Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun ögontröst

Organismgrupp Kärlväxter Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola
Brun ögontröst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun ögontröst är en ettårig lejongapsväxt. Den blir 2–10 cm hög, är något grenig och har vanligen mer än 6 ledstycken. Både stjälk och blad är brungröna och så gott som helt kala. Bladen är uppåtriktade, lansettlika och försedda med spetsiga, utstående tänder. De toppställda, vita, endast 4–7 mm stora blommorna utvecklas under augusti-september och är sannolikt självpollinerande. Frökapseln är tvärt avskuren upptill; den har ibland korta böjda hår men saknar alltid långa framåtriktade hår. En mager form av vanlig ögontröst, Euphrasia stricta var. stricta, kan förekomma på samma sanka marker. Den skiljer sig genom att ha renare grön färg, kapsel med långa hår och vanligen violetta, något större blommor.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun ögontröst Observationer i Sverige för brun ögontröst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brun ögontröst är en endemisk varietet, vars hela världsutbredning ligger på Gotland. Den är känd från ett fyrtiotal lokaler och förefaller att hålla sig konstant.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast på Gotland (endem). Den är helt beroende av intakta källmyrar. Antalet reproduktiva individer skattas till 19000 (10000-30000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1860 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (75-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Som varietetnamnet antyder är brun ögontröst halvparasit på axag, Schoenus ferrugineus, eller, sällsynt, på hybriden mellan axag och knappag, Schoenus nigricans. Detta för den gotländska varieteten unika förhållande kan vara resultatet av en urvalsprocess under evolutionen, där kombinationer mellan brun ögontröst och andra värdväxtarter sållats bort. Det är på sluttande källmyrar i områden med ren kalksten som brun ögontröst växer i axagtuvor intill öppna vattenytor. Till följearterna hör luktsporre, Gymnadenia odoratissima, storsileshår, Drosera anglica, fjälltätört, Pinguicula alpina, och sumpgentiana, Gentianella uliginosa.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· axag
· axag
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Orobanchaceae (snyltrotsväxter), Släkte Euphrasia (ögontröster), Underart Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola (B. Pett. ex Yeo) Karlsson - brun ögontröst Synonymer Brunögontröst, Euphrasia salisburgensis var. schoenicola B. Pett. ex Yeo, Euphrasia salisburgensis schoenicola, Euphrasia salisburgensis ssp. schoenicola (B. Pett. ex Yeo) Karlsson

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast på Gotland (endem). Den är helt beroende av intakta källmyrar. Antalet reproduktiva individer skattas till 19000 (10000-30000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1860 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (75-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Konventioner Typisk art i 7220 Kalktuffkällor (Boreal region (BOR))
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Brun ögontröst är en ettårig lejongapsväxt. Den blir 2–10 cm hög, är något grenig och har vanligen mer än 6 ledstycken. Både stjälk och blad är brungröna och så gott som helt kala. Bladen är uppåtriktade, lansettlika och försedda med spetsiga, utstående tänder. De toppställda, vita, endast 4–7 mm stora blommorna utvecklas under augusti-september och är sannolikt självpollinerande. Frökapseln är tvärt avskuren upptill; den har ibland korta böjda hår men saknar alltid långa framåtriktade hår. En mager form av vanlig ögontröst, Euphrasia stricta var. stricta, kan förekomma på samma sanka marker. Den skiljer sig genom att ha renare grön färg, kapsel med långa hår och vanligen violetta, något större blommor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun ögontröst

Länsvis förekomst och status för brun ögontröst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun ögontröst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brun ögontröst är en endemisk varietet, vars hela världsutbredning ligger på Gotland. Den är känd från ett fyrtiotal lokaler och förefaller att hålla sig konstant.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia salisburgensis - spjutögontröst 
 • Underart
  Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola(B. Pett. ex Yeo) Karlsson - brun ögontröst
  Synonymer
  Brunögontröst
  Euphrasia salisburgensis var. schoenicola B. Pett. ex Yeo
  Euphrasia salisburgensis schoenicola
  Euphrasia salisburgensis ssp. schoenicola (B. Pett. ex Yeo) Karlsson

Som varietetnamnet antyder är brun ögontröst halvparasit på axag, Schoenus ferrugineus, eller, sällsynt, på hybriden mellan axag och knappag, Schoenus nigricans. Detta för den gotländska varieteten unika förhållande kan vara resultatet av en urvalsprocess under evolutionen, där kombinationer mellan brun ögontröst och andra värdväxtarter sållats bort. Det är på sluttande källmyrar i områden med ren kalksten som brun ögontröst växer i axagtuvor intill öppna vattenytor. Till följearterna hör luktsporre, Gymnadenia odoratissima, storsileshår, Drosera anglica, fjälltätört, Pinguicula alpina, och sumpgentiana, Gentianella uliginosa.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· axag - Schoenus ferrugineus (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Brun ögontröst är helt beroende av intakta källmyrar och värdväxtens hälsotillstånd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bevarande av källmyrarna genom förhindrande av utdikningar.
Brun ögontröst är globalt rödlistad som sällsynt. Utländska namn – NO: Brunaugnetrøst, DK: Brun Øjentrøst.

Karlsson, T. Nyckel till ögontröst (Euphrasia) på Gotland. Projekt Gotlands Flora Meddelande nr 2. Stencil.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia salisburgensis - spjutögontröst 
 • Underart
  Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola, (B. Pett. ex Yeo) Karlsson - brun ögontröst
  Synonymer
  Brunögontröst
  Euphrasia salisburgensis var. schoenicola B. Pett. ex Yeo
  Euphrasia salisburgensis schoenicola
  Euphrasia salisburgensis ssp. schoenicola (B. Pett. ex Yeo) Karlsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2005.