Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bullspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius corrosus
Bullspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bullspindling är en tämligen stor och kompakt spindling med kraftig, kantad bulb vid fotbasen, alltså en typisk representant för undersläktet Phlegmacium. Hatten är ljust brungul eller smutsockra och lamellerna som unga ljust grå. Den kan ibland växa på samma slags mark som och likna den betydligt allmännare lökspindlingen (Cortinarius multiformis). Förutom att bullspindling vanligen är kraftigare och har större bulb kan den också identifieras i mikroskop genom att ha större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för bullspindling Observationer i Sverige för bullspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal barrskogsart med spridda förekomster i de flesta landskap från Gotland och Västergötland i söder till Jämtland i norr. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 2 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar. Arten finns sällsynt också i Norge och är där rödlistad och klassad som hänsynskrävande. I Centraleuropa är arten bara känd från enstaka lokaler i bergstrakter, t.ex. i Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran, sällsynt ev. även med tall. Påträffas i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, sällsynt även i kalktallskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätter att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsskog och försämrade habitatkvaliteér t.ex. genom förtätningar i skogsbestånden vid upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med tall. Påträffas i äldre ängsgranskog på kalkrik mark ofta tillsammans med en rad andra, sällsynta Phlegmacium-arter. Sällsynt funnen även i kalktallskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius corrosus Fr. - bullspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, sällsynt ev. även med tall. Påträffas i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, sällsynt även i kalktallskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätter att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre kontinuitetsskog och försämrade habitatkvaliteér t.ex. genom förtätningar i skogsbestånden vid upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Bullspindling är en tämligen stor och kompakt spindling med kraftig, kantad bulb vid fotbasen, alltså en typisk representant för undersläktet Phlegmacium. Hatten är ljust brungul eller smutsockra och lamellerna som unga ljust grå. Den kan ibland växa på samma slags mark som och likna den betydligt allmännare lökspindlingen (Cortinarius multiformis). Förutom att bullspindling vanligen är kraftigare och har större bulb kan den också identifieras i mikroskop genom att ha större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bullspindling

Länsvis förekomst och status för bullspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bullspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal barrskogsart med spridda förekomster i de flesta landskap från Gotland och Västergötland i söder till Jämtland i norr. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 2 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar. Arten finns sällsynt också i Norge och är där rödlistad och klassad som hänsynskrävande. I Centraleuropa är arten bara känd från enstaka lokaler i bergstrakter, t.ex. i Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius corrosusFr. - bullspindling

Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med tall. Påträffas i äldre ängsgranskog på kalkrik mark ofta tillsammans med en rad andra, sällsynta Phlegmacium-arter. Sällsynt funnen även i kalktallskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Rationellt skogsbruk, främst kalavverkning utgör ett stort hot. På lång sikt kan även markförsurning vara en negativ faktor.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På kända växtplatser bör avverkning ske försiktigt och med iakttagande att ett betydande antal äldre träd lämnas kvar. Markberedning bör ej förekomma.
Utländska namn – FI: Simanuppiseitikki.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius corrosus, Fr. - bullspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.