Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun borstticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Funalia gallica
Brun borstticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun borstticka är en hattbildande ticka. Fruktkroppen är ettårig, konsolformad, vanligen 6–12 cm bred och upp till 2 cm tjock vid basen, ibland med flera taktegellagda hattar från en gemensam, tilltryckt fruktkroppsdel. Hattöversidan är brunaktig, ibland med rävröd ton och/eller gråbeige, jämn eller ojämn, med eller utan zonering och mer eller mindre grovborstig. Som färsk är svampen seg till korkartad, som torr ganska hård. Porytan är brun- till gråaktig och porerna runda-kantiga, ibland avlånga. Arten är till sitt yttre ganska variabel och ett flertal former har urskiljts.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun borstticka Observationer i Sverige för brun borstticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från en aktuell lokal i landet (Västmanland). En väl känd art, som bildar stora fruktkroppar. Det verkliga antalet lokaler i landet (2005) bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 40 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är ej påträffad i Danmark, Norge eller Finland. I övrigt förekommer den i de flesta europeiska länder men tycks bli sällsyntare österut. Den är även känd från Nordafrika, Asien och Nordamerika. Den är rödlistad även i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A3ce; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare som i Sverige till helt övervägande del påträffats på död askved, ofta högt över marken på döda delar av levande träd, men också på högstubbar och lågor. Enstaka svenska fynd har också gjorts på alm och ek. Endast känd från 6 lokaler i Västmanland och en lokal i Södermanland. En väl känd art som bildar stora fruktkroppar. Arten är beroende av gamla, grova askar i ljusöppna miljöer och missgynnas av igenväxning av gamla lövängar och gårdsmiljöer. Total population i landet bedöms minska i framtiden, främst p.g.a askskottssjukan som hotar askens framtida existens men även avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (156-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (24-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A3ce; C2a(i)).
Ekologi
Bruna borstticka är i Sverige funnen på död alm- och askved. I övriga Europa växer den även på andra lövträd, t.ex. bok, ek och lönn. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Funalia, Art Funalia gallica (Fr.:Fr.) Bondartsev & Singer - brun borstticka Synonymer Funalia gallica (Fr.) Bondartsev & Singer, Cerrena gallica (Fr.:Fr.) Zmitr., Coriolopsis gallica (Fr.:Fr.) Ryvarden, Trametella gallica (Fr.:Fr.) Teixeira, Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden, Trametella extenuata (Durieu & Mont.) Domański, Polyporus extenuatus Durieu & Mont., Coriolopsis extenuata (Durieu & Mont.) Domański, Trametes extenuata (Durieu & Mont.) Pat., Trametes hispida Bagl., Polystictus stuppeus (Berk.) Cooke, Trametes stuppea Berk., Trametes hexagonoides Fr., Antrodia hexagonoides (Fr.) P.Karst., Daedalea quercina f. hexagonoides (Fr.) Bondartsev, Trametes gallica (Fr.:Fr.) Fr., Polyporus gallicus Fr.:Fr., Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A3ce; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare som i Sverige till helt övervägande del påträffats på död askved, ofta högt över marken på döda delar av levande träd, men också på högstubbar och lågor. Enstaka svenska fynd har också gjorts på alm och ek. Endast känd från 6 lokaler i Västmanland och en lokal i Södermanland. En väl känd art som bildar stora fruktkroppar. Arten är beroende av gamla, grova askar i ljusöppna miljöer och missgynnas av igenväxning av gamla lövängar och gårdsmiljöer. Total population i landet bedöms minska i framtiden, främst p.g.a askskottssjukan som hotar askens framtida existens men även avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (156-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (24-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A3ce; C2a(i)).
Brun borstticka är en hattbildande ticka. Fruktkroppen är ettårig, konsolformad, vanligen 6–12 cm bred och upp till 2 cm tjock vid basen, ibland med flera taktegellagda hattar från en gemensam, tilltryckt fruktkroppsdel. Hattöversidan är brunaktig, ibland med rävröd ton och/eller gråbeige, jämn eller ojämn, med eller utan zonering och mer eller mindre grovborstig. Som färsk är svampen seg till korkartad, som torr ganska hård. Porytan är brun- till gråaktig och porerna runda-kantiga, ibland avlånga. Arten är till sitt yttre ganska variabel och ett flertal former har urskiljts.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun borstticka

Länsvis förekomst och status för brun borstticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun borstticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från en aktuell lokal i landet (Västmanland). En väl känd art, som bildar stora fruktkroppar. Det verkliga antalet lokaler i landet (2005) bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 40 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är ej påträffad i Danmark, Norge eller Finland. I övrigt förekommer den i de flesta europeiska länder men tycks bli sällsyntare österut. Den är även känd från Nordafrika, Asien och Nordamerika. Den är rödlistad även i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Funalia  
 • Art
  Funalia gallica(Fr.:Fr.) Bondartsev & Singer - brun borstticka
  Synonymer
  Funalia gallica (Fr.) Bondartsev & Singer
  Cerrena gallica (Fr.:Fr.) Zmitr.
  Coriolopsis gallica (Fr.:Fr.) Ryvarden
  Trametella gallica (Fr.:Fr.) Teixeira
  Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
  Trametella extenuata (Durieu & Mont.) Domański
  Polyporus extenuatus Durieu & Mont.
  Coriolopsis extenuata (Durieu & Mont.) Domański
  Trametes extenuata (Durieu & Mont.) Pat.
  Trametes hispida Bagl.
  Polystictus stuppeus (Berk.) Cooke
  Trametes stuppea Berk.
  Trametes hexagonoides Fr.
  Antrodia hexagonoides (Fr.) P.Karst.
  Daedalea quercina f. hexagonoides (Fr.) Bondartsev
  Trametes gallica (Fr.:Fr.) Fr.
  Polyporus gallicus Fr.:Fr.
  Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański

Bruna borstticka är i Sverige funnen på död alm- och askved. I övriga Europa växer den även på andra lövträd, t.ex. bok, ek och lönn. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av ädellövskog på eller i omedelbar närhet av fyndplatserna liksom bortstädning av grov ved av alm och ask hotar arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna är skyddade som naturreservat. Skötseln måste här anpassas efter svampens behov, så att man sparar lövved och döda stående lövträd av främst alm och ask. Arten bör eftersökas ytterligare i mälarområdet.
Utländska namn: FI: Sänkikääpä.

Gilbertson, R.L. & Ryvarden, L. 1993. European Polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Jahn, H. 1963. Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 4: 1–143.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997. ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Funalia  
 • Art
  Funalia gallica, (Fr.:Fr.) Bondartsev & Singer - brun borstticka
  Synonymer
  Funalia gallica (Fr.) Bondartsev & Singer
  Cerrena gallica (Fr.:Fr.) Zmitr.
  Coriolopsis gallica (Fr.:Fr.) Ryvarden
  Trametella gallica (Fr.:Fr.) Teixeira
  Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
  Trametella extenuata (Durieu & Mont.) Domański
  Polyporus extenuatus Durieu & Mont.
  Coriolopsis extenuata (Durieu & Mont.) Domański
  Trametes extenuata (Durieu & Mont.) Pat.
  Trametes hispida Bagl.
  Polystictus stuppeus (Berk.) Cooke
  Trametes stuppea Berk.
  Trametes hexagonoides Fr.
  Antrodia hexagonoides (Fr.) P.Karst.
  Daedalea quercina f. hexagonoides (Fr.) Bondartsev
  Trametes gallica (Fr.:Fr.) Fr.
  Polyporus gallicus Fr.:Fr.
  Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997. ArtDatabanken, SLU 2005.