Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dimkrimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina sheardii
Dimkrimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dimkrimmerlav är en skorplav med en tunn, sammanhängande, slät till areolerad, vitaktig bål med soral som är gulaktiga till ljust bruna. I fuktigt väder kan soralen vara lysande gula mot en vit bål. Soralen är välavgränsade, men ibland flyter de samman. Bålarna är ofta ganska små, sällan större än några centimeter i diameter, men flera bålar kan sitta intill varandra. Soralen är P-. Apothecier saknas ofta och ibland kan de förekomma sparsamt. De kan vara svåra att upptäcka när de sitter intill soral och de är högst 0,5 mm i diameter. Disken är plan, mörkt brun, ibland svart. Sporerna är mestadels av Physcia-typ och varierar mycket i storlek (Tønsberg 1992). Det finns två ytterligare sorediösa arter i släktet krimmerlavar Rinodina i Sverige. R. efflorescens har brungula-vita soral vilka är P+ orangeröda och R. degeliana har vita soral som är P+ gula.
Utbredning
Länsvis förekomst för dimkrimmerlav Observationer i Sverige för dimkrimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är suboceanisk och är känd från en lokal i Dalarna där den hittades 1993 och rapporterades som ny för Sverige några år senare (Mayrhofer & Moberg 2002). Arten saknas i Danmark och Finland men finns i Norge där den är rödlistad (Nära hotad NT, Timdal m.fl. 2015). Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Mayrhofer & Moberg 2002, Sheard 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
En suboceanisk art närmast funnen i Norge. Bara funnen på en lokal i en kontinuitetsskog i Dalarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-16) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Det svenska fyndet är på en enda gammal sälg i en luckig granskog av naturskogskaraktär. Lokalen är känd för att hysa flera nordligt suboceaniska arter knutna till öppen skog av naturskogskaraktär, t.ex. norsk näverlav Platismatia norvegica (rödlistad som Sårbar VU) och långt broktagel Bryoria tenuis (rödlistad som Starkt hotad EN). I Norge är arten funnen på ask, asp, sälg och på gran i stänkzonen till vattenfall. Växtplatsen ska ha hög och jämn luftighet. I Uralbergen har arten oftast påträffats växande på riktigt gamla aspar i lövrik barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina sheardii Tønsberg - dimkrimmerlav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En suboceanisk art närmast funnen i Norge. Bara funnen på en lokal i en kontinuitetsskog i Dalarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-16) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Dimkrimmerlav är en skorplav med en tunn, sammanhängande, slät till areolerad, vitaktig bål med soral som är gulaktiga till ljust bruna. I fuktigt väder kan soralen vara lysande gula mot en vit bål. Soralen är välavgränsade, men ibland flyter de samman. Bålarna är ofta ganska små, sällan större än några centimeter i diameter, men flera bålar kan sitta intill varandra. Soralen är P-. Apothecier saknas ofta och ibland kan de förekomma sparsamt. De kan vara svåra att upptäcka när de sitter intill soral och de är högst 0,5 mm i diameter. Disken är plan, mörkt brun, ibland svart. Sporerna är mestadels av Physcia-typ och varierar mycket i storlek (Tønsberg 1992). Det finns två ytterligare sorediösa arter i släktet krimmerlavar Rinodina i Sverige. R. efflorescens har brungula-vita soral vilka är P+ orangeröda och R. degeliana har vita soral som är P+ gula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dimkrimmerlav

Länsvis förekomst och status för dimkrimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dimkrimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är suboceanisk och är känd från en lokal i Dalarna där den hittades 1993 och rapporterades som ny för Sverige några år senare (Mayrhofer & Moberg 2002). Arten saknas i Danmark och Finland men finns i Norge där den är rödlistad (Nära hotad NT, Timdal m.fl. 2015). Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Mayrhofer & Moberg 2002, Sheard 2010).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina sheardiiTønsberg - dimkrimmerlav

Det svenska fyndet är på en enda gammal sälg i en luckig granskog av naturskogskaraktär. Lokalen är känd för att hysa flera nordligt suboceaniska arter knutna till öppen skog av naturskogskaraktär, t.ex. norsk näverlav Platismatia norvegica (rödlistad som Sårbar VU) och långt broktagel Bryoria tenuis (rödlistad som Starkt hotad EN). I Norge är arten funnen på ask, asp, sälg och på gran i stänkzonen till vattenfall. Växtplatsen ska ha hög och jämn luftighet. I Uralbergen har arten oftast påträffats växande på riktigt gamla aspar i lövrik barrskog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Det enda värdträdet står i en luckig skog inom ett naturreservat. Populationen är dock mycket liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Det finns få träd i närheten som arten kan kolonisera. Om det finns ytterligare lokaler i Sverige för arten är skogsbruk det allvarligast hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om arten påträffas på ytterligare lokaler måste dessa skyddas. Om arten förekommer på träd som är mycket beskuggade av andra träd, bör man manuellt fälla de som utgör ett hot. Föryngring av asp och sälg bör säkerställas genom en decimering av klövviltstammarna i Norrland och genom stängsling av särskilt värdefulla lövrika ungskogar.

Mayrhofer, H. & Moberg, R. 2002. Rinodina. Nordic Lichen Flora 2: 41-69. Uddevalla.

Sheard, J.W. 2010. The Lichen Genus Rinodina (Ach.) Gray (Lecanoromycetidae, Physcicaceae) in North America, North of Mexico. NRC Press, Ottawa, Canada.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-10-14]

Tønsberg, T. 1992. Rinodina sheardii, a new lichen species from northwest Europe and northwest North America. The Bryologist 95: 216-217.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina sheardii, Tønsberg - dimkrimmerlav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson