Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig majbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Meloe variegatus
Brokig majbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd (11)20–38 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 11 mm. Kropp svart med mörkt bronsgrön metallglans, huvudets och halssköldens sidokanter purpur- eller kopparfärgade. Bakkroppsegmentens ryggplåtar brokiga i koppar, guld och grönt. Huvud och halssköld mycket grovt, rynkigt punkterade.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig majbagge Observationer i Sverige för brokig majbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten påträffades under 1800-talet på flera lokaler i Skåne, bl.a. vid Malmö, Kämpinge och Trolle-Ljungby, vid något tillfälle i större antal. Några svenska fynd efter 1900 är inte kända. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden men är funnen i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och norra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. Endast känd genom några 1800-talsfynd från Skåne. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna gräsmarker, främst på sandmark. I Danmark är arten funnen såväl i kustklintar som på hedar och i flygsanddyner. Från England uppges bl.a. bin av släktena Anthophora och Osmia som tänkbara värddjur, men vilka arter som är aktuella i Norden är ej känt. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva växtätare, och påträffas under april-juni. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. Till skillnad från hos andra majbaggar så kan triungulinlarven penetrera värdbiets kutikula och suga hemolymfa. I boet genomgår de flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen. Den fullbildade skalbaggen stannar i jorden till nästa vår. I Centraleuropa har larver av arten ibland påträffats i biodlingar (Hartwig et al. 2000).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
· pälsbin
· pälsbin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Meloidae (oljebaggar), Släkte Meloe, Art Meloe variegatus Donovan, 1793 - brokig majbagge Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larven utvecklas i bon av solitära bin på torrmarker. Endast känd genom några 1800-talsfynd från Skåne. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Längd (11)20–38 mm, starkt varierande – små individer kan vara ner till 11 mm. Kropp svart med mörkt bronsgrön metallglans, huvudets och halssköldens sidokanter purpur- eller kopparfärgade. Bakkroppsegmentens ryggplåtar brokiga i koppar, guld och grönt. Huvud och halssköld mycket grovt, rynkigt punkterade.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för brokig majbagge

Länsvis förekomst och status för brokig majbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig majbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades under 1800-talet på flera lokaler i Skåne, bl.a. vid Malmö, Kämpinge och Trolle-Ljungby, vid något tillfälle i större antal. Några svenska fynd efter 1900 är inte kända. Närmast i Danmark, saknas i övriga Norden men är funnen i Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa och Nordafrika österut till östra Sibirien och norra Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe variegatusDonovan, 1793 - brokig majbagge

Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin på torra, öppna gräsmarker, främst på sandmark. I Danmark är arten funnen såväl i kustklintar som på hedar och i flygsanddyner. Från England uppges bl.a. bin av släktena Anthophora och Osmia som tänkbara värddjur, men vilka arter som är aktuella i Norden är ej känt. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva växtätare, och påträffas under april-juni. Honorna gräver ned de talrika äggen i gropar i marken. De små rörliga triungulinlarverna kryper upp i blommor och följer med solitära, marklevande bin hem till deras bon. Till skillnad från hos andra majbaggar så kan triungulinlarven penetrera värdbiets kutikula och suga hemolymfa. I boet genomgår de flera mindre rörliga larvstadier, varvid de äter upp ägget/larven och dess matförråd av pollen och nektar. När larven tömt den cell där den först placerats fortsätter den till nästa cell, och fortsätter så tills den är fullvuxen. Den fullbildade skalbaggen stannar i jorden till nästa vår. I Centraleuropa har larver av arten ibland påträffats i biodlingar (Hartwig et al. 2000).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
· pälsbin - Anthophora (Viktig)
Den exakta anledningen till artens försvinnande är ej känd, men liksom för andra majbaggar kan igenväxning av öppna torrmarker ha spelat in.


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Hansen, V. 1945. Danmarks Fauna, Biller XII, Heteromerer: 50, 191–202.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 310.

Hartwig, A., Topolska, G., Krzyzanska, K. 2000. An incident of an apiary invaded by larvae of Meloe variegatus. Bee World. 81 (3): 142–143.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektsfauna, nr. 27: 108.

Sandahl, O. 1881. Smärre meddelanden. Ent. Tidskr. 2: 212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Meloidae - oljebaggar 
 • Underfamilj
  Meloinae  
 • Tribus
  Meloini  
 • Släkte
  Meloe  
 • Art
  Meloe variegatus, Donovan, 1793 - brokig majbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2018.