Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunfläckad lövmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Idaea trigeminata
Brunfläckad lövmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brunfläckad lövmätare har en blekt smörgul grundfärg med en tydlig mörkbrun vingbård på framvingen som fortsätter på bakvingen där den emellertid endast är svagt markerad. Arten är en medelstor lövmätare med en spännvidd på 18–22 mm. I de mycket sällsynta fall en andra generation förekommer, är dessa fjärilar vanligen påtagligt mindre och oftare något mörkare. Fjärilen kan förväxlas med tofsfotad lövmätare Idaea biselata, men den senare har en blekare grundfärg, en mer glänsande vinglyster och en vingbård som är lika kraftig på både fram och bakvinge. Vanligen har tofsfotad lövmätare betydligt mörkare och distinktare vingbård än brunfläckad lövmätare, dessutom är framvingens diskfläck placerad innanför mittskuggan. Andra skiljetecken är att brunfläckad lövmätare har en mörk skuggning i inre delen av framvingens framkant och dessutom ett tydligt gult ”hack” som bryter igenom hela vingbårdens bredd i främre delen av framvingen. Den mörkbruna eller svarta, rakt sittande, men aningen knubbiga larven lever på marken på diverse örter och förnadelar.
Utbredning
Länsvis förekomst för brunfläckad lövmätare Observationer i Sverige för brunfläckad lövmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brunfläckad lövmätare urskiljdes som medlem av den svenska faunan så sent som 1973. Den är dock en gammal medlem som varit förbisedd på grund av sin likhet med tofsfotad lövmätare, vilken förekommer allmänt i hela södra halvan av Sverige. Äldre fynd i samlingar från 1940-talet styrker dock den brunfläckade lövmätarens mer långvariga existens i landet. I norra Europa förekommer arten endast på den norra och smala delen av Öland, från Persnäs upp till norra udden. Denna del av Öland har ett mycket soligt klimat och betydligt fler soltimmar om sommaren än södra delen av ön och motsvarande delar av svenska fastlandet. Arten är sannolikt en värmetidsrelikt eftersom flera andra insektsarter har ungefär samma utbredning i Nordeuropa. De näst nordligaste populationerna förekommer i södra England. Därutöver förekommer arten lokalt med en mycket splittrad och svårförklarlig utbredningsbild i de södra och centrala delarna av Europa, samt även i Kaukasus, Turkiet, norra Iran och Turkmenistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Brunfläckad lövmätare är i Nordeuropa endast känd från norra tredjedelen av Öland där arten förekommer i öppna buskmarker och ljusa, gläntrika lundskogar. Trots att artens larver lever på förna begränsar troligen klimatet dess möjligheter till vidare utbredning. Arten är känslig för alltför hårt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2400-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-22). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 210 (190-240) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (32-88) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
Ekologi
Trots att förekomsten av brunfläckad lövmätare på Öland ligger ungefär 100 mil norr om närmaste förekomster i Centraleuropa uppvisar arten inte alls samma preferens för lokaler med extremt varmt mikroklimat som flertalet värmetidsrelikter på nordliga breddgrader gör. Fjärilen förekommer på Öland främst i solexponerade skogsbryn i kanten av lundskogar och andra trädridåer samt i tätare buskmarker. Förekomsterna är både på torr- och frisk kalkpåverkad mark, dvs typiska markförhållanden på norra Öland. Sannolikt är det inte mark- och jordartsförhållandena som avgör artens utbredning här. Fjärilen är nattaktiv och flyger i anslutning till sin livsmiljö, buskmarker, skogkanter men även inne i skogen etc. Den kan observeras i skymningen och gryningen när den flyger aktivt men den är även lätt att attrahera till ultraviolett ljus under natten. Flygtiden är vanligen början till mitten av juli, men de första fjärilarna brukar kunna observeras redan i slutet av juni. Larven har sannolikt aldrig hittats i naturen i Sverige, men min bedömning är att äggen läggs i skogsbrynen och att larven utvecklas i anslutning till den plats där den kläcktes. Larven lever på döda växtdelar i sin omgivning precis som övriga Idaea-arters larver i Sverige. Dock äter den även en större andel färska blad än övriga svenska Idaea-arter. Sannolikt är detta anledningen till att larven växer snabbare än övriga svenska Idaea-arter, förutom rislövmätaren I. seriata som också växer snabbt. Vid odlingsförsök var larven av brunfläckad lövmätare den som växte snabbast av alla undersökta svenska Idaea-arter i medeltemperaturer över 20 grader. Möjligen är detta förklaringen till att denna art kan leva i miljöer med ett mindre extremt mikroklimat, men ändå är begränsad till områden med mycket soligt klimat. Det är anmärkningsvärt att larverna av alla svenska Idaea-arter, trots att de har mycket små krav på sin föda, förekommer endast i vissa typer av miljöer. Sannolikt är valet av larvens livsmiljö helt eller delvis klimatiskt begränsat. Larven övervintrar som ungefär halvvuxen och förpuppar sig i en gles spånad i eller strax under markytan. I äldre tysk litteratur förekommer uppgifter om att larven spridits tillsammans med plantor från handelsträdgårdar. Inga fynd av arten har dock någonsin gjorts utanför dess kända förekomst område på Öland så sannolikt förekommer inte denna typ av spridning i eller till Sverige. Dessutom behandlas numera flertalet plantor med insektsgifter innan de flyttas mellan länder.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Buskmark
Buskmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· fröväxter
· fröväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Idaea, Art Idaea trigeminata (Haworth, 1809) - brunfläckad lövmätare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Brunfläckad lövmätare är i Nordeuropa endast känd från norra tredjedelen av Öland där arten förekommer i öppna buskmarker och ljusa, gläntrika lundskogar. Trots att artens larver lever på förna begränsar troligen klimatet dess möjligheter till vidare utbredning. Arten är känslig för alltför hårt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2400-4500). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (8-22). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 210 (190-240) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (32-88) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas arten som Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv); D2).
Brunfläckad lövmätare har en blekt smörgul grundfärg med en tydlig mörkbrun vingbård på framvingen som fortsätter på bakvingen där den emellertid endast är svagt markerad. Arten är en medelstor lövmätare med en spännvidd på 18–22 mm. I de mycket sällsynta fall en andra generation förekommer, är dessa fjärilar vanligen påtagligt mindre och oftare något mörkare. Fjärilen kan förväxlas med tofsfotad lövmätare Idaea biselata, men den senare har en blekare grundfärg, en mer glänsande vinglyster och en vingbård som är lika kraftig på både fram och bakvinge. Vanligen har tofsfotad lövmätare betydligt mörkare och distinktare vingbård än brunfläckad lövmätare, dessutom är framvingens diskfläck placerad innanför mittskuggan. Andra skiljetecken är att brunfläckad lövmätare har en mörk skuggning i inre delen av framvingens framkant och dessutom ett tydligt gult ”hack” som bryter igenom hela vingbårdens bredd i främre delen av framvingen. Den mörkbruna eller svarta, rakt sittande, men aningen knubbiga larven lever på marken på diverse örter och förnadelar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brunfläckad lövmätare

Länsvis förekomst och status för brunfläckad lövmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunfläckad lövmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brunfläckad lövmätare urskiljdes som medlem av den svenska faunan så sent som 1973. Den är dock en gammal medlem som varit förbisedd på grund av sin likhet med tofsfotad lövmätare, vilken förekommer allmänt i hela södra halvan av Sverige. Äldre fynd i samlingar från 1940-talet styrker dock den brunfläckade lövmätarens mer långvariga existens i landet. I norra Europa förekommer arten endast på den norra och smala delen av Öland, från Persnäs upp till norra udden. Denna del av Öland har ett mycket soligt klimat och betydligt fler soltimmar om sommaren än södra delen av ön och motsvarande delar av svenska fastlandet. Arten är sannolikt en värmetidsrelikt eftersom flera andra insektsarter har ungefär samma utbredning i Nordeuropa. De näst nordligaste populationerna förekommer i södra England. Därutöver förekommer arten lokalt med en mycket splittrad och svårförklarlig utbredningsbild i de södra och centrala delarna av Europa, samt även i Kaukasus, Turkiet, norra Iran och Turkmenistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Sterrhinae  
 • Tribus
  Sterrhini  
 • Släkte
  Idaea  
 • Art
  Idaea trigeminata(Haworth, 1809) - brunfläckad lövmätare

Trots att förekomsten av brunfläckad lövmätare på Öland ligger ungefär 100 mil norr om närmaste förekomster i Centraleuropa uppvisar arten inte alls samma preferens för lokaler med extremt varmt mikroklimat som flertalet värmetidsrelikter på nordliga breddgrader gör. Fjärilen förekommer på Öland främst i solexponerade skogsbryn i kanten av lundskogar och andra trädridåer samt i tätare buskmarker. Förekomsterna är både på torr- och frisk kalkpåverkad mark, dvs typiska markförhållanden på norra Öland. Sannolikt är det inte mark- och jordartsförhållandena som avgör artens utbredning här. Fjärilen är nattaktiv och flyger i anslutning till sin livsmiljö, buskmarker, skogkanter men även inne i skogen etc. Den kan observeras i skymningen och gryningen när den flyger aktivt men den är även lätt att attrahera till ultraviolett ljus under natten. Flygtiden är vanligen början till mitten av juli, men de första fjärilarna brukar kunna observeras redan i slutet av juni. Larven har sannolikt aldrig hittats i naturen i Sverige, men min bedömning är att äggen läggs i skogsbrynen och att larven utvecklas i anslutning till den plats där den kläcktes. Larven lever på döda växtdelar i sin omgivning precis som övriga Idaea-arters larver i Sverige. Dock äter den även en större andel färska blad än övriga svenska Idaea-arter. Sannolikt är detta anledningen till att larven växer snabbare än övriga svenska Idaea-arter, förutom rislövmätaren I. seriata som också växer snabbt. Vid odlingsförsök var larven av brunfläckad lövmätare den som växte snabbast av alla undersökta svenska Idaea-arter i medeltemperaturer över 20 grader. Möjligen är detta förklaringen till att denna art kan leva i miljöer med ett mindre extremt mikroklimat, men ändå är begränsad till områden med mycket soligt klimat. Det är anmärkningsvärt att larverna av alla svenska Idaea-arter, trots att de har mycket små krav på sin föda, förekommer endast i vissa typer av miljöer. Sannolikt är valet av larvens livsmiljö helt eller delvis klimatiskt begränsat. Larven övervintrar som ungefär halvvuxen och förpuppar sig i en gles spånad i eller strax under markytan. I äldre tysk litteratur förekommer uppgifter om att larven spridits tillsammans med plantor från handelsträdgårdar. Inga fynd av arten har dock någonsin gjorts utanför dess kända förekomst område på Öland så sannolikt förekommer inte denna typ av spridning i eller till Sverige. Dessutom behandlas numera flertalet plantor med insektsgifter innan de flyttas mellan länder.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Viktig)
Alla typer av förändring av de mer traditionella brukningsformerna som ännu förekommer lokalt på norra Öland kan hota brunfläckad lövmätare. Storskaligt ”rationellt” bruk som tar bort den mosaikartade brynzonen mellan öppen mark och träd- eller buskridåer kommer att påverka artens livsmiljöer negativt. Där markanvändningen intensifieras kommer även brynzonen att påverkas av konstgödsling från närliggande fält, vilket kommer att leda till högre vegetationshöjd och därmed kraftigare beskuggning av marken. Likaså kommer artens livsmiljö bli mer utsatt för bekämpningsmedel, exempelvis insektsgifter som sprutas på kommersiella grödor. Även nedläggning av mindre jordbruk kommer att hota artens framtida överlevnad eftersom brynzonerna och buskmarkerna kommer att växa eller planteras igen varvid det mosaikartade landskapet alltmer homogeniseras.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Uppmuntra och ekonomiskt stöda jordbrukare på norra Öland att bevara det traditionella brukningslandskapet. Undvika att skapa stora brukningsenheter som kräver mycket plats, kemiska resurser och omvandling av landskapet. Avvärja produktionsinriktad trädplantering på värdefullare, inte längre brukade odlingsområden. Uppmuntra extensivt hästbete på nedlagda odlingsmarker och i igenväxande buskmarker. Införande av biologiskt anpassad och kontinuerlig vägkantsslåtter längs småvägarna på norra Öland skulle sannolikt vara tillräckligt för att säkra artens (och många andra rödlistade arters) fortsatta överlevnad i Sverige.

Bergman, A. 1955. Die Gross-schmetterlinge Mittelsdeutchlands 5, Spanner. Leipzig/Jena. (Urania Verlag). 1267 pp.

Forster, W. & Wohlfahrt, T. A. 1981. Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Spanner (Geometridae). Stuttgart (Franckhsche Verlagshandlung), 312 pp.

Hausmann, A. 2004. The Geometrid Moths of Europe vol 2. Apollo Books. Stenstrup. 600pp.

Ryrholm, N. 1989. The influence of the climatic energy balance on living conditions and distributions patterns of Idea species (Lepidoptera. Geometriadae). Acta Universitatis Upsaliensis 208.

Skou, P. 1984. Nordens målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera). København & Svendborg (Fauna Bøger & Apollo Bøger), 332 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Ryrholm 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Sterrhinae  
 • Tribus
  Sterrhini  
 • Släkte
  Idaea  
 • Art
  Idaea trigeminata, (Haworth, 1809) - brunfläckad lövmätare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Ryrholm 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.