Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun trädbasbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Sphaeriestes reyi
Brun trädbasbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunsvart, cirka 3 mm lång art som är långsträckt med ganska kraftiga ben och antenner. Den är ganska glänsande med svag blyglans. Halsskölden är hjärtformad och täckvingarna är försedda med tydliga längsrader av punkter.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun trädbasbagge Observationer i Sverige för brun trädbasbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Härjedalen. Även känd från de övriga nordiska länderna, men däremot inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från västra Europa och Medelhavsområdet österut till Syrien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under svampangripen bark på döda lövträd, främst sälg, asp, bok och björk. Känd från spridda landskap från Skåne till Härjedalen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under svampangripen bark på döda lövträd, främst sälg, asp, bok och björk. Arten lever förmodligen av trädsvampar som växer i innerbarken på träden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Salpingidae (trädbasbaggar), Släkte Sphaeriestes, Art Sphaeriestes reyi (Abeille de Perrin, 1874) - brun trädbasbagge Synonymer Salpingus reyi (Abeille de Perrin, 1874)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under svampangripen bark på döda lövträd, främst sälg, asp, bok och björk. Känd från spridda landskap från Skåne till Härjedalen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En brunsvart, cirka 3 mm lång art som är långsträckt med ganska kraftiga ben och antenner. Den är ganska glänsande med svag blyglans. Halsskölden är hjärtformad och täckvingarna är försedda med tydliga längsrader av punkter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun trädbasbagge

Länsvis förekomst och status för brun trädbasbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun trädbasbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Härjedalen. Även känd från de övriga nordiska länderna, men däremot inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från västra Europa och Medelhavsområdet österut till Syrien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Salpinginae  
 • Tribus
  Salpingini  
 • Släkte
  Sphaeriestes  
 • Art
  Sphaeriestes reyi(Abeille de Perrin, 1874) - brun trädbasbagge
  Synonymer
  Salpingus reyi (Abeille de Perrin, 1874)

Larvutvecklingen sker under svampangripen bark på döda lövträd, främst sälg, asp, bok och björk. Arten lever förmodligen av trädsvampar som växer i innerbarken på träden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Avverkning av döende och döda lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Döende och döda lövträd bör lämnas kvar i största möjliga utsträckning vid gallringar och slutavverkningar.

Leiler, T.-E. 1983. Något om skalbaggsfaunan i Peljekaise nationalpark. Ent. Tidskr. 104: 23–27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Salpinginae  
 • Tribus
  Salpingini  
 • Släkte
  Sphaeriestes  
 • Art
  Sphaeriestes reyi, (Abeille de Perrin, 1874) - brun trädbasbagge
  Synonymer
  Salpingus reyi (Abeille de Perrin, 1874)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.