Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brokstrandlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion semipunctatum
Brokstrandlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
3,5–4 mm. Kroppens grundfärg är svart med tydlig mässingsglans, ben och antennbas ljusare bruna. Täckvingarna har en mosaikartad teckning av ljusa fläckar, vilka vanligen flyter samman till två tvärband. Snarlika arter är B. varium, B. obliquum och B. fumigatum.
Utbredning
Länsvis förekomst för brokstrandlöpare Observationer i Sverige för brokstrandlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst vid Klarälven i Värmland, där arten är utbredd och lokalt talrik. Äldre fynd finns från Dalälven (ej efter 1940) och Indalsälven (en lokal vardera i Jämtland och Medelpad, 1959). Närmast i östra Norge, norrut till Trondheim. I Sydsverige (Skåne, Öland och Gotland), Finland och Danmark påträffas arten endast tillfälligt. Vidare förekommer den i Europa (inkl. Baltikum och Karelska näset), Nordafrika samt västra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever på fuktig, något slamblandad sand med starrvegetation vid rinnande vatten, främst större älvar. Känd från Klarälven (Värmland), Dalälven (Dalarna) och Indalsälven (Medelpad, Jämtland), dessutom tillfälligt uppträdande i Sydsverige (Skåne, Öland, Gotland). Sentida populationer endast vid Klarälven. Artens miljö hotas av igenväxning som en följd av regleringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på fuktig silt eller siltig sand med vegetation av starr, fräken mm vid rinnande vatten, främst större älvar. Vanligen på vegetationslösa, ofta något beskuggade ytor, gärna i anslutning till de låga, halvfuktiga-fuktiga, glest starr- och mandelpil-bevuxna bankar (sk älvvallar) som pålagrats framför bakvattnet nedströms ett näs. I Sydsverige, Finland och på Bornholm är arten funnen helt tillfälligt på havsstränder, men i Skåne finns även enstaka fynd på sjö- och åstränder samt vid kulturskapade småvatten (t.ex. lertag). I Mellaneuropa uppges arten förekomma såväl på flodstränder som vid stillastående vatten. Larvutvecklingen sker under sommaren. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva, och påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) - brokstrandlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, något slamblandad sand med starrvegetation vid rinnande vatten, främst större älvar. Känd från Klarälven (Värmland), Dalälven (Dalarna) och Indalsälven (Medelpad, Jämtland), dessutom tillfälligt uppträdande i Sydsverige (Skåne, Öland, Gotland). Sentida populationer endast vid Klarälven. Artens miljö hotas av igenväxning som en följd av regleringar. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (120-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
3,5–4 mm. Kroppens grundfärg är svart med tydlig mässingsglans, ben och antennbas ljusare bruna. Täckvingarna har en mosaikartad teckning av ljusa fläckar, vilka vanligen flyter samman till två tvärband. Snarlika arter är B. varium, B. obliquum och B. fumigatum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brokstrandlöpare

Länsvis förekomst och status för brokstrandlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brokstrandlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst vid Klarälven i Värmland, där arten är utbredd och lokalt talrik. Äldre fynd finns från Dalälven (ej efter 1940) och Indalsälven (en lokal vardera i Jämtland och Medelpad, 1959). Närmast i östra Norge, norrut till Trondheim. I Sydsverige (Skåne, Öland och Gotland), Finland och Danmark påträffas arten endast tillfälligt. Vidare förekommer den i Europa (inkl. Baltikum och Karelska näset), Nordafrika samt västra Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion semipunctatum(Donovan, 1806) - brokstrandlöpare

Ett rovdjur som lever på fuktig silt eller siltig sand med vegetation av starr, fräken mm vid rinnande vatten, främst större älvar. Vanligen på vegetationslösa, ofta något beskuggade ytor, gärna i anslutning till de låga, halvfuktiga-fuktiga, glest starr- och mandelpil-bevuxna bankar (sk älvvallar) som pålagrats framför bakvattnet nedströms ett näs. I Sydsverige, Finland och på Bornholm är arten funnen helt tillfälligt på havsstränder, men i Skåne finns även enstaka fynd på sjö- och åstränder samt vid kulturskapade småvatten (t.ex. lertag). I Mellaneuropa uppges arten förekomma såväl på flodstränder som vid stillastående vatten. Larvutvecklingen sker under sommaren. De fullbildade skalbaggarna är dagaktiva, och påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ytterligare vattenkraftutbygnad i förhållandevis opåverkade delar av Klarälven kan rubba de vattennivåfluktuationer och de erosions- och sedimentationsprocesser som ger upphov till de speciella älvbankar arten är knuten till. Även om broklöparen ännu är lokalt talrik vid Klarälven antyder dess begränsade utbredning att den har subtila biotopkrav som inte är närmare kända. Regleringar har av allt att döma redan haft en negativ inverkan på arten vid Dalälven och Indalsälven.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Älvsträckor där arten förekommer måste skyddas mot vattenregleringar som leder till onaturliga vattennivåförändringar.

Andersen, J. 1969. Habitat choice and life history of Bembidiini (Col. Carabidae) on river banks in Central and Northern Norway. Norsk Ent. Tidskr. 17: 17–65.

Andersen, J. 1983. Towards an ecological explanation of the geographical distribution of riparian beetles in western Europe. Journal of Biogeography 10: 421–435.

Lindroth, C. H. 1985-86. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark, part 1-2. Fauna Ent. Scand. 15: 1–497.

Palm, T. 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Syskånes kusttrakter. Ent. Tidskr. 54: 89–105.

Palm, T. & Lindroth, C. H. 1936. Coleopterafaunan vid Klarälven, I. Allmän del. Arkiv för Zoologi 28A (19): 1–41.

Palm, T. & Lindroth, C. H. 1937. Coleopterafaunan vid Klarälven, II. Speciell del. Ent. Tidskr. 58: 115–145.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1991. Rev. Håkan Ljungberg 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion semipunctatum, (Donovan, 1806) - brokstrandlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven-Åke Berglind 1991. Rev. Håkan Ljungberg 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.