Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dansk iris

Organismgrupp Kärlväxter Iris spuria
Dansk iris Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dansk iris är med sina blå blommor med en gul mittstrimma en av den svenska florans vackraste växter. Arten är flerårig, med en vanligen ca 5–8 dm hög blomstjälk med få blomknippen i en nästan axlik ställning. De yttre kalkbladen är 4–5 cm långa med en rundad tämligen långskaftad skiva. De inre kalkbladen är avlånga men något kortare. Bladen är blåaktigt gröna och ca 1–1,5 cm breda. Arten blommar i mitten av juni. Den har nästan kubiska frön.
Utbredning
Länsvis förekomst för dansk iris Observationer i Sverige för dansk iris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dansk iris förekommer i Sverige utmed kusten på ett 10-tal lokaler i sydvästra Skåne mellan Trelleborg och Malmö samt på en lokal vid Barsebäck (ej sedd sedan 1992). Den danska irisen upptäcktes för första gången i Skåne 1955 i Limhamn söder om Malmö. Arten har expanderat kraftigt efter upptäckten. Expansionen har emellertid avtagit och arten har även försvunnit från vissa lokaler. Arten har idag sina individrikaste lokaler på Falsterbohalvön och på strandängarna söder om Malmö. Dansk iris finns sällsynt också i Danmark, där arten dock är på tillbakagång. Irisen antas ha kommit till Sverige från Danmark, där den närmast finns på ön Saltholm i Öresund. Den saknas i Norge och Finland. Den har sin huvudutbredning i sydöstra Europa och de svenska och danska förekomsterna är således isolerade nordliga utpostlokaler. Den nordiska rasgruppen har kallats var. danica.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på strandängar utmed kusten i sydvästra Skåne. Vresrosens expansion i högvattenlinjen är ett av hoten mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (250-350) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (36-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Dansk iris växer i Sverige på strandängar utmed kusten. Normalt förekommer arten i närheten av högvattenlinjen och därmed på strandängarnas ”torrare” delar. Den är dock beroende av tillgång på markvatten. I Sverige växer arten på såväl sand- som moränmark. Växten är beteskänslig och finns därför normalt inte på betesmarker. Den är omtyckt av betesdjuren. Arten kan till synes utan anledning försvinna från en växtplats, vilket bl a varit fallet vid Gässie strandängar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Iridaceae (irisväxter), Släkte Iris (irisar), Art Iris spuria L. - dansk iris Synonymer blå svärdslilja, dansk svärdslilja

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på strandängar utmed kusten i sydvästra Skåne. Vresrosens expansion i högvattenlinjen är ett av hoten mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (250-350) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (36-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Dansk iris är med sina blå blommor med en gul mittstrimma en av den svenska florans vackraste växter. Arten är flerårig, med en vanligen ca 5–8 dm hög blomstjälk med få blomknippen i en nästan axlik ställning. De yttre kalkbladen är 4–5 cm långa med en rundad tämligen långskaftad skiva. De inre kalkbladen är avlånga men något kortare. Bladen är blåaktigt gröna och ca 1–1,5 cm breda. Arten blommar i mitten av juni. Den har nästan kubiska frön.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dansk iris

Länsvis förekomst och status för dansk iris baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dansk iris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dansk iris förekommer i Sverige utmed kusten på ett 10-tal lokaler i sydvästra Skåne mellan Trelleborg och Malmö samt på en lokal vid Barsebäck (ej sedd sedan 1992). Den danska irisen upptäcktes för första gången i Skåne 1955 i Limhamn söder om Malmö. Arten har expanderat kraftigt efter upptäckten. Expansionen har emellertid avtagit och arten har även försvunnit från vissa lokaler. Arten har idag sina individrikaste lokaler på Falsterbohalvön och på strandängarna söder om Malmö. Dansk iris finns sällsynt också i Danmark, där arten dock är på tillbakagång. Irisen antas ha kommit till Sverige från Danmark, där den närmast finns på ön Saltholm i Öresund. Den saknas i Norge och Finland. Den har sin huvudutbredning i sydöstra Europa och de svenska och danska förekomsterna är således isolerade nordliga utpostlokaler. Den nordiska rasgruppen har kallats var. danica.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Iridaceae - irisväxter 
 • Släkte
  Iris - irisar 
 • Art
  Iris spuriaL. - dansk iris
  Synonymer
  blå svärdslilja
  dansk svärdslilja

Dansk iris växer i Sverige på strandängar utmed kusten. Normalt förekommer arten i närheten av högvattenlinjen och därmed på strandängarnas ”torrare” delar. Den är dock beroende av tillgång på markvatten. I Sverige växer arten på såväl sand- som moränmark. Växten är beteskänslig och finns därför normalt inte på betesmarker. Den är omtyckt av betesdjuren. Arten kan till synes utan anledning försvinna från en växtplats, vilket bl a varit fallet vid Gässie strandängar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Bete kan medföra att dansk iris minskar eller försvinner från strandängsområden, när bete påbörjas. Betade strandängar gynnar emellertid många andra hotade växt- och djurarter och är därför från samhällets sida ofta önskvärda. Vresrosens expansion i högvattenlinjen är lokalt ett hot mot artens fortsatta existens; den danska irisen konkurreras ut, om den inte växer så fuktigt att det blir för blött för vresrosen. Plockning och uppgrävning av den vackra danska irisen har sedan upptäckten varit det största hotet mot arten - trots att den är fridlyst.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
Förekomsterna av dansk iris på Falsterbohalvön är belägna inom naturreservat. Anslag med information om fridlysning och plockningsförbud har satts upp i anslutning till välbesökta områden såsom t ex vid populära badplatser i Vellinge kommun. Växtplatser för dansk iris hålls medvetet obetade för att arten skall gynnas d v s betesstängslen får en sådan dragning att denna effekt uppnås, alternativt avskärmas plantan från djuren genom stängsel. Kustområdet får inte tas i anspråk för bebyggelse, utfyllnad eller andra anläggningsåtgärder som hotar strandområden eller den danska irisens växtplatser. För kustområdet gäller strandskydd enligt miljöbalken och därmed skydd för strandängarna och den danska irisens växtplatser. Den danska irisens växtplatser bevakas kontinuerligt genom Floraväktarna. Hoten mot dansk iris ska så långt möjligt elimineras och intentionerna i de redan genomförda åtgärderna ska föras vidare.
Dansk iris är fridlyst. Arten har i skilda sammanhang felaktigt uppgivits för Västerbotten. Utländska namn – NO: Dansk iris, DK: Blå Iris, GB: Blue Iris.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Bot. Förenings medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Bot. Förenings medlemsblad 1997 (1).

Jessen, K. 1935. Liliiflorernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 43: 71–132.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Lund.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. och Gustafsson, L-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Nilsson, Ö. och Gustafsson, L-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Olsson, K.-A. 1999. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1998. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1999 (1): 1–39.

Perby, H. 2003. Om upptäckten av Iris spuria i Klagshamn. Bot. Not. 136 (4): 32–36. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Iridaceae - irisväxter 
 • Släkte
  Iris - irisar 
 • Art
  Iris spuria, L. - dansk iris
  Synonymer
  blå svärdslilja
  dansk svärdslilja
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1994.