Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  cypresslummer

Organismgrupp Kärlväxter Lycopodium tristachyum
Cypresslummer Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cypresslummer är en lågvuxen, flerårig lummerväxt med uppstigande, blekt blågröna, täta grensamlingar. De horisontella skotten kryper i mineraljorden under förnan. Bladen är små, fjällika och tryckta mot stjälken i fyra rader. Sporerna bildas i långskaftade ax; vanligen är antalet ax per skaft två till fyra. Spridningen sker dels vegetativt genom den krypande stammen, dels med sporer. Inom lokalerna är den vegetativa spridningen dominerande. Cypresslummer kan förväxlas med mellanlummer Diphasiastrum ×zeileri men denna har sina skott krypande precis under förnan. Mellanlummer har en blågrön färg med mer grön ton än cypresslummern och dess skott är mer spretiga-oregelbundna, ej täta koniska och slutar på samma höjd.
Utbredning
Länsvis förekomst för cypresslummer Observationer i Sverige för cypresslummer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Cypresslummer har tidigare haft stor utbredning i vårt lands sydvästra delar. Den finns kvar i Halland, Småland, Västergötland, Värmland och Närke Försvunnen förefaller växten vara i Skåne, Bohuslän, Dalsland och Östergötland. Även inom de övriga landskapen har antalet lokaler minskat. Individantalet är ofta lågt, endast undantagsvis har rika populationer rapporterats. Luckor finns ännu i inventeringen av tidigare kända förekomster. Rapporternas uppgifter om att växten ofta är steril måste vägas in i statusbedömningen. Växten har förekomster i Danmark, södra Norge och södra Finland men har gått tillbaka mycket i Danmark. Utbredningen omfattar dessutom Centraleuropa och bergsområdena i Sydeuropa och Kaukasus samt Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i Halland, Småland, Västergötland, Närke och Värmland. Cypresslummer finns framför allt i ljus och öppen tallskog på torr, sandig och grusig mark. Den växer även på torra ljunghedar. Liksom mellanlummer gynnas den av brand. Cypresslummer missgynnas av förändrad markanvändning som leder till igenväxning och minskad ljustillgång hos växtmiljöerna. Arten hamnar i en lägre hotkategori än 2010 eftersom det är tveksamt om denna sporspridda art kan klassas som säkert kraftigt fragmenterad, trots att det är stora avstånd mellan många lokaler. Cypresslummer ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 5 (som innebär restriktioner mot kommersiell insamling och exploatering). Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 104 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 (30-50) % under de senaste 60 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Cypresslummer är i första hand en växt som förekommer i tidiga successionsstadier av sandig eller grusig, torr och öppen tallskog och den luxurierar efter bränder. Den behöver mycket ljus. I andra hand förekommer den på torra ljung- och klipphedar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lycopodiopsida (lummerväxter), Ordning Lycopodiales (lummerordningen), Familj Lycopodiaceae (lummerväxter), Släkte Lycopodium (lumrar), Art Lycopodium tristachyum Pursh - cypresslummer Synonymer Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., Diphasium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen, Diphasiastrum complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen, Lycopodium chamaecyparissus A. Braun ex Mutel, Diphasium chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Á. Löve & D. Löve, Smalgrenig plattlummer, Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Celak., Lycopodium complanatum chamaecyparissus

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i Halland, Småland, Västergötland, Närke och Värmland. Cypresslummer finns framför allt i ljus och öppen tallskog på torr, sandig och grusig mark. Den växer även på torra ljunghedar. Liksom mellanlummer gynnas den av brand. Cypresslummer missgynnas av förändrad markanvändning som leder till igenväxning och minskad ljustillgång hos växtmiljöerna. Arten hamnar i en lägre hotkategori än 2010 eftersom det är tveksamt om denna sporspridda art kan klassas som säkert kraftigt fragmenterad, trots att det är stora avstånd mellan många lokaler. Cypresslummer ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 5 (som innebär restriktioner mot kommersiell insamling och exploatering). Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 104 (80-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 (30-50) % under de senaste 60 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (A2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 5, Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Cypresslummer är en lågvuxen, flerårig lummerväxt med uppstigande, blekt blågröna, täta grensamlingar. De horisontella skotten kryper i mineraljorden under förnan. Bladen är små, fjällika och tryckta mot stjälken i fyra rader. Sporerna bildas i långskaftade ax; vanligen är antalet ax per skaft två till fyra. Spridningen sker dels vegetativt genom den krypande stammen, dels med sporer. Inom lokalerna är den vegetativa spridningen dominerande. Cypresslummer kan förväxlas med mellanlummer Diphasiastrum ×zeileri men denna har sina skott krypande precis under förnan. Mellanlummer har en blågrön färg med mer grön ton än cypresslummern och dess skott är mer spretiga-oregelbundna, ej täta koniska och slutar på samma höjd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för cypresslummer

Länsvis förekomst och status för cypresslummer baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för cypresslummer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Cypresslummer har tidigare haft stor utbredning i vårt lands sydvästra delar. Den finns kvar i Halland, Småland, Västergötland, Värmland och Närke Försvunnen förefaller växten vara i Skåne, Bohuslän, Dalsland och Östergötland. Även inom de övriga landskapen har antalet lokaler minskat. Individantalet är ofta lågt, endast undantagsvis har rika populationer rapporterats. Luckor finns ännu i inventeringen av tidigare kända förekomster. Rapporternas uppgifter om att växten ofta är steril måste vägas in i statusbedömningen. Växten har förekomster i Danmark, södra Norge och södra Finland men har gått tillbaka mycket i Danmark. Utbredningen omfattar dessutom Centraleuropa och bergsområdena i Sydeuropa och Kaukasus samt Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Lycophytina - lykofyter 
 • Klass
  Lycopodiopsida - lummerväxter 
 • Ordning
  Lycopodiales - lummerordningen 
 • Familj
  Lycopodiaceae - lummerväxter 
 • Släkte
  Lycopodium - lumrar 
 • Art
  Lycopodium tristachyumPursh - cypresslummer
  Synonymer
  Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
  Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.
  Diphasium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen
  Diphasiastrum complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen
  Lycopodium chamaecyparissus A. Braun ex Mutel
  Diphasium chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Á. Löve & D. Löve
  Smalgrenig plattlummer
  Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Celak.
  Lycopodium complanatum chamaecyparissus

Cypresslummer är i första hand en växt som förekommer i tidiga successionsstadier av sandig eller grusig, torr och öppen tallskog och den luxurierar efter bränder. Den behöver mycket ljus. I andra hand förekommer den på torra ljung- och klipphedar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Förekomsterna av cypresslummer i skog hotas av att skogsbränder blivit alltmer ovanliga. Skogarna blir alltför täta för cypresslummer om de inte brinner. Antalet förekomster på ljunghedar har minskat kraftigt. Hedarna var kulturmarker som hölls öppna genom regelbunden avbränning och bete. I vissa områden utsträcktes betet även till vintern. Sedan början av 1900-talet har hedarnas areal minskat genom igenplantering eller igenväxning, främst med barrträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Ett par av växtens lokaler i Halland ligger inom naturreservat. I ett av dessa ges heden en skötsel som ansluter till det tidigare hedbruket. Ytterligare några lokaler bör skyddas. Bränning av dess lokaler är gynnsamt, om inte det kan ske måste annan störning till. Försiktig gallring av dess lokaler kan också vara gynnsamt. Artens förekomster bör kontrolleras, i Småland har det visat sig vid undersökningar att flera förekomster är mellanlummer Diphasiastrum ×zeilleri istället. Cypresslummer bör övervakas av floraväktare.
Cypresslummer är fridlyst.. Utländska namn – NO: Grannjamne, DK: Cypres-Ulvefod, FI: Harjukeltalieko.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1): 4–15.

Gahnertz, R. 1989. Cypresslummer på Vättlefjäll. Calluna 6 (2): 12–13.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Gustafsson, R. 1988. Cypresslummer på Remmene skjutfält. Calluna 5 (2): 6–7.

Janson, O. 1990a. Plattlummer, cypresslummer och mellanlummer i norra Västergötland. Calluna 7 (1): 5–28.

Janson, O. 1990b. Plattlummer, cypresslummer och mellanlummer i norra Västergötland (II). Calluna 7 (2): 11–19.

Johansson, A. & Wahlström, K. 2003. Cypresslummerna förekomst i Ljungbytrakten. Parnassia 16 (2): 16–20.

Kurtto, A. 1997. Harjukeltalieko. I Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 121–132. Svensk Bot. Tidskr. 76: 135–145.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Wiinstedt, K. 1953. Pteridofyternes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 49: 305–388.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev Margareta Edqvist 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Lycophytina - lykofyter 
 • Klass
  Lycopodiopsida - lummerväxter 
 • Ordning
  Lycopodiales - lummerordningen 
 • Familj
  Lycopodiaceae - lummerväxter 
 • Släkte
  Lycopodium - lumrar 
 • Art
  Lycopodium tristachyum, Pursh - cypresslummer
  Synonymer
  Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
  Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.
  Diphasium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen
  Diphasiastrum complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Kukkonen
  Lycopodium chamaecyparissus A. Braun ex Mutel
  Diphasium chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Á. Löve & D. Löve
  Smalgrenig plattlummer
  Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus (A. Braun ex Mutel) Celak.
  Lycopodium complanatum chamaecyparissus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev Margareta Edqvist 2006.