Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig aspmycelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium pulchellum
Brokig aspmycelbagge Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5 mm lång skalbagge med brett rundad, starkt välvd kroppsform. Kropp ljusbrun, halssköld med ett par mörka fläckar, täckvingar mörka längs sömmen och med en gemensam hjärtformad mörk fläck. Stör man arten rullar den ihop sig till ett klot. De kraftiga antennerna har flera breda leder längst ut som bildar en tydlig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig aspmycelbagge Observationer i Sverige för brokig aspmycelbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Först upptäckt 1971 vid Blåkölen i Norrbotten. Riktade eftersök har gett ytterligare lokaler i Norrbotten, och 2017 påträffades arten i Jämtland. Närmast i östra Finland, vidare i Baltikum och Vitryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av slemsvampen gul ullklubba (Trichia decipiens) på grova, gamla lågor av asp, björk och gran. Arten är uteslutande funnen i naturskogsbestånd med rik förekomst av död ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)). Global rödlistningskategori: NT (2001).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av slemsvampen gul ullklubba (Trichia decipiens) på grova, gamla lågor av asp, björk och gran. Arten är uteslutande funnen i naturskogsbestånd med rik förekomst av död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
· gul ullklubba
· gul ullklubba
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium pulchellum Wankowicz, 1869 - brokig aspmycelbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av slemsvampen gul ullklubba (Trichia decipiens) på grova, gamla lågor av asp, björk och gran. Arten är uteslutande funnen i naturskogsbestånd med rik förekomst av död ved. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)). Global rödlistningskategori: NT (2001).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2
Global rödlistning NT (2010)
En 2,5 mm lång skalbagge med brett rundad, starkt välvd kroppsform. Kropp ljusbrun, halssköld med ett par mörka fläckar, täckvingar mörka längs sömmen och med en gemensam hjärtformad mörk fläck. Stör man arten rullar den ihop sig till ett klot. De kraftiga antennerna har flera breda leder längst ut som bildar en tydlig klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brokig aspmycelbagge

Länsvis förekomst och status för brokig aspmycelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig aspmycelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Först upptäckt 1971 vid Blåkölen i Norrbotten. Riktade eftersök har gett ytterligare lokaler i Norrbotten, och 2017 påträffades arten i Jämtland. Närmast i östra Finland, vidare i Baltikum och Vitryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium pulchellumWankowicz, 1869 - brokig aspmycelbagge

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av slemsvampen gul ullklubba (Trichia decipiens) på grova, gamla lågor av asp, björk och gran. Arten är uteslutande funnen i naturskogsbestånd med rik förekomst av död ved.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· gul ullklubba - Trichia decipiens (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av minskad areal av naturskog med gamla träd och riklig död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd med grova träd lämnas till fri utveckling.

Laaksonen, M., Murdoch, K., Siitonen, J., Varkonyi, G. 2010. Habitat associations of Agathidium pulchellum, an endangered old-growth forest beetle species living on slime moulds. J. Insect Conservation 14: 89-98.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Lundberg, S. 1977. Fynd av två för Norden nya skalbaggsarter (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 5–6.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken , SLU 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium pulchellum, Wankowicz, 1869 - brokig aspmycelbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2017. © ArtDatabanken , SLU 2017.