Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun lövsvampbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Tetratoma desmarestii
Brun lövsvampbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5 mm lång skalbagge med långsträckt oval kropp. Svart med grönaktig metallglans, ben svartbruna. Översidan med tät och fin behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun lövsvampbagge Observationer i Sverige för brun lövsvampbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge och östra Småland. Närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Utbredd över större delen av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på svampangripna döda ekgrenar. Känd från Skåne, Blekinge och östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i fruktkropparna av tickor eller i svampangripen ved. Arten är funnen på döda ekgrenar, angripna av svamparna ekplätt (Corticium quercicola) och raggskinn (Stereum hirsutum). Svenska fynd är gjorda på grova ekar. Fullbildade individer påträffas främst under sensommaren och hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· ekplätt
· ekplätt
· raggskinn
· raggskinn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tetratomidae (skinnsvampbaggar), Släkte Tetratoma, Art Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 - brun lövsvampbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på svampangripna döda ekgrenar. Känd från Skåne, Blekinge och östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
En 3,5 mm lång skalbagge med långsträckt oval kropp. Svart med grönaktig metallglans, ben svartbruna. Översidan med tät och fin behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun lövsvampbagge

Länsvis förekomst och status för brun lövsvampbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun lövsvampbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge och östra Småland. Närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Utbredd över större delen av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tetratomidae - skinnsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Tetratominae  
 • Släkte
  Tetratoma  
 • Art
  Tetratoma desmarestiiLatreille, 1807 - brun lövsvampbagge

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i fruktkropparna av tickor eller i svampangripen ved. Arten är funnen på döda ekgrenar, angripna av svamparna ekplätt (Corticium quercicola) och raggskinn (Stereum hirsutum). Svenska fynd är gjorda på grova ekar. Fullbildade individer påträffas främst under sensommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· ekplätt - Corticium quercicola (Viktig)
· raggskinn - Stereum hirsutum (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att gamla skadade ekar gallras bort i parker och i odlingslandskapet, och av en minskad lövandel i skogslandskapet. Även igenväxning av ekhagmarker kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Spara äldre ekar i parker, betesmarker och alleer. Bibehåll beteshävd av ekhagmarker.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tetratomidae - skinnsvampbaggar 
 • Underfamilj
  Tetratominae  
 • Släkte
  Tetratoma  
 • Art
  Tetratoma desmarestii, Latreille, 1807 - brun lövsvampbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.