Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig mullvadslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Clivina collaris
Brokig mullvadslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Arten är mycket svår att säkert skilja från den synnerligen allmänna släktingen Clivina fossor, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig mullvadslöpare Observationer i Sverige för brokig mullvadslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I det fria endast påträffad inom ett begränsat område längs Öresundsstranden i västra Skåne, där arten först konstaterades på 1960-talet och sedan återfunnits upprepade gånger på flera lokaler. Dessutom vid flera tillfällen påträffad synantropt i Göteborg och Stockholmstrakten, i växthus, komposter och trädgårdar. Sådana synantropa förekomster har ej beaktats vid rödlistningen. Närmast i Danmark, där den uteslutande uppträder synantropt. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till mellersta Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten lever underjordiskt i vegetationsfattiga rasbranter av sand och mjäla, fuktade av framträngande grundvatten. Endast känd från ett mycket begränsat område längs Öresundsstranden i västra Skåne. Dessutom vid flera tillfällen funnen synantropt, i växthus och liknande, i Göteborg och Stockholmstrakten. Sådana tillfälliga förekomster är ej beaktade vid rödlisteklassningen. Backafallen vid Öresund hotas av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (10-500) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i rasbranter av sand och silt, fuktade av framträngande grundvatten. Främst på terrasser med viss lågvuxen gräs- och örtvegetation, men där vegetationstäcket inte är helt slutet. Denna biotop överensstämmer väl med det kända levnadssättet i Centraleuropa, där arten påträffats dels på marsklandsstränder, dels på sandiga–grusiga sötvattensstränder. I övriga Norden uppträder den synantropt och mer eller mindre tillfälligt i trädgårdar, växthus osv. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Clivina, Art Clivina collaris (Herbst, 1784) - brokig mullvadslöpare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten lever underjordiskt i vegetationsfattiga rasbranter av sand och mjäla, fuktade av framträngande grundvatten. Endast känd från ett mycket begränsat område längs Öresundsstranden i västra Skåne. Dessutom vid flera tillfällen funnen synantropt, i växthus och liknande, i Göteborg och Stockholmstrakten. Sådana tillfälliga förekomster är ej beaktade vid rödlisteklassningen. Backafallen vid Öresund hotas av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (10-500) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En 5–6 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och frambenen utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Arten är mycket svår att säkert skilja från den synnerligen allmänna släktingen Clivina fossor, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brokig mullvadslöpare

Länsvis förekomst och status för brokig mullvadslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig mullvadslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I det fria endast påträffad inom ett begränsat område längs Öresundsstranden i västra Skåne, där arten först konstaterades på 1960-talet och sedan återfunnits upprepade gånger på flera lokaler. Dessutom vid flera tillfällen påträffad synantropt i Göteborg och Stockholmstrakten, i växthus, komposter och trädgårdar. Sådana synantropa förekomster har ej beaktats vid rödlistningen. Närmast i Danmark, där den uteslutande uppträder synantropt. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till mellersta Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Clivina  
 • Art
  Clivina collaris(Herbst, 1784) - brokig mullvadslöpare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i rasbranter av sand och silt, fuktade av framträngande grundvatten. Främst på terrasser med viss lågvuxen gräs- och örtvegetation, men där vegetationstäcket inte är helt slutet. Denna biotop överensstämmer väl med det kända levnadssättet i Centraleuropa, där arten påträffats dels på marsklandsstränder, dels på sandiga–grusiga sötvattensstränder. I övriga Norden uppträder den synantropt och mer eller mindre tillfälligt i trädgårdar, växthus osv. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den svenska populationen är av allt att döma individfattig och begränsad till en mycket liten areal. De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas dessutom av igenväxning och uttorkning som en följd av upphörd beteshävd och sänkt grundvattennivå orsakad av ett intensivt utnyttjande av angränsande jordbruksmark.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
De fortsatta förändringarna i vegetation och markförhållanden i Öresunds backafall samt deras inverkan på markfaunan bör övervakas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandiae and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Clivina  
 • Art
  Clivina collaris, (Herbst, 1784) - brokig mullvadslöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015.