Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  busktörne

Organismgrupp Kärlväxter Ononis spinosa subsp. spinosa
Busktörne Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Busktörne är en flerårig, 3–5 dm hög, uppstigande till upprätt, buskartad ört. Växten är inte illaluktande som stallört Ononis arvensis. Jordstammen är kort och utan utlöpare. Stammen är förvedad åtminstone nedtill, grenig, starkt tornig och sparsamt en- eller tvåsidigt hårig. Småbladen är mer än tre gånger så långa som breda, omkring 1 cm långa, avlånga och tandade ovan mitten. Blommorna är rosenröda eller sällan vita och sitter ensamma eller sällan parvis i bladvecken. Fodret är glandelhårigt med enstaka långa hår. Arten blommar från maj till augusti. Busktörne är lik puktörne Ononis repens, men denna har underjordiska utlöpare och bredare småblad. Puktörne saknar ibland tornar och stjälken är ofta mer allsidigt hårig.
Utbredning
Länsvis förekomst för busktörne Observationer i Sverige för busktörne
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Busktörne är endast känd från Skåne och Blekinge om man bortser från några tillfälliga förekomster. Den förekommer i Skåne dels rikligt på strandängarna i nordöstra och östra Skåne, dels i västra Skåne mellan Malmö och Höllviksnäs. I Blekinge förekommer den ganska rikligt i sydväst på Listerlandet och eventuellt på ett par lokaler i östra skärgården. Busktörne förekommer sällsynt i stora delar av Danmark och på några få lokaler i sydligaste Norge. I Finland har den funnits tillfälligt på ett par lokaler. Världsutbredningen omfattar Europa, västra Asien och Nordafrika. Den är också rapporterad från Nordamerika dit den sannolikt är införd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne och Blekinge. Busktörne växer i frisk till fuktig ängsmark på havsstränder i kalktrakter. Igenväxning på grund av upphört bete är det största hotet på sikt. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7500-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4992 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (75-250) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Busktörne växer i frisk till fuktig ängsmark på havsstränder i kalktrakter. Den förekommer på den övre, lite torrare strandängen. Arten undviks av betande djur beroende på dess tornighet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Ononis (puktörnen), Underart Ononis spinosa subsp. spinosa - busktörne Synonymer Ononis spinosa ssp. legitima, Ononis repens ssp. spinosa Greuter, Ononis campestris W. D. J. Koch & Ziz, Smalbladigt puktörne, Ononis spinosa spinosa, Ononis spinosa ssp. spinosa

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne och Blekinge. Busktörne växer i frisk till fuktig ängsmark på havsstränder i kalktrakter. Igenväxning på grund av upphört bete är det största hotet på sikt. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7500-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4992 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (75-250) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Busktörne är en flerårig, 3–5 dm hög, uppstigande till upprätt, buskartad ört. Växten är inte illaluktande som stallört Ononis arvensis. Jordstammen är kort och utan utlöpare. Stammen är förvedad åtminstone nedtill, grenig, starkt tornig och sparsamt en- eller tvåsidigt hårig. Småbladen är mer än tre gånger så långa som breda, omkring 1 cm långa, avlånga och tandade ovan mitten. Blommorna är rosenröda eller sällan vita och sitter ensamma eller sällan parvis i bladvecken. Fodret är glandelhårigt med enstaka långa hår. Arten blommar från maj till augusti. Busktörne är lik puktörne Ononis repens, men denna har underjordiska utlöpare och bredare småblad. Puktörne saknar ibland tornar och stjälken är ofta mer allsidigt hårig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för busktörne

Länsvis förekomst och status för busktörne baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för busktörne

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Busktörne är endast känd från Skåne och Blekinge om man bortser från några tillfälliga förekomster. Den förekommer i Skåne dels rikligt på strandängarna i nordöstra och östra Skåne, dels i västra Skåne mellan Malmö och Höllviksnäs. I Blekinge förekommer den ganska rikligt i sydväst på Listerlandet och eventuellt på ett par lokaler i östra skärgården. Busktörne förekommer sällsynt i stora delar av Danmark och på några få lokaler i sydligaste Norge. I Finland har den funnits tillfälligt på ett par lokaler. Världsutbredningen omfattar Europa, västra Asien och Nordafrika. Den är också rapporterad från Nordamerika dit den sannolikt är införd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Ononis - puktörnen 
 • Art
  Ononis spinosa - åsnetörne 
 • Underart
  Ononis spinosa subsp. spinosa - busktörne
  Synonymer
  Ononis spinosa ssp. legitima
  Ononis repens ssp. spinosa Greuter
  Ononis campestris W. D. J. Koch & Ziz
  Smalbladigt puktörne
  Ononis spinosa spinosa
  Ononis spinosa ssp. spinosa

Busktörne växer i frisk till fuktig ängsmark på havsstränder i kalktrakter. Den förekommer på den övre, lite torrare strandängen. Arten undviks av betande djur beroende på dess tornighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning p g a upphört bete. Även spridning av gödsel och ogräsmedel samt bebyggelse kan utgöra hot. Åtgärder. Betesmarker med busktörne bör skötas på traditionellt sätt och spridning av gödsel och ogräsmedel ska undvikas. Arten bör övervakas av flroaväktare.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Utländska namn – NO: Tornbeinurt, DK: Strand-Krageklo, FI: Piikkiorakko, GB: Spiny Restharrow.

Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papilionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Jessen, K. & Lind, J. 1922-1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Ononis - puktörnen 
 • Art
  Ononis spinosa - åsnetörne 
 • Underart
  Ononis spinosa subsp. spinosa, - busktörne
  Synonymer
  Ononis spinosa ssp. legitima
  Ononis repens ssp. spinosa Greuter
  Ononis campestris W. D. J. Koch & Ziz
  Smalbladigt puktörne
  Ononis spinosa spinosa
  Ononis spinosa ssp. spinosa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.