Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunskivig citronspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius fulvocitrinus
Brunskivig citronspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna svamp är en relativt liten, men färggrann art i undersläktet Phlegmacium. Hatten är slemmig, först gröngul, sedan från mitten olivbrun till rödbrun med tilltryckta bruna fjäll av velumet. Lamellerna är täta och varmt bruna. Foten är ljust brungul till nästan gröngul, vid basen med en skarpkantad bulb. Köttet är mer eller mindre gröngult i hatten men brunaktigt i foten, utan distinkt lukt. Arten skiljs från den snarlika och likaså rödlistade citronspindlingen (C. citrinus), som växer i samma miljö, på de redan från början bruna skivorna och den bruna tonen i fotköttet.
Utbredning
Länsvis förekomst för brunskivig citronspindling Observationer i Sverige för brunskivig citronspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten är endast känd från Skåne. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 300 km2. Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer i övrigt i mellersta Europa (Frankrike, Tyskland), men mycket sällsynt. År 2001 blev den funnen i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Få fynd och liten förekomstarea. Svårt att bedöma omfattningen men en fortlöpande minskning av landets population bedöms pågå p.g.a. avverkningar och försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (180-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (48-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och kan potentiellt leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius fulvocitrinus Brandrud - brunskivig citronspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Få fynd och liten förekomstarea. Svårt att bedöma omfattningen men en fortlöpande minskning av landets population bedöms pågå p.g.a. avverkningar och försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (180-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (4000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (48-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Denna svamp är en relativt liten, men färggrann art i undersläktet Phlegmacium. Hatten är slemmig, först gröngul, sedan från mitten olivbrun till rödbrun med tilltryckta bruna fjäll av velumet. Lamellerna är täta och varmt bruna. Foten är ljust brungul till nästan gröngul, vid basen med en skarpkantad bulb. Köttet är mer eller mindre gröngult i hatten men brunaktigt i foten, utan distinkt lukt. Arten skiljs från den snarlika och likaså rödlistade citronspindlingen (C. citrinus), som växer i samma miljö, på de redan från början bruna skivorna och den bruna tonen i fotköttet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brunskivig citronspindling

Länsvis förekomst och status för brunskivig citronspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunskivig citronspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten är endast känd från Skåne. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 300 km2. Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer i övrigt i mellersta Europa (Frankrike, Tyskland), men mycket sällsynt. År 2001 blev den funnen i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius fulvocitrinusBrandrud - brunskivig citronspindling

Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och kan potentiellt leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
De främsta hoten är avverkningar av värdträden eller andra förändringar av miljön på växtplatserna som t.ex. markberedning eller körskador. Som regel är svampindividers markmycel långlivade, flera decennier och mer, varför avbrott i tillgången till värdträd kan leda till utdöende på platsen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De kända lokalerna liksom platser för eventuella nyfynd bör hållas under uppsikt genom florabevakning så att de inte förstörs av slumpartade åtgärder som t.ex. vägdragningar eller skogliga åtgärder. Lokalerna bör ges ett juridiskt skydd. Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler i Skåne.
Arten har nyligen beskrivits (år 1998) vilket naturligt innebär att kännedomen om dess utbredning och frekvens är ofullständig. Tidigare har den inte särskiljts från citronspindlingen (Cortinarius citrinus) och eventuellt kan ett eller annat gammalt fynd av denna art i själva verket ha varit brunskivig citronspindling. Citronspindlingen är även den sällsynt och rödlistad (NT).

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1998. Cortinarius, Flora Photographica. Blad D13. Härnösand.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius fulvocitrinus, Brandrud - brunskivig citronspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.