Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  citronporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Antrodiella citrinella
Citronporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Citronporing är en ettårig, liten (2–7 cm), tunn art som växer resupinat, ibland med några mm antydan till hatt. Fruktkroppen kommer på hösten och färgen varierar mellan svagt gul till en mer kraftigt citrongul färg. Den sterila kanten avviker genom att vara ljusare. Som torkad blir arten mattare i färgen och får en mycket seg konsistens. Glasticka (Antrodiella semisupina) kan ha ett mycket likartat utseeende, men avviker genom sina mindre porer och avsaknad av citrongul färg. Genom den gula färgen kan citronporingen möjligen även förväxlas med unga exemplar av klibbticka (Fomitopsis pinicola) och med citronticka (Antrodia xantha). Citrontickan avviker mikroskopiskt, bl.a. genom att ha långsträckta sporer. Den har också en annorlunda, mer kritartad, konsistens, smakar bittert och är brunrötare.
Utbredning
Länsvis förekomst för citronporing Observationer i Sverige för citronporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Citronporing är mycket sällsynt med tre aktuella lokaler i Svealand och Norrland (2005). Fynden är gjorda i Södermanland (Tyresta nationalpark), Hälsingland, och Lule lappmark (två platser i Luottåive naturreservat). Det finns dessutom ett fynd från 1898 i Ångermanland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar omkring 250 individer. Arten har felaktigt uppgivits från Skåne. I övrigt är arten känd från Norge, Finland (flera fynd), Polen, Tyskland, Slovakien och f.d. Jugoslavien. Arten beskrevs först 1983, och är rödlistad i Finland och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i närheten av och ofta direkt på gamla fruktkroppar av klibbticka Fomitopsis pinicola i naturskogsartad fuktig granskog med mycket död grov död ved, huvudsakligen på högre boniteter. Bildar citrongula iögonfallande fruktkroppar. Uppmärksammad och eftersökt. Uppenbarligen en mycket sällsynt art med speciella miljökrav. Merparten av kända lokaler är skyddade, men artens potentiella förekomster på ännu inte kända platser bedöms minska p.g.a. skogsbruk. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (20-160). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Citronporingen är en vitrötande vednedbrytare och växer vanligen på eller nära klibbticka. De svenska fynden är gjorda på granlågor i naturskogsartade granskogar. Lågorna är ofta grova, rejält nerbrutna och mossbevuxna. Arten tycks föredra skuggiga skogar på platser med god tillgång på vatten. Utomlands är arten även påträffad på ädelgran och björk. En stor del av fynden är gjorda i skyddade skogsområden, vilken tyder på att den ställer höga krav på sin växtplats. Citronporingen uppträder som regel bara på ett par någon till några lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp i ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· klibbticka
· klibbticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Antrodiella, Art Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden - citronporing Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i närheten av och ofta direkt på gamla fruktkroppar av klibbticka Fomitopsis pinicola i naturskogsartad fuktig granskog med mycket död grov död ved, huvudsakligen på högre boniteter. Bildar citrongula iögonfallande fruktkroppar. Uppmärksammad och eftersökt. Uppenbarligen en mycket sällsynt art med speciella miljökrav. Merparten av kända lokaler är skyddade, men artens potentiella förekomster på ännu inte kända platser bedöms minska p.g.a. skogsbruk. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (20-160). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (6-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Citronporing är en ettårig, liten (2–7 cm), tunn art som växer resupinat, ibland med några mm antydan till hatt. Fruktkroppen kommer på hösten och färgen varierar mellan svagt gul till en mer kraftigt citrongul färg. Den sterila kanten avviker genom att vara ljusare. Som torkad blir arten mattare i färgen och får en mycket seg konsistens. Glasticka (Antrodiella semisupina) kan ha ett mycket likartat utseeende, men avviker genom sina mindre porer och avsaknad av citrongul färg. Genom den gula färgen kan citronporingen möjligen även förväxlas med unga exemplar av klibbticka (Fomitopsis pinicola) och med citronticka (Antrodia xantha). Citrontickan avviker mikroskopiskt, bl.a. genom att ha långsträckta sporer. Den har också en annorlunda, mer kritartad, konsistens, smakar bittert och är brunrötare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för citronporing

Länsvis förekomst och status för citronporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för citronporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Citronporing är mycket sällsynt med tre aktuella lokaler i Svealand och Norrland (2005). Fynden är gjorda i Södermanland (Tyresta nationalpark), Hälsingland, och Lule lappmark (två platser i Luottåive naturreservat). Det finns dessutom ett fynd från 1898 i Ångermanland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar omkring 250 individer. Arten har felaktigt uppgivits från Skåne. I övrigt är arten känd från Norge, Finland (flera fynd), Polen, Tyskland, Slovakien och f.d. Jugoslavien. Arten beskrevs först 1983, och är rödlistad i Finland och Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella citrinellaNiemelä & Ryvarden - citronporing

Citronporingen är en vitrötande vednedbrytare och växer vanligen på eller nära klibbticka. De svenska fynden är gjorda på granlågor i naturskogsartade granskogar. Lågorna är ofta grova, rejält nerbrutna och mossbevuxna. Arten tycks föredra skuggiga skogar på platser med god tillgång på vatten. Utomlands är arten även påträffad på ädelgran och björk. En stor del av fynden är gjorda i skyddade skogsområden, vilken tyder på att den ställer höga krav på sin växtplats. Citronporingen uppträder som regel bara på ett par någon till några lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp i ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Viktig)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i direkt anslutning till växtplatserna utgör ett hot. I dagens skogslandskap är andelen gammal granskog med god tillgång till död ved så liten att artens långsiktiga fortlevnad hotas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden som hyser arten undantas helt från skogsbruk. Arten gynnas av om fler barrskogar avsätts till fri utveckling. Lokaler där arten påträffas bör ges ett juridiskt skydd. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.
Utländska namn – NO: Gul snyltekjuke, FI: Sitruunakääpä.

Karström, M. 1992. Steget före i det glömda landet. Svensk Bot. Tidskr. 86, 115–146.

Niemelä, T., Kotiranta, H. & Penttilä, R. 1992. New records of rare and threatened polypores in Finland. Karstenia. 32, 81–94.

Niemelä, T. & Ryvarden, L. 1983. Antrodiella citrinella: a new polypore species. Karstenia. 23, 26–30.

Toresson, H.-G. 1994. Sällsynta vedsvampar i stockholmsområdet. Svensk Bot. Tidskr. 88, 213–220.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Karström 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Antrodiella  
 • Art
  Antrodiella citrinella, Niemelä & Ryvarden - citronporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Karström 2002.