Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Denises spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Cortinarius dionysae s. lat.
Denises spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denises spindling är en relativt liten men ändå typisk representant för undersläktet Phlegmacium. Den har en 4–8 cm bred slemmig hatt, som från början är gråbrun och tätt inväxt fibrig, men som senare blir mer ockrabrun. Lamellerna är från början ljust gråvioletta. Foten är som ung ljust gråviolett men blir så småningom grågul och har en tydlig, kantad basalknöl. Köttet är vitaktigt, i foten något violettonat och har en tydligt mjölartad lukt och smak. Sporerna är mandel- till citronformiga, 8,5–11 x 5–6 µm och tätt vårtiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Denises spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Detta är en hos oss mycket sällsynt spindling, som bara är känd från några få lokaler på Gotland, en på Öland samt en i Dalarna (Rättvik). Den kan dock förväntas bli funnen på flera lokaler om den uppmärksammas mer av mykologer. 12 kända aktuella lokaler i landet (2005). Lätt igenkännbar art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. I Mellaneuropa uppges den vara ganska vanlig lokalt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall och gran. Växer i kalktallskog och ängsgranskog på kalkrik mark och kan i vissa trakter vara relativt vanlig. Växer sällsynt även i yngre skogsbestånd. Den totala populationen i landet är dock liten och bedöms sammantaget ha minskat och fortsätta att minska, främst p.g.a. avverkningar av äldre kalkbarrskog. Kan sparsamt förekomma i yngre skog, men har uppenbart svårt att återetableras efter kalavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (280-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Denises spindling bildar i Sverige mykorrhiza med gran och tall, men är utomlands känd för att gärna växa med silvergran (Abies) och ibland under ek eller bok. Den växer i örtrik, ganska torr skog på kalkrik mark. De gotländska lokalerna är betespräglade barrskogar med lång historia som trädbärande mark. På den öländska växtplatsen (Halltorp) hittades den i lövskog men möjligen var det i anslutning till någon av de få granarna som finns där. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Kollektivtaxon Cortinarius dionysae s. lat. - Denises spindling Synonymer Cortinarius dionysæ R.Hry, denises spindling, Cortinarius dionysae Rob.Henry, blågrå mjölspindelskivling, Denises spindelskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall och gran. Växer i kalktallskog och ängsgranskog på kalkrik mark och kan i vissa trakter vara relativt vanlig. Växer sällsynt även i yngre skogsbestånd. Den totala populationen i landet är dock liten och bedöms sammantaget ha minskat och fortsätta att minska, främst p.g.a. avverkningar av äldre kalkbarrskog. Kan sparsamt förekomma i yngre skog, men har uppenbart svårt att återetableras efter kalavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (280-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Denises spindling är en relativt liten men ändå typisk representant för undersläktet Phlegmacium. Den har en 4–8 cm bred slemmig hatt, som från början är gråbrun och tätt inväxt fibrig, men som senare blir mer ockrabrun. Lamellerna är från början ljust gråvioletta. Foten är som ung ljust gråviolett men blir så småningom grågul och har en tydlig, kantad basalknöl. Köttet är vitaktigt, i foten något violettonat och har en tydligt mjölartad lukt och smak. Sporerna är mandel- till citronformiga, 8,5–11 x 5–6 µm och tätt vårtiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Denises spindling

Länsvis förekomst och status för Denises spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.Detta är en hos oss mycket sällsynt spindling, som bara är känd från några få lokaler på Gotland, en på Öland samt en i Dalarna (Rättvik). Den kan dock förväntas bli funnen på flera lokaler om den uppmärksammas mer av mykologer. 12 kända aktuella lokaler i landet (2005). Lätt igenkännbar art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. I Mellaneuropa uppges den vara ganska vanlig lokalt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius dionysae s. lat. - Denises spindling
  Synonymer
  Cortinarius dionysæ R.Hry
  denises spindling
  Cortinarius dionysae Rob.Henry
  blågrå mjölspindelskivling
  Denises spindelskivling

Denises spindling bildar i Sverige mykorrhiza med gran och tall, men är utomlands känd för att gärna växa med silvergran (Abies) och ibland under ek eller bok. Den växer i örtrik, ganska torr skog på kalkrik mark. De gotländska lokalerna är betespräglade barrskogar med lång historia som trädbärande mark. På den öländska växtplatsen (Halltorp) hittades den i lövskog men möjligen var det i anslutning till någon av de få granarna som finns där. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom det är en mykorrhizasvamp är det största hotet att värdträden avverkas. Kalavverkning och efterföljande markbearbetning innebär att arten försvinner. I små populationer kan även andra skogliga åtgärder som t.ex. körskador eller dikning leda till att dess fortlevnad hotas.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
De kända växtplatserna bör undantas från avverkning. Arten bör eftersökas i områden med kalkbarrskogar.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B50. Härnösand. .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Kollektivtaxon
  Cortinarius dionysae s. lat. - Denises spindling
  Synonymer
  Cortinarius dionysæ R.Hry
  denises spindling
  Cortinarius dionysae Rob.Henry
  blågrå mjölspindelskivling
  Denises spindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.