Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig fläckbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Chlorophorus varius
Brokig fläckbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vackert tecknad, c:a 12 mm lång art. Kroppen är svart med en brokig, grågrön behåring som täcker hela halssköldens yta utom ett svart tvärband på mitten. På täckvingarna bildar behåringen ett c-format band längst fram och två tvärband längre bak på varje täckvinge.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig fläckbock Observationer i Sverige för brokig fläckbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gamla fynduppgifter finns från Västergötland (Kinnekulle). 1985 och 1992 återfanns arten på en lokal i västra Närke. Arten har även förts in i landet några gånger med möbler o. dyl. Närmast i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larvutvecklingen sker i ganska klena grenar av en rad olika lövträd som lind, lönn, ek, vildapel, hagtorn, alm, al, ask m.fl. I Sverige har arten kläckts ur lind. Gamla fynduppgifter finns från Västergötland (Kinnekulle). 1985 och 1992 återfanns arten på en lokal i västra Närke. Dessutom har den blivit tillfälligt införd några gånger. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i ganska klena grenar av en rad olika lövträd som lind, lönn, ek, vildapel, hagtorn, alm, al, ask m.fl. I Närke är arten kläckt ur lind. Larverna gnager gångar i veden på torra kvistar och grenar med en diameter av endast några få centimeter. Larvutvecklingen sträcker sig över två år, förpuppningen sker i början av juni, och den fullbildade skalbaggen lämnar grenen från mitten av juni. Den besöker gärna blommor, bl.a. av rölleka.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
· almar
· almar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Chlorophorus, Art Chlorophorus varius (Müller, 1766) - brokig fläckbock Synonymer varierad fläckbock

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i ganska klena grenar av en rad olika lövträd som lind, lönn, ek, vildapel, hagtorn, alm, al, ask m.fl. I Sverige har arten kläckts ur lind. Gamla fynduppgifter finns från Västergötland (Kinnekulle). 1985 och 1992 återfanns arten på en lokal i västra Närke. Dessutom har den blivit tillfälligt införd några gånger. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En vackert tecknad, c:a 12 mm lång art. Kroppen är svart med en brokig, grågrön behåring som täcker hela halssköldens yta utom ett svart tvärband på mitten. På täckvingarna bildar behåringen ett c-format band längst fram och två tvärband längre bak på varje täckvinge.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brokig fläckbock

Länsvis förekomst och status för brokig fläckbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig fläckbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gamla fynduppgifter finns från Västergötland (Kinnekulle). 1985 och 1992 återfanns arten på en lokal i västra Närke. Arten har även förts in i landet några gånger med möbler o. dyl. Närmast i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Clytini  
 • Släkte
  Chlorophorus  
 • Art
  Chlorophorus varius(Müller, 1766) - brokig fläckbock
  Synonymer
  varierad fläckbock

Larvutvecklingen sker i ganska klena grenar av en rad olika lövträd som lind, lönn, ek, vildapel, hagtorn, alm, al, ask m.fl. I Närke är arten kläckt ur lind. Larverna gnager gångar i veden på torra kvistar och grenar med en diameter av endast några få centimeter. Larvutvecklingen sträcker sig över två år, förpuppningen sker i början av juni, och den fullbildade skalbaggen lämnar grenen från mitten av juni. Den besöker gärna blommor, bl.a. av rölleka.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Arten har förmodligen en mycket begränsad utbredning i landet och är därför starkt hotad. På små lokaler är kontinuitetsbrott i substrattillgången det största hotat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En noggrann inventering borde göras över artens utbredning i Närke och angränsande delar av Västergötland. Inom detta område bör man spara gamla lövträd med döda grenar, i synnerhet i trakten kring Skagershult.

Bense, U.1995. Longhorn Beetles - Illustrated Key to the Cerambycidae and Vespertidae of Europe. p. 289–290. Margraf, Weikersheim.

von Demelt, C. 1966. Die Tierwelt Duetschlands, Teil 52, Bockkäfer. p. 78–79. Jena.

Hellrigl, K. 1967. Die Cerambyciden-Fauna von Südtirol. Kol. Rundsch. 45: 40.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 125.

Mehl, O. & Pedersen, H. 1995. Recent Swedisch records of Chlorophorus varius (Müller, 1766) with notes on the bionomy and distribution (Coleoptera, Cerambycidae). Entom. Meddel. 63: 93–96.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und nordschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 329.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström, 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Clytini  
 • Släkte
  Chlorophorus  
 • Art
  Chlorophorus varius, (Müller, 1766) - brokig fläckbock
  Synonymer
  varierad fläckbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström, 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.