Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  cinnoberspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cinnoberspindling är en spindelskivling med 2–6 cm vid hatt. Hela svampen är vackert cinnoberröd till orangeröd i väta, i torka ljusare brunröd. Hatten är torr och något trådig, som ung i kanten gulorange av velumrester. Smaken är rättiksartad. Arten kan förväxlas med blodspindelskivling (Cortinarius sanguineus) som dock är mörkt blodröd och växer i mossig granskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för cinnoberspindling Observationer i Sverige för cinnoberspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer framför allt i södra och sydvästra delarna av Sverige men det finns också fynd från Gotland, Öland, Östergötland och Mälarområdet. De flesta lokalerna ligger i Skåne och Blekinge. 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). Arten är iögonfallande, lätt att identifiera och växer i bokskog. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Den finns sällsynt i Danmark, södra Norge och sydvästra Finland. I övriga Europa är den ovanlig eller mycket sällsynt. I östra USA förekommer den i ek- och björkskog. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza främst med främst bok, mera sällan med avenbok och ek. Påträffas i torr, basisk till svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog. Även funnen i hedekskog och ek-hassellund. Iögonfallande och lätt identifierbar art med rel lågt mörkertal. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (500-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza främst med bok, men även med avenbok och ek. Påträffas i torr, basisk eller svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog men även annan bokskog. Även funnen i ek-hassellund. I i södra växer den i äldre ängsbokskog på basisk eller svagt sur mark. I den norra delen av utbredningsområdet växer den samman med ek och hassel i genuina eklundar med långvarig kontinuitet och belägna i klimatiskt gynnsamma, varma lägen på kalkhaltiga mulljordar. Ofta utgörs dessa platser av tidigare trädbevuxna slåtter- eller betetsmarker. Cinnoberspindling kan också växa samman med avenbok. Arten är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cinnabarinus Fr. - cinnoberspindling Synonymer Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wünsche, cinnoberröd spindelskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza främst med främst bok, mera sällan med avenbok och ek. Påträffas i torr, basisk till svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog. Även funnen i hedekskog och ek-hassellund. Iögonfallande och lätt identifierbar art med rel lågt mörkertal. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (500-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Cinnoberspindling är en spindelskivling med 2–6 cm vid hatt. Hela svampen är vackert cinnoberröd till orangeröd i väta, i torka ljusare brunröd. Hatten är torr och något trådig, som ung i kanten gulorange av velumrester. Smaken är rättiksartad. Arten kan förväxlas med blodspindelskivling (Cortinarius sanguineus) som dock är mörkt blodröd och växer i mossig granskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för cinnoberspindling

Länsvis förekomst och status för cinnoberspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för cinnoberspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer framför allt i södra och sydvästra delarna av Sverige men det finns också fynd från Gotland, Öland, Östergötland och Mälarområdet. De flesta lokalerna ligger i Skåne och Blekinge. 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). Arten är iögonfallande, lätt att identifiera och växer i bokskog. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Den finns sällsynt i Danmark, södra Norge och sydvästra Finland. I övriga Europa är den ovanlig eller mycket sällsynt. I östra USA förekommer den i ek- och björkskog. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius cinnabarinusFr. - cinnoberspindling
  Synonymer
  Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wünsche
  cinnoberröd spindelskivling

Bildar mykorrhiza främst med bok, men även med avenbok och ek. Påträffas i torr, basisk eller svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog men även annan bokskog. Även funnen i ek-hassellund. I i södra växer den i äldre ängsbokskog på basisk eller svagt sur mark. I den norra delen av utbredningsområdet växer den samman med ek och hassel i genuina eklundar med långvarig kontinuitet och belägna i klimatiskt gynnsamma, varma lägen på kalkhaltiga mulljordar. Ofta utgörs dessa platser av tidigare trädbevuxna slåtter- eller betetsmarker. Cinnoberspindling kan också växa samman med avenbok. Arten är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning av lövskog liksom omföring av lövskog till barrskog utgör ett hot. På sikt kan också försurning av marken missgynna arten. Arten är eftertraktad för garnfärgning vilket på längre sikt kan innebära en utarmning av den svenska populationen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna i mälarområdet bör helt undantas från skogsbruk och helst skyddas. På övriga lokaler bör skogsbruket bedrivas skonsamt. Byte av trädslag får ej ske och äldre träd måste finnas kvar efter att uttag av virke skett. Inom ytor med stor artrikedom bör inga ingrepp alls äga rum.
Utländska namn – NO: Sinoberslørsopp, DK: Cinnober-slørhat, FI: Heloseitikki.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Høiland, K. 1983. Cortinarius subgenus Dermocybe. Opera Botanica 71.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & Stridvall, L. 1992. Den svenska utbredningen av några mindre vanliga inventeringsarter. Jordstjärnan 13(1): 8–9.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius cinnabarinus, Fr. - cinnoberspindling
  Synonymer
  Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wünsche
  cinnoberröd spindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.