Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  buerabjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus onsalaënsis
Buerabjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Buerabjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Buerabjörnbär är en karaktäristisk art med distinkt röda taggar, rent vita kronblad, vackert hjärtlika blad, ofta tretaliga blad och endast svagt hårig blomställning (Ryde 2009, 2011). Bladundersidan är nästan kal och bladkanten är enkelsågad. Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).
Utbredning
Länsvis förekomst för buerabjörnbär Observationer i Sverige för buerabjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Buerabjörnbär är endemisk för Sverige och finns på endast sju lokaler i och omkring byn Buera på västra Onsalahalvön, Onsala socken i norra Halland (inom 2 km; Ryde 2009, 2011). Några av bestånden är ganska stora (ca 20 kvadratmeter).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Buerabjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 7 lokaler inom ett litet område i nordvästligaste Halland. Arten har inte bedömts för rödlistorna 2000-2010, men det görs nu när det finns genetiska underlag som stöd för bedömningen. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36 (36-52) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Buerabjörnbärs alla lokaler är i vägkanter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus onsalaënsis Ryde - buerabjörnbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Buerabjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 7 lokaler inom ett litet område i nordvästligaste Halland. Arten har inte bedömts för rödlistorna 2000-2010, men det görs nu när det finns genetiska underlag som stöd för bedömningen. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-150). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 36 (36-52) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Buerabjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, bredare stipler och matta frukter. Buerabjörnbär är en karaktäristisk art med distinkt röda taggar, rent vita kronblad, vackert hjärtlika blad, ofta tretaliga blad och endast svagt hårig blomställning (Ryde 2009, 2011). Bladundersidan är nästan kal och bladkanten är enkelsågad. Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för buerabjörnbär

Länsvis förekomst och status för buerabjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för buerabjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Buerabjörnbär är endemisk för Sverige och finns på endast sju lokaler i och omkring byn Buera på västra Onsalahalvön, Onsala socken i norra Halland (inom 2 km; Ryde 2009, 2011). Några av bestånden är ganska stora (ca 20 kvadratmeter).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus onsalaënsisRyde - buerabjörnbär

Buerabjörnbärs alla lokaler är i vägkanter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det enda påtagliga hotet är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge samt omdragning eller breddning av vägar. Eftersom de flesta lokalerna ligger i anslutning till bebyggelse är de extra utsatta.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.

Ryde, U. 2009. Krypbjörnbär i Halland. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 279-300.

Ryde, U. 2011. Arguments for a narrow species concept in Rubus sect. Corylifolii. Nordic Journal of Botany 29: 708-721.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus onsalaënsis, Ryde - buerabjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.