Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  desmeknopp

Organismgrupp Kärlväxter Adoxa moschatellina
Desmeknopp Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Desmeknopp är en liten, kal och spröd flerårig ört. Den har en tunn, krypande jordstam, vilket gör att växten breder ut sig och blir beståndsbildande. På jordstammen bildas lökliknande strukturer som utgör växtens övervintringsorgan. De blommande skotten blir högst 1 dm höga och har vid sin bas 1-3 blad som är två gånger trefingrade, och på stjälken två motsatta blad. Blomställningen är ett litet fyrkantigt huvud med 5 blommor, en toppblomma och fyra korsvis ställda sidoblommor. Toppblomman är fyrtalig, medan de fyra sidoblommorna är femtaliga. Blommorna är gulgröna med nedtill sammanvuxna, ovala kronblad och 8 respektive 10 ståndare. Frukten är en stenfrukt med fyra eller fem stenar, den är rund och grönaktig. Hela växten är svagt myskluktande. I blommande stadium kan desmeknopp inte förväxlas med någon annan art i den svenska floran, men bladen liknar något dem hos nunneörtar och vitsippa.
Utbredning
Länsvis förekomst för desmeknopp Observationer i Sverige för desmeknopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Desmeknopp finns i större delen av Europa, söderut till södra Frankrike och södra Italien, i de nordiska länderna i Danmark, sydöstra Norge och sällsynt i sydöstra Finland. I Sverige har den en sydlig utbredning och förekommer norrut till Medelpad och Jämtland och som etablerad inkomling norrut till Västerbotten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Desmeknopp förekommer främst i södra delarna av landet, enstaka spridda förekomster finns till åtminstone Medelpad. Växer i skilda miljöer, företrädesvis i lövskog där marken är fuktig, skuggig, närings- och mullrik. Fortfarande finns ett stort antal lokaler, men i flera landskap har den minskat starkt, bland annat i Skåne och Uppland där arten minskat runt 50% på cirka 60 år. Så stor minskning har inte noterats i andra landskap men i flertalet råder enighet om att arten minskat och kommer att fortsätta minska beroende på bland annat att marker växer igen, skogar avverkas, ändrade hydrologiska förhållanden med mera. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Populationen är så pass stor att den saknar relevans i bedömningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-100000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (15-60) % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-40) %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-40) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Ekologi
Desmeknopp förekommer på skuggiga till halvskuggiga lokaler med mullrik jord. Den växer i lövskogar med fuktig, näringsrik mark, oftast i ädellövskog, men även i al- och granskog, i skogsbryn och igenväxande hagar. En för desmeknopp mycket karakteristisk miljö är plana eller svagt sluttande, mulltäckta berghällar och bergsskrevor i ädellövskog och ekbackar. Den kan även påträffas i gamla parkområden, ofta i kantzoner i skydd av större buskar och lövträd. Desmeknopp blommar tidigt, ibland redan i april, och vissnar ner helt till sommaren. Blommorna är nektarproducerande och pollineras av flugor och myror.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Dipsacales (väddordningen), Familj Adoxaceae (desmeknoppsväxter), Släkte Adoxa (desmeknoppar), Art Adoxa moschatellina L. - desmeknopp Synonymer Myskört

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Desmeknopp förekommer främst i södra delarna av landet, enstaka spridda förekomster finns till åtminstone Medelpad. Växer i skilda miljöer, företrädesvis i lövskog där marken är fuktig, skuggig, närings- och mullrik. Fortfarande finns ett stort antal lokaler, men i flera landskap har den minskat starkt, bland annat i Skåne och Uppland där arten minskat runt 50% på cirka 60 år. Så stor minskning har inte noterats i andra landskap men i flertalet råder enighet om att arten minskat och kommer att fortsätta minska beroende på bland annat att marker växer igen, skogar avverkas, ändrade hydrologiska förhållanden med mera. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Populationen är så pass stor att den saknar relevans i bedömningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 10000 (5000-100000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (15-60) % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (15-40) %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (15-40) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Desmeknopp är en liten, kal och spröd flerårig ört. Den har en tunn, krypande jordstam, vilket gör att växten breder ut sig och blir beståndsbildande. På jordstammen bildas lökliknande strukturer som utgör växtens övervintringsorgan. De blommande skotten blir högst 1 dm höga och har vid sin bas 1-3 blad som är två gånger trefingrade, och på stjälken två motsatta blad. Blomställningen är ett litet fyrkantigt huvud med 5 blommor, en toppblomma och fyra korsvis ställda sidoblommor. Toppblomman är fyrtalig, medan de fyra sidoblommorna är femtaliga. Blommorna är gulgröna med nedtill sammanvuxna, ovala kronblad och 8 respektive 10 ståndare. Frukten är en stenfrukt med fyra eller fem stenar, den är rund och grönaktig. Hela växten är svagt myskluktande. I blommande stadium kan desmeknopp inte förväxlas med någon annan art i den svenska floran, men bladen liknar något dem hos nunneörtar och vitsippa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för desmeknopp

Länsvis förekomst och status för desmeknopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för desmeknopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Desmeknopp finns i större delen av Europa, söderut till södra Frankrike och södra Italien, i de nordiska länderna i Danmark, sydöstra Norge och sällsynt i sydöstra Finland. I Sverige har den en sydlig utbredning och förekommer norrut till Medelpad och Jämtland och som etablerad inkomling norrut till Västerbotten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Adoxaceae - desmeknoppsväxter 
 • Släkte
  Adoxa - desmeknoppar 
 • Art
  Adoxa moschatellinaL. - desmeknopp
  Synonymer
  Myskört

Desmeknopp förekommer på skuggiga till halvskuggiga lokaler med mullrik jord. Den växer i lövskogar med fuktig, näringsrik mark, oftast i ädellövskog, men även i al- och granskog, i skogsbryn och igenväxande hagar. En för desmeknopp mycket karakteristisk miljö är plana eller svagt sluttande, mulltäckta berghällar och bergsskrevor i ädellövskog och ekbackar. Den kan även påträffas i gamla parkområden, ofta i kantzoner i skydd av större buskar och lövträd. Desmeknopp blommar tidigt, ibland redan i april, och vissnar ner helt till sommaren. Blommorna är nektarproducerande och pollineras av flugor och myror.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Trädbärande gräsmark, Barrskog, Triviallövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogsavverkning på lokaler med förekomst av desmeknopp missgynnar eller utplånar arten. Den påtagliga ökningen av kvävegynnade växter i lövskogsbestånd, t.ex. brännässla och kers, minskar desmeknoppens livsförutsättningar genom att den konkurreras ut. Även ändrad hydrologi, så att marken torkar ut, är ett hot mot desmeknoppen.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Vid skogsavverkning och skötsel bör man vara observant på bestånd av desmeknopp och säkra växten bättre livsmiljö genom att lämna skuggande träd och buskar. Ett slutet krontak bör sparas, så att arten inte konkurreras ut av kvävegynnade arter som expanderar efter avverkningen. Man bör undvika körskador och annan störning, eftersom marken på växtplatserna ofta är instabil.
Utländska namn - NO moskusurt, DK desmerurt, FI tesmayrtit, GB moschatel.

Lagerberg, T. 1958. Vilda växter i Norden 4, 3:e upplagan. Stockholm.

Maad, J. m.fl. 2009. Floraförändringar i Uppland under 1900-talet - en analys från Projekt Upplands flora. Svensk Bot. Tidskr. 103: 67-104.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 1999. Vårfloran. Wahlström och Widstrand.

Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Dipsacales - väddordningen 
 • Familj
  Adoxaceae - desmeknoppsväxter 
 • Släkte
  Adoxa - desmeknoppar 
 • Art
  Adoxa moschatellina, L. - desmeknopp
  Synonymer
  Myskört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22