (Mårtensson 1956).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning, gödsling av torrängar och rensande av kyrkogårdsmurar kan missgynna arten.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokaler med arten i södra Sverige bör hävdas genom bete och röjningar och inte gödslas.
Briljantmossa är en av de arter man hittade i tarmkanalen hos en mammut från Jakutien som dog för 22 500 år sedan.

Hedenäs, L. 2014. Entodon concinnus briljantmossa s. 312-313. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hodgetts, N. G. 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Krusenstjerna, E. von. 1945. Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten. Acta Phytogeographica Suecica 19.

Mårtensson, O. 1956. Bryophytes of the Torneträsk area, northern Swedish Lappland. 2, Musci. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens avhandlingar i naturskyddsärenden 14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014. Rev. Niklas Lönnell 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Entodontaceae  
 • Släkte
  Entodon - briljantmossor 
 • Art
  Entodon concinnus, (De Not.) Paris - briljantmossa
  Synonymer
  falsk väggmossa
  Entodon concinnus (De Not.) Par.
  Hypnum concinnum De Not.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 2014. Rev. Niklas Lönnell 2015.