Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunkantad brunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Dolotarsus lividus
Brunkantad brunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tvåfärgad, avlång och cylindriskt byggd skalbagge som blir 6–8 mm lång. Färgen är mörkbrun och täckvingarna är ljust gulbruna med ett tydligt mörkbrunt band efter suturen på täckvingarna. Benen är kraftigt byggda. Täckvingarnas punktur är jämnt fördelad över vingarna. På grund av likheten med den allmänna brunbaggen Xylita laevigata bör en specialist kontaktas för en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för brunkantad brunbagge Observationer i Sverige för brunkantad brunbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är endast påträffad en gång i landet, vid Häggenås i Jämtland på 1940-talet. Några sentida fynd är ej kända. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sräcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut genom Asien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker i död ved i grova granlågor som angripits av violticka (Trichaptum abietinum). Endast funnen en gång i landet, vid Häggenås i Jämtland på 1940-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1944.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad död ved, enligt uppgifter från Finland i grova granlågor som angripits av violticka (Trichaptum abietinum). Enligt mellaneuropeisk litteratur skall arten även ha påträffats på tall och lärk. Larvutvecklingen tar två år. På hösten den andra sommaren förpuppar sig larven och övervintrar den sista gången som fullbildad skalbagge. Fullbildade skalbaggar har i maj påträffats liggande i puppkammare i veden i en granlåga som var starkt vitrötad av violticka.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· violticka
· violticka
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Dolotarsus, Art Dolotarsus lividus (Sahlberg, 1833) - brunkantad brunbagge Synonymer Xylita livida (Sahlberg, 1833)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i död ved i grova granlågor som angripits av violticka (Trichaptum abietinum). Endast funnen en gång i landet, vid Häggenås i Jämtland på 1940-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1944.
En tvåfärgad, avlång och cylindriskt byggd skalbagge som blir 6–8 mm lång. Färgen är mörkbrun och täckvingarna är ljust gulbruna med ett tydligt mörkbrunt band efter suturen på täckvingarna. Benen är kraftigt byggda. Täckvingarnas punktur är jämnt fördelad över vingarna. På grund av likheten med den allmänna brunbaggen Xylita laevigata bör en specialist kontaktas för en säker artbestämning.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för brunkantad brunbagge

Länsvis förekomst och status för brunkantad brunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunkantad brunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast påträffad en gång i landet, vid Häggenås i Jämtland på 1940-talet. Några sentida fynd är ej kända. Närmast i Finland och Baltikum. Världsutbredningen sräcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut genom Asien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Xylitini  
 • Släkte
  Dolotarsus  
 • Art
  Dolotarsus lividus(Sahlberg, 1833) - brunkantad brunbagge
  Synonymer
  Xylita livida (Sahlberg, 1833)

Larvutvecklingen sker i vitrötad död ved, enligt uppgifter från Finland i grova granlågor som angripits av violticka (Trichaptum abietinum). Enligt mellaneuropeisk litteratur skall arten även ha påträffats på tall och lärk. Larvutvecklingen tar två år. På hösten den andra sommaren förpuppar sig larven och övervintrar den sista gången som fullbildad skalbagge. Fullbildade skalbaggar har i maj påträffats liggande i puppkammare i veden i en granlåga som var starkt vitrötad av violticka.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· violticka - Trichaptum abietinum (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Bristen på gamla olikåldriga granbestånd med ett rikt inslag av döda stammar i olika nedbrytningsfaser utgör ett hot mot arten om den fortfarande skulle förekomma i Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En noggrann kontroll över huruvida arten fortfarande förekommer i landet är av stor vikt för framtida planering av skötsel av granbestånd i Norrlands kust- och inland. Skulle arten fortfarande konstateras i landet bör en uppföljning ske om en kontinuitet i tillgången på granlågor angripna av violtickor förekommer i beståndet. Saknas detta kan man med manuell avverkning förbättra situationen på lokalen.

Ehnström, B. & Waldén, H. W. 1986. Faunavård i skogsbruket, den lägre faunan. Skogsstyrelsen, sid.282.

Krogerus, R. 1944. Föreningsmeddelande. Not. Ent. 24: 87.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som ej återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Saalas, U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands. Del. II: Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser. A. Vol. 12, Nr. 1: 304–312.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Xylitini  
 • Släkte
  Dolotarsus  
 • Art
  Dolotarsus lividus, (Sahlberg, 1833) - brunkantad brunbagge
  Synonymer
  Xylita livida (Sahlberg, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.