Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokig strömvapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Oxycera trilineata
Brokig strömvapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den brokiga strömvapenflugan skiljer sig från sina övriga nordiska fränder inom släktet Oxycera genom att den är grönaktig med svart mönster. Den svarta teckningen är relativt variabel. Flugans längd är 5–7 mm. Liksom hos övriga vapenflugor är bakkroppen förhållandevis bred och platt. Två bakåtriktade taggar på ryggen är karaktäriska och har gett familjen dess namn. Den grön/gulgröna färgen används som artbestämmande karaktär. Larverna är avlånga och har 12 segment samt ett synligt men föga rörligt huvud. Artbestämning av larven görs utifrån utseendet på den kitinösa plattan på det bakersta segmentet.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokig strömvapenfluga Observationer i Sverige för brokig strömvapenfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den svenska utbredningen har omfattat Skåne, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Uppland, men bara ett fåtal sentida fynd är kända (Skåne, Silvåkra 1988; Öland, Torslunda 1968). Arten har eftersökts i Skåne flera gånger utan att kunna påträffas men 2007 gjordes ett fynd i Brantevik i Simrishamns kommun; en ensam hona. Arten kan vara delvis förbisedd men är lätt att känna igen och borde ha upptäckts på fler lokaler om den funnits. Sannolikt finns arten på sin höjd på något tiotal lokaler och förekomsterna är kraftigt fragmenterade. I Europa finns arten inom ett stort område från brittiska öarna till Ural. Dock ej i de allra nordligaste delarna av kontinenten samt i flera länder på Balkan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En liten grönsvart randig vapenfluga kalkgynnad, både i sött och vid salt vatten. Utbredningen har omfattat Skåne, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Uppland, men i modern tid återfunnen endast i Skåne, Östergötland och Västra Götaland. Arten förekommer i något varierande typer av våtmarker, längs stränder och betade mader, men torde ha starkt isolerade förekomster. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Larverna förekommer i något varierande typer av vatten. Arten uppges ha påträffats i kanten av hastigt rinnande bäckar, på leriga substrat, i våtmarker samt i ett dike med bräckt vatten. Dessa skiftande uppgifter medför att artens närmare biotopval är svårt att ringa in. De vuxna insekterna håller sig i närheten av larvernas uppväxtmiljö.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Oxycera, Art Oxycera trilineata (Linnaeus, 1767) - brokig strömvapenfluga Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En liten grönsvart randig vapenfluga kalkgynnad, både i sött och vid salt vatten. Utbredningen har omfattat Skåne, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Uppland, men i modern tid återfunnen endast i Skåne, Östergötland och Västra Götaland. Arten förekommer i något varierande typer av våtmarker, längs stränder och betade mader, men torde ha starkt isolerade förekomster. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Den brokiga strömvapenflugan skiljer sig från sina övriga nordiska fränder inom släktet Oxycera genom att den är grönaktig med svart mönster. Den svarta teckningen är relativt variabel. Flugans längd är 5–7 mm. Liksom hos övriga vapenflugor är bakkroppen förhållandevis bred och platt. Två bakåtriktade taggar på ryggen är karaktäriska och har gett familjen dess namn. Den grön/gulgröna färgen används som artbestämmande karaktär. Larverna är avlånga och har 12 segment samt ett synligt men föga rörligt huvud. Artbestämning av larven görs utifrån utseendet på den kitinösa plattan på det bakersta segmentet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brokig strömvapenfluga

Länsvis förekomst och status för brokig strömvapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokig strömvapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den svenska utbredningen har omfattat Skåne, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Östergötland och Uppland, men bara ett fåtal sentida fynd är kända (Skåne, Silvåkra 1988; Öland, Torslunda 1968). Arten har eftersökts i Skåne flera gånger utan att kunna påträffas men 2007 gjordes ett fynd i Brantevik i Simrishamns kommun; en ensam hona. Arten kan vara delvis förbisedd men är lätt att känna igen och borde ha upptäckts på fler lokaler om den funnits. Sannolikt finns arten på sin höjd på något tiotal lokaler och förekomsterna är kraftigt fragmenterade. I Europa finns arten inom ett stort område från brittiska öarna till Ural. Dock ej i de allra nordligaste delarna av kontinenten samt i flera länder på Balkan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera trilineata(Linnaeus, 1767) - brokig strömvapenfluga

Larverna förekommer i något varierande typer av vatten. Arten uppges ha påträffats i kanten av hastigt rinnande bäckar, på leriga substrat, i våtmarker samt i ett dike med bräckt vatten. Dessa skiftande uppgifter medför att artens närmare biotopval är svårt att ringa in. De vuxna insekterna håller sig i närheten av larvernas uppväxtmiljö.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Småvatten, Sötvattensstrand, Havsstrand, Vattenmassa, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Lokala hot kan vara förändringar i vattenkvalitet, igenväxning och andra miljöförändringar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Att öka kunskapen om vapenflugor i Sverige genom inventeringssatsningar.

Lyneborg; L. 1960. Tovinger II. Danmarks fauna 66: 120. Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 1: 107–109.

Rozkosny, R. 1996. Stratiomyidae, Soldier Flies. In Aquatic Insects of North Europe II. P. 321-332. Apollo Books Stenstrup.

Stubbs, A.E. & Drake M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Wahlgren, E. 1907. Diptera 1. Svensk insektfauna XI:1: 2.

Wahlgren, E. 1907. Ent. Tidskr. 28: 136–137.

Zetterstedt, J. W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 142.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2008 © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera trilineata, (Linnaeus, 1767) - brokig strömvapenfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2008 © ArtDatabanken, SLU 2008.