Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun jordtunga

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Geoglossum hakelieri
Brun jordtunga Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkroppen hos brun jordtunga är matt, brun, 2–5 cm hög och överst något utvidgad. Sporerna är svagt bruna och har oftast 3, sällan upp till 7 tvärväggar. Till skillnad från andra jordtungor, som vanligen är svarta, är brun jordtunga cigarrbrun. Fruktkropparna uppträder på hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun jordtunga Observationer i Sverige för brun jordtunga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brun jordtunga har förekommit på ca 10 lokaler i södra och mellersta Sverige (Bohuslän, Västergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Hälsingland). Den har under senare år eftersökts på de tidigare kända lokalerna, men dessa är nu igenväxta och förstörda. Hösten 1990 gjordes ett nyfynd av arten i Dalarna. Arten är ursprungligen beskriven från Sverige. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En iögonfallande, väl känd och väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med över 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den har hittats på ett par lokaler i Norge, men är inte känd utanför Skandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i fuktig naturbetesmark på kalkrik jord. En iögonfallande, väl känd och väl eftersökt art. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsätta minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning och sjunkande habitatkvaliteér. Missgynnas av gödsling. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (5-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (24-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Brun jordtunga är en tydligt kalkgynnad nedbrytare och växer gärna i något fuktig, välbetad, mossrik grässvål på naturbetesmark med kalkpåverkad vegetation. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Geoglossomycetes, Ordning Geoglossales (jordtungor), Familj Geoglossaceae, Släkte Geoglossum s. str., Art Geoglossum hakelieri Nitare - brun jordtunga Synonymer Geoglossum fumosum Hakelier

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i fuktig naturbetesmark på kalkrik jord. En iögonfallande, väl känd och väl eftersökt art. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsätta minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande igenväxning och sjunkande habitatkvaliteér. Missgynnas av gödsling. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (5-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (24-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Fruktkroppen hos brun jordtunga är matt, brun, 2–5 cm hög och överst något utvidgad. Sporerna är svagt bruna och har oftast 3, sällan upp till 7 tvärväggar. Till skillnad från andra jordtungor, som vanligen är svarta, är brun jordtunga cigarrbrun. Fruktkropparna uppträder på hösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun jordtunga

Länsvis förekomst och status för brun jordtunga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun jordtunga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brun jordtunga har förekommit på ca 10 lokaler i södra och mellersta Sverige (Bohuslän, Västergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och Hälsingland). Den har under senare år eftersökts på de tidigare kända lokalerna, men dessa är nu igenväxta och förstörda. Hösten 1990 gjordes ett nyfynd av arten i Dalarna. Arten är ursprungligen beskriven från Sverige. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). En iögonfallande, väl känd och väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med över 30 % över de senaste 20 åren, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning, men arten missgynnas även av högre näringsnivåer i mark, med ett hög- och tätvuxet fältskikt som följd. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den har hittats på ett par lokaler i Norge, men är inte känd utanför Skandinavien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum hakelieriNitare - brun jordtunga
  Synonymer
  Geoglossum fumosum Hakelier

Brun jordtunga är en tydligt kalkgynnad nedbrytare och växer gärna i något fuktig, välbetad, mossrik grässvål på naturbetesmark med kalkpåverkad vegetation. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten försvinner i samband med igenväxning av betesmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Den enda idag kända lokalen med brun jordtunga måste skyddas. Betet måste fortsätta och användning av gödning helt undvikas. Eventuella ytterligare växtplatser bör lokaliseras och skyddas.
Utländska namn – NO: Røykbrun jordtunge.

Hakelier, N. 1967. Three new Swedish species of Geoglossum. Svensk Bot. Tidskr. 61: 419–424.

Nitare, J. 1983. Geoglossum hakelieri, ett nytt namn för G. fumosum Hakelier. Windahlia 12/13: 81–88.

Nitare, J. 1984. Kartor över kända fynd av svarta jordtungor i Sverige. Windahlia 14: 77–94.

Nitare, J. 1988. Jordtungor, en svampgrupp på tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk Bot. Tidskr. 82: 341–368.

Olsen, S. 1986. Jordtunger i Norge. Agarica 14: 120–168.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum hakelieri, Nitare - brun jordtunga
  Synonymer
  Geoglossum fumosum Hakelier
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.