Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bryggkantlav

Organismgrupp Lavar Lecanora orae-frigidae
Bryggkantlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bryggkantlav är en skorplav med en gräddgul-gulgrön-gröngrå, upp till 1,5 mm tjock bål. På bålen finns rikligt med rundade soral vilka är C+ orangeröda. Apothecier är sällsynta, gulbruna-rödbruna och snart kraftigt välvda. Bryggkantlav kan förväxlas med mjölkantlav Lecanora expallens vilken också har en gulgrönaktig bål och soral som är C+ orangeröda men denna art har en bål som är helt sorediös.
Utbredning
Länsvis förekomst för bryggkantlav Observationer i Sverige för bryggkantlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bryggkantlav förekommer längs Sveriges kust på Öland och från Uppland och upp till Västerbotten (Nordin m.fl. 2011). Bryggkantlav finns inte i Danmark men har rapporterats från Norge och Finland. I Fennoskandia är den enbart rödlistad i Sverige. Världsutbredningen omfattar Nordamerika och Europa (Brodo & Vänskä 1984).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på gammal, grov, exponerad, omålad ved vid havsstränder, t.ex. gamla bryggor och drivved. Nytt substrat skapas i begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på gammal, grov, exponerad, omålad ved vid havsstränder, framförallt på gamla bryggor och på drivved. Få andra lavar är knutna till denna miljö men drivvedsxylografa Xylographa opegraphella (rödlistad som Sårbar VU) förekommer dock också här men enbart på drivved.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Lecanoraceae, Släkte Lecanora (kantlavar), Art Lecanora orae-frigidae R.Sant. - bryggkantlav Synonymer Lecidea sorediata Lynge, Lecanora symmicta var. sorediosa Westman

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på gammal, grov, exponerad, omålad ved vid havsstränder, t.ex. gamla bryggor och drivved. Nytt substrat skapas i begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (40-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (80-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Bryggkantlav är en skorplav med en gräddgul-gulgrön-gröngrå, upp till 1,5 mm tjock bål. På bålen finns rikligt med rundade soral vilka är C+ orangeröda. Apothecier är sällsynta, gulbruna-rödbruna och snart kraftigt välvda. Bryggkantlav kan förväxlas med mjölkantlav Lecanora expallens vilken också har en gulgrönaktig bål och soral som är C+ orangeröda men denna art har en bål som är helt sorediös.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bryggkantlav

Länsvis förekomst och status för bryggkantlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bryggkantlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bryggkantlav förekommer längs Sveriges kust på Öland och från Uppland och upp till Västerbotten (Nordin m.fl. 2011). Bryggkantlav finns inte i Danmark men har rapporterats från Norge och Finland. I Fennoskandia är den enbart rödlistad i Sverige. Världsutbredningen omfattar Nordamerika och Europa (Brodo & Vänskä 1984).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora orae-frigidaeR.Sant. - bryggkantlav
  Synonymer
  Lecidea sorediata Lynge
  Lecanora symmicta var. sorediosa Westman

Arten växer på gammal, grov, exponerad, omålad ved vid havsstränder, framförallt på gamla bryggor och på drivved. Få andra lavar är knutna till denna miljö men drivvedsxylografa Xylographa opegraphella (rödlistad som Sårbar VU) förekommer dock också här men enbart på drivved.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
När gamla bryggor av trä rivs eller ersätts av nya bryggor byggs dessa ofta av plast, betong eller tryckimpregnerat virke. Drivved har också blivit alltmer ovanligt utmed kusterna. Nytt substrat skapas därför i begränsad omfattning.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Det är angeläget att informera markägare där arten förekommer om artens krav. Det bör i många fall vara möjligt att vid nybyggnation lämna kvar virke med bryggkantlav i närområdet och även att skapa ny ved i närområdet vilket i framtiden kan utgöra substrat för arten.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-12]

Brodo, I.M. & Vänskä, H. 1984. Notes on the maritime, lignicolous lichen Lecanora orae-frigidae. Lichenologist 16: 45-51.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Lecanoraceae  
 • Släkte
  Lecanora - kantlavar 
 • Art
  Lecanora orae-frigidae, R.Sant. - bryggkantlav
  Synonymer
  Lecidea sorediata Lynge
  Lecanora symmicta var. sorediosa Westman
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor