Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun sammetslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Chlaenius tristis
Brun sammetslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11–13 mm lång jordlöpare med bred men strömlinjeformad kropp. Grundfärgen är svart, huvudet är svagt grönaktigt metallglänsande, och den täta, guldfärgade behåringen på halssköld och täckvingar ger skalbaggen en brunaktig sammetsglans.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun sammetslöpare Observationer i Sverige för brun sammetslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Uppland, med ett isolerat fynd i Medelpad (Alnön, 1937). Inlandsfynd föreligger från Skåne, Småland (Växjötrakten), Östergötland (Tåkern), Västergötland (Hornborgasjön och Vänern), sydöstra Värmland (Vänern) och framför allt i Mälarlandskapen (Södermanland, Uppland, Västmanland), där arten påträffats på ett tjugotal lokaler, västligast vid Västerås. Fynd efter 2000 finns främst från kustnära lokaler samt vid Tåkern. Vid Skånes syd- och ostkust är arten upprepade gånger funnen i vinddrift, något som dock inträffar alltmer sällan som en följd av att arten minskat även i Mellaneuropa. Även i Danmark har samma iakttagelse gjorts; härifrån föreligger för övrigt endast tre fynd efter 1950, senast 1979. Artens utbredning sträcker sig från Västeuropa till Nordafrika, Mindre Asien, Iran och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på öppen, mycket fuktig mark vid eutrofa sjö- eller havsstränder och i kärr, med gyttjig botten eller med gungflyartad mossvegetation. Kan även uppträda på liknande mark i igenväxande ler- eller sandtäkter. Tidigare glest spridd från Skåne till Uppland, med ett isolerat fynd i Medelpad. Under efterkrigstiden har arten minskat mycket kraftigt och till synes försvunnit helt från stora delar av sitt forna utbredningsområde. Den är alltjämt rätt frekvent vid Tåkern och lokalt längs ostkusten, men nästan helt försvunnen i inlandet. Det starkaste hotet mot arten är igenväxning som en följd av upphörd hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på öppen, blöt mark med lös botten av kärrtorv, gyttja eller kalkbleke, ibland med gungflyartad mossvegetation. Vid eutrofa sjö- eller havsstränder och i rikkärr, dessutom på liknande mark i igenväxande täkter. Ofta alldeles i vattenkanten, i högvuxen men ej alltför tät vegetation av bladvass, starr, säv eller Glyceria. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, men också senare under sommaren och då ofta på torrare mark.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Chlaenius, Art Chlaenius tristis (Schaller, 1783) - brun sammetslöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på öppen, mycket fuktig mark vid eutrofa sjö- eller havsstränder och i kärr, med gyttjig botten eller med gungflyartad mossvegetation. Kan även uppträda på liknande mark i igenväxande ler- eller sandtäkter. Tidigare glest spridd från Skåne till Uppland, med ett isolerat fynd i Medelpad. Under efterkrigstiden har arten minskat mycket kraftigt och till synes försvunnit helt från stora delar av sitt forna utbredningsområde. Den är alltjämt rätt frekvent vid Tåkern och lokalt längs ostkusten, men nästan helt försvunnen i inlandet. Det starkaste hotet mot arten är igenväxning som en följd av upphörd hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 11–13 mm lång jordlöpare med bred men strömlinjeformad kropp. Grundfärgen är svart, huvudet är svagt grönaktigt metallglänsande, och den täta, guldfärgade behåringen på halssköld och täckvingar ger skalbaggen en brunaktig sammetsglans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun sammetslöpare

Länsvis förekomst och status för brun sammetslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun sammetslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Uppland, med ett isolerat fynd i Medelpad (Alnön, 1937). Inlandsfynd föreligger från Skåne, Småland (Växjötrakten), Östergötland (Tåkern), Västergötland (Hornborgasjön och Vänern), sydöstra Värmland (Vänern) och framför allt i Mälarlandskapen (Södermanland, Uppland, Västmanland), där arten påträffats på ett tjugotal lokaler, västligast vid Västerås. Fynd efter 2000 finns främst från kustnära lokaler samt vid Tåkern. Vid Skånes syd- och ostkust är arten upprepade gånger funnen i vinddrift, något som dock inträffar alltmer sällan som en följd av att arten minskat även i Mellaneuropa. Även i Danmark har samma iakttagelse gjorts; härifrån föreligger för övrigt endast tre fynd efter 1950, senast 1979. Artens utbredning sträcker sig från Västeuropa till Nordafrika, Mindre Asien, Iran och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius tristis(Schaller, 1783) - brun sammetslöpare

Ett marklevande rovdjur som lever på öppen, blöt mark med lös botten av kärrtorv, gyttja eller kalkbleke, ibland med gungflyartad mossvegetation. Vid eutrofa sjö- eller havsstränder och i rikkärr, dessutom på liknande mark i igenväxande täkter. Ofta alldeles i vattenkanten, i högvuxen men ej alltför tät vegetation av bladvass, starr, säv eller Glyceria. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren, men också senare under sommaren och då ofta på torrare mark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Missgynnas av igenväxning (t.ex. med tät bladvass) som en följd av upphörd hävd och/eller övergödning. Eutrofa slättsjöar och småvatten i jordbruksbygd har ofta påverkats av utdikningar och sjösänkningsföretag. Artens starkaste fästen idag ligger längs ostkusten där avsnörda, igenväxande havsvikar erbjuder lämpliga biotoper.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Behåll beteshävd av sjöstränder och havsstrandängar.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Chlaeniini  
 • Släkte
  Chlaenius  
 • Art
  Chlaenius tristis, (Schaller, 1783) - brun sammetslöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015