Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dådresandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena bluethgeni
Dådresandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dådresandbi är ett medelstort till stort (12-14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (propodeum) är försedd med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Mellankroppen är klädd med brungul till ljusbrun behåring. Bakkroppen är svart med fransar av ljusare behåring som understundom bildar otydliga band. Bakbenen är gula-gulorange vilket är ett gott kännetecken gentemot andra högsommaraktiva sandbin med liknande utseende. Hanen är snarlik andra sandbiarter och kan endast med säkerhet skiljas från dessa genom små detaljer i genitaliernas utforming.
Utbredning
Länsvis förekomst för dådresandbi Observationer i Sverige för dådresandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna sällsynta sandbiart är idag känd från tre små populationer i Skåne. Dessa finns på Revingefältet i Lunds kommun, Ravlunda skjutfält i Simrishamns kommun och Sånnarna väster om Åhus i Kristianstads kommun. Endast inom Revingefältet kan arten anses vara lite mer utbredd och aktuella fynd föreligger från Vinterbo, Klingvalla och området norr om Krankesjön. Världsutbredningen är något oklar på grund av taxonomiska skäl (se nedan under övrigt) men arten är uppgiven från Polen, Österrike och Holland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Denna sällsynta sandbiart har endast två kända aktuella populationer, Revingefältet i Lunds k:n och Sånnarna väster om Åhus i Kristianstads k:n. Habitatet är stäppartad torräng, flygtiden infaller i juni-juli och pollenkällorna är till stor del korsblommiga växter som sandvita. Arten missgynnas starkt av hårdbete i kombination med försommartorka. Habitatet har också minskat med ca 50 % på 10 år bl.a. genom igenväxning med knylhavre och exploatering av boplatsområden. I Åhusområdet är exploateringstrycket för industritomter, golfbanor och intensivodling av bl.a sallad för närvarande mycket stort. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (880-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (52-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Habitatet utgörs av stäppartad torräng med god tillgång på blommade örter. Dådresandbiet förekommer endast inom större öppna områden med glest vegetationsklädda ytor eller större områden med blottad sand. Flygtiden infaller i juni-juli. Pollenkällorna på Revingehed tycks till stor del utgöras av korsblommiga örter, i synnerhed sandvita Berteroa incana. På Österlen finns åtminstone en population som tycks helt knuten till backtimjan Thymus serpyllum. I östra Skåne förefaller arten utgöra värd för en andrageneration av gullgökbi Nomada fulvicornis. Just detta gökbi, som möjligtvis utgör ett komplex av arter är specialiserat på arter inom tibialis-gruppen. Gullgökbi uppträder i Sverige vanligtvis endast i en generation och är då knutet till Andrena tibialis. Möjligtvis utgör de delar av den östskånska populationen av Nomada fulvicornis, som åtminstone i sin andrageneration delvis nyttjar Andrena bluethgeni, en avvikande form.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandvita
· sandvita
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena bluethgeni Stoeckhert, 1930 - dådresandbi Synonymer dådrasandbi

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Denna sällsynta sandbiart har endast två kända aktuella populationer, Revingefältet i Lunds k:n och Sånnarna väster om Åhus i Kristianstads k:n. Habitatet är stäppartad torräng, flygtiden infaller i juni-juli och pollenkällorna är till stor del korsblommiga växter som sandvita. Arten missgynnas starkt av hårdbete i kombination med försommartorka. Habitatet har också minskat med ca 50 % på 10 år bl.a. genom igenväxning med knylhavre och exploatering av boplatsområden. I Åhusområdet är exploateringstrycket för industritomter, golfbanor och intensivodling av bl.a sallad för närvarande mycket stort. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (880-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (52-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 40 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Dådresandbi är ett medelstort till stort (12-14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (propodeum) är försedd med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Mellankroppen är klädd med brungul till ljusbrun behåring. Bakkroppen är svart med fransar av ljusare behåring som understundom bildar otydliga band. Bakbenen är gula-gulorange vilket är ett gott kännetecken gentemot andra högsommaraktiva sandbin med liknande utseende. Hanen är snarlik andra sandbiarter och kan endast med säkerhet skiljas från dessa genom små detaljer i genitaliernas utforming.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dådresandbi

Länsvis förekomst och status för dådresandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dådresandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna sällsynta sandbiart är idag känd från tre små populationer i Skåne. Dessa finns på Revingefältet i Lunds kommun, Ravlunda skjutfält i Simrishamns kommun och Sånnarna väster om Åhus i Kristianstads kommun. Endast inom Revingefältet kan arten anses vara lite mer utbredd och aktuella fynd föreligger från Vinterbo, Klingvalla och området norr om Krankesjön. Världsutbredningen är något oklar på grund av taxonomiska skäl (se nedan under övrigt) men arten är uppgiven från Polen, Österrike och Holland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena bluethgeniStoeckhert, 1930 - dådresandbi
  Synonymer
  dådrasandbi

Habitatet utgörs av stäppartad torräng med god tillgång på blommade örter. Dådresandbiet förekommer endast inom större öppna områden med glest vegetationsklädda ytor eller större områden med blottad sand. Flygtiden infaller i juni-juli. Pollenkällorna på Revingehed tycks till stor del utgöras av korsblommiga örter, i synnerhed sandvita Berteroa incana. På Österlen finns åtminstone en population som tycks helt knuten till backtimjan Thymus serpyllum. I östra Skåne förefaller arten utgöra värd för en andrageneration av gullgökbi Nomada fulvicornis. Just detta gökbi, som möjligtvis utgör ett komplex av arter är specialiserat på arter inom tibialis-gruppen. Gullgökbi uppträder i Sverige vanligtvis endast i en generation och är då knutet till Andrena tibialis. Möjligtvis utgör de delar av den östskånska populationen av Nomada fulvicornis, som åtminstone i sin andrageneration delvis nyttjar Andrena bluethgeni, en avvikande form.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandvita - Berteroa incana (Viktig)
Arten missgynnas starkt av hårt bete i kombination med försommartorka som medför utebliven blomning på de torrmarker arten bebor. Habitatet har också minskat med ca 50 % på 10 år bl.a. genom igenväxning med knylhavre och exploatering av boplatsområden. I Åhusområdet är exploateringstrycket för industritomter, golfbanor och intensivodling av bl.a sallad för närvarande mycket stort och utgör ett hot för hela den lokala populationen. Populationen på Ravlunda är mycket individfattig och hotas framför allt av det bitvis hårda betestrycket som finns inom det delområde inom vilket arten noterats. På Revingehed, där arten idag har sina individstarkaste populationer, hotas flera av delpopulationerna av förbud mot körning med terrängfordon. Just den markstörning som den militära trafiken i området bidrar med är en förutsättning för de rikliga förekomsterna av sandvita, vilka i sin tur utgör huvudsaklig föda för områdets populationer av dådresandbi.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Åtgärder för att gynna arten inkluderar utökande av ytan sandstäpp inom artens nuvande utbredningområde. Då arten idag endast finns kvar inom militära övningsfält och tycks vara helt beroende av den markstörning som åstadkoms av den militära aktiviteten är det önskvärt att denna inte avtar eller försvinner. Det är viktigt att försvarsmakten informeras om den positiva effekt körning med tunga terrängfordon har på den störningsgynnade floran och faunan. På Revingehed hotas flera av artens dellokaler av igenväxning med knylhavre som ett resultat av kvävenedfall och minskat markslitage. Söder om Vinterbo och kring Krankesjön bör ett tiotal ytor om vardera 10x10m schaktas upp i anslutning till sydlänta bryn för att gynna sandvita och andra störningsberoende örter samt säkerställa tillgången på blottad sand. Dessa åtgärder skulle dessutom gynna en lång rad andra starkt hotade arter och bidra till att vända den negativa trend som dessa idag befinner sig i.
De arter som ingår i tibialis-gruppen är delvis inte helt taxonomiskt utredda. A. bluethgeni anses av vissa vara en form av A. bimaculatas andrageneration. På samma sätt anses A. morawitzi ibland vara en form av förstagenerationen hos A. bimaculata.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Erwin Scheuchl, Velden.

Sörensson, M. 2008. Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och före detta järnvägsövergången i Everöd/Lyngby sommaren 2007. Kristianstad kommun. Vattenriket i fokus rapport nr 2008:04.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena bluethgeni, Stoeckhert, 1930 - dådresandbi
  Synonymer
  dådrasandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2012.