Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  daggklotterlav

Organismgrupp Lavar Lecanographa lyncea
Daggklotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Daggklotterlav har en tjock, kritvit, pudrad bål, som är K–, KC–, C– och UV+ blåvit. Apothecier är runda till elliptiska, upp till 1,5 mm långa, vit- till brungrått pruinösa och med markerad kant som ofta saknar pruina. Sporerna är 6–9-septerade, 22–35 × 3–4,5 µm. Arten liknar matt pricklav Arthonia pruinata, som dock har en KC+ röd bål.
Utbredning
Länsvis förekomst för daggklotterlav Observationer i Sverige för daggklotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från två lokaler, en på Öland och en i Halland. Hallandsfyndet är från före 1880, men på Öland finns arten fortfarande kvar på tre träd. Det gamla fyndet i Breared socken i Halland är inte närmare specificerat varför vi inte med säkerhet kan säga att arten är försvunnen trots att den har eftersökts på många ställen i socknen. Arten är även känd från Danmark, där den hittades på en lokal 1952 (rödlistad som Akut hotad) samt i västra, centrala och södra Europa samt Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten är bara känd från fem träd på två lokaler, en på Öland och en på Gotska Sandön. Det av träden som hyser mest av arten (Öland) har spruckit och arten kommer sannolikt att inom en snar framtid att försvinna här. Den växer på bark av grova ekar i halvöppen ekskog och brynmiljöer på lokaler med speciellt lokalklimat. Det finns även ett 1800-talsfynd från Halland. Antalet reproduktiva individer skattas till 14 (10-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 28 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-80) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Ekologi
På Öland förekommer daggklotterlav på bark av grova ekar i halvöppen ekskog. Förmodligen kräver den skogar med lång skoglig kontinuitet. Det av träden som hyser mest av arten har spruckit och arten kommer att inom en snar framtid att dö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Lecanographaceae, Släkte Lecanographa, Art Lecanographa lyncea (Sm.) Egea & Torrente - daggklotterlav Synonymer Lecanactis lyncea (Sm.) Fr., Spiloma melaleucum Ach., Opegrapha lyncea (Sm.) Borrer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten är bara känd från fem träd på två lokaler, en på Öland och en på Gotska Sandön. Det av träden som hyser mest av arten (Öland) har spruckit och arten kommer sannolikt att inom en snar framtid att försvinna här. Den växer på bark av grova ekar i halvöppen ekskog och brynmiljöer på lokaler med speciellt lokalklimat. Det finns även ett 1800-talsfynd från Halland. Antalet reproduktiva individer skattas till 14 (10-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (5-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 28 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-80) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D).
Daggklotterlav har en tjock, kritvit, pudrad bål, som är K–, KC–, C– och UV+ blåvit. Apothecier är runda till elliptiska, upp till 1,5 mm långa, vit- till brungrått pruinösa och med markerad kant som ofta saknar pruina. Sporerna är 6–9-septerade, 22–35 × 3–4,5 µm. Arten liknar matt pricklav Arthonia pruinata, som dock har en KC+ röd bål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för daggklotterlav

Länsvis förekomst och status för daggklotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för daggklotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från två lokaler, en på Öland och en i Halland. Hallandsfyndet är från före 1880, men på Öland finns arten fortfarande kvar på tre träd. Det gamla fyndet i Breared socken i Halland är inte närmare specificerat varför vi inte med säkerhet kan säga att arten är försvunnen trots att den har eftersökts på många ställen i socknen. Arten är även känd från Danmark, där den hittades på en lokal 1952 (rödlistad som Akut hotad) samt i västra, centrala och södra Europa samt Nordafrika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Lecanographa  
 • Art
  Lecanographa lyncea(Sm.) Egea & Torrente - daggklotterlav
  Synonymer
  Lecanactis lyncea (Sm.) Fr.
  Spiloma melaleucum Ach.
  Opegrapha lyncea (Sm.) Borrer

På Öland förekommer daggklotterlav på bark av grova ekar i halvöppen ekskog. Förmodligen kräver den skogar med lång skoglig kontinuitet. Det av träden som hyser mest av arten har spruckit och arten kommer att inom en snar framtid att dö.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
På den öländska lokalen är igenväxning och avverkning tänkbara hot liksom slumpmässiga orsaker då populationen är mycket liten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ölandslokalen är skyddad. Värdträden får inte avverkas. Eventuellt kan en utglesning av skogen vara nödvändig.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Johansson, T., Knutsson, T. & Lundkvist, H. 2004. Daggklotterlaven, Lecanographa lyncea i Ottenby lund, en floraväktarrapport. Lavbulletinen 2004: 8-11.

Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württembergs. 2. uppl., del 1–2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Källsten 1988. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Lecanographa  
 • Art
  Lecanographa lyncea, (Sm.) Egea & Torrente - daggklotterlav
  Synonymer
  Lecanactis lyncea (Sm.) Fr.
  Spiloma melaleucum Ach.
  Opegrapha lyncea (Sm.) Borrer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Källsten 1988. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.